中国语言文字论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
楼主: jkayreb

我们的拼语,大家的语言 ---- 汉语篇

[复制链接]

45

主题

1192

帖子

4035

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4035
 楼主| 发表于 2019-2-13 10:24:56 来自手机 | 显示全部楼层
  我们的拼语,大家的语言。          汉 语 拉 文   qec cūb snt ynq lax 奋 dew de     hen doc dag xor sec zaz hax mex bõg yit de 时 hēw , zúp gan jōr zńt jōf yiv leo log huz hum de buu coq 。 bõg yit jof lix hew , faa xam seg huz 跟 xor xáw wol qol snt las geg sñt jêt 。 buu jec cão 思 kav de rel , 惰 xeq zúp huz raq rel dee goq qes goq hum rnt zns , buu 思 kav 未 lax de luw zen me zev , jew dep yuu lof wab yuu xam zut , jed sew le pio yńc wee 卑 wuk de de sec hoo , sňd quw le lix 轻 rel ben yiq gak yiv de lag zup cùc 劲 wée hee gam 劲 wée 。 mex yiv 思 kav , lān lān sām sām de hum rnt zns , xah môo le wof qal xap goq “ jan dab wee koz leg de sec hoo ” de xem liz , zeg zup biz hūg woa znr tuc goq xǒg wuk de sńt qeo faa sec ze , buu jeq xag xêb lax 思 kav , lof zeb de gan jōr buu daw lof zaz 堕 loq , zaz jaq doa zńt jōf de sec hoo 。     时 jab snt zuz bav guz de 资 can , snt zuz wao guz de ceo ben , yis snt zuz gūc pio de gey yùv , dam snt hen doc rel snt gan jōr buu daw tāa zaz woa diy woa diy de xah sňd , bof ruu soc lix lío zaz woa lix woa lix de zêc jàa , suk ral lof woz bov lix 轻 , dam yìy 饰 buu lov lof lez xêb de kúp 惧 。 bof lof lix lío dag de rel , zúp soc lof mel hax lix 轻 , yiv de snt 时 jab , snt zeb de ma ? znr daw lof beb sab le , lof jew kak sǹs hud lom le 。  青春是用来奋斗的  很多大学生在还没毕业的时候,总感觉自己有能力会混的不错。毕业几年后,发现社会跟学校完全是两个世界。不经常思考的人,惰性总会让人得过且过混日子,不思考未来的路怎么走,就等于你安于现状,接受了平庸而卑微的的生活,失去了年轻人本应该有的那种冲劲儿和干劲儿。没有思考,懒懒散散的混日子,消磨了以前想过“简单而快乐的生活”的信念,这种变化一直通过细微的事情发生着,不静下心来思考,你真的感觉不到你在堕落,在降低自己的生活。  时间是最宝贵的资产,是最昂贵的成本,也是最公平的给予,但是很多人是感觉不到它在一点一点的消失,比如说年龄在一年一年的增加,虽然你外表年轻,但掩饰不了你内心的恐惧。比你年龄大的人,总说你们还年轻,有的是时间,是真的吗?直到你奔三了,你就开始慌乱了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1192

帖子

4035

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4035
 楼主| 发表于 2019-3-7 12:09:57 来自手机 | 显示全部楼层
  我们的拼语,大家的语言。          汉 语 拉 文  lag zeg snt wux sel me lee ? wux sel me sūw xor feb sūw zeg me doa yis leo saq 清 hue 。 xam zaz tic lax wol qol buu kef 思 议 。   yib wux lūw quv boh zun : fal snt goo 、 yic 、 som sab mēl zuv kea zuc ‘ yiv woa kea múw kav feb zaz 85 feb wof saq , woa diq lūw quv 。 gěg kea pio jûb feb sūw joe gée , hèe huh ruw dag xor boh zun , yis leo lūw quv 。   zeg cax snt zeb sńr de 答 wam 。   lūv 迅   lūv 迅 de duu suh fac faf jew bof jāw qol miz , dam jan dab 。 zúp jěr cuh lax jew snt fãm lan 、 yîq kam 、 zob jēc 、 hoo duu 、 cab duu 、 ség wum 、 tow duu 、 背 suh 、 剪 baw 、 zuq duu 。   zeg snr geg fac faf mex yiv taz doc gah 深 , cuo znt miz saq jew leo 理 jes le 。 fãm lan snt zǹs yow duu de doc , zeg diy hee 钱 钟 suh woa yat , zuv zac boo cay zúq cao 。 yîq kam snt zǹs yow yiv sns kêa zńt jōf de tāz duw , bàw ze gàv 清 cùv wum toe de jor xêb 。 zob jēc snt zǹs yow yiv zńt jōf de lip yûw , biq qes 深 ruw xag quw , buu leo qan cáo 辄 止 。 hoo duu snt zǹs yow lio hoo yem ynq 知 识 , jěr hèe zńt jōf de sec hoo tof yiz xor wof 致 ynq 。 züh xab sec yiv juw hug jaw leo bez yem ynq de 知 识 cax som snt 知 识 , buu leo bez yem ynq de zńs leo jaw xem xōa 。 cab duu zǹs 需 yow snt kam bir rel de rel sec , yow kam xed col jōg hee hux wög lūw , zeg yat yiv lóg yuu lov jes dac 时 de lóg sňs hol jêq 。   ség wum snt zǹs zaz duu suh de goq cěo zuc yow doc wum wux sel me , zeg snt woa geg 思 kav de goq cěo 。 tow duu snt zǹs yiv 时 hēw peq daw buu 理 jes de duc xoa jew yow xor ze tow 跃 , jěr hèe qal hew wul hew cax huz yiv woa geg 答 wam 。 背 suh snt zǹs kam daw hav de wul zàc 、 dom loq 、 juw zns jew yow 背 xag lax , zńs yiv 背 xag lax pêx yas le yuv gan cax leo bez lóg ynq qof lax 。 剪 baw zeg diy hee 胡 适 lóf 敖 woa yat , zuv zac baf 知 识 diy 剪 xag lax gùk lǎg , fac bīz sux 时 cae yèt 。 zuq duu snt zǹs yow jec cão hux wut cēo jec duu goq de hav suh , mey geg rel de yèt lóg 、 理 jes leo log snt buu tuo de , woa geg rel buu tuo 时 期 de jêq 遇 yis snt buu tuo de , yiv 时 hēw lof kam daw woa ben suh biq buu snt hen dup , buu snt yib wux suh buu gew hav , wee snt lof hax taz lix 轻 。 sop wof hen doc duu goq de suh hen jám 议 dag jaa gee 半 lix 、 woa lix jew yow zuq duu woa cnt , bog ral huz yiv buu woa yat de seh hòq , yiv 时 hēw , diz yip yis snt ruu cns 。   duu suh snt woa jām hen 私 rel de sńt qeo , jew xāq yiv de rel xof hob yìu 泳 、 yiv de rel xof hob 钓 yüu snt woa yat de 。 deh snt woa zup zńt wop 愉 悦 hee zńt wop duz hug de fac sňt , wop mel 需 yow hee zńt jōf duz hug , duu suh jew snt woa zup côb yēt le 时 kuc de duz hug fac sňt , lof leo kam daw qab bay lix lax de lag xed rel 跃 ral zňs saq hee lof duz hug , lag zup jēc sēl saq de fǔw 足 hee 愉 悦 gan snt sel me deh buu leo bof lòf de 。   duu suh buu woa diq snt yow dāz ze gúc lóg xeq , dam snt kef wof yiv xuv doc de fac faf hee jòg qav , jew snt mex yiv jēr jéq 。 doc sav rel xap zaz zeg tou luw saq xul zàv jēr jéq , zuz hew , taa mel deh kuh le 。  那这是为什么呢?为什么数学分数这么低也能上清华。现在听来完全不可思议。  因为录取标准:凡是国、英、算三门主科中‘有一科目考分在85分以上,一定录取。各科平均分数及格,合乎入大学标准,也能录取。  这才是真实的答案。  鲁迅  鲁迅的读书方法就比较全面,但简单。总结出来就是泛览、硬看、专精、活读、参读、设问、跳读、背书、剪报、重读。  这十个方法没有太多高深,从字面上就能理解了。泛览是指要读的多,这点和钱钟书一样,主张博采众长。硬看是指要有死磕自己的态度,抱着搞清楚问题的决心。专精是指要有自己的领域,并且深入下去,不能浅尝辄止。活读是指要灵活运用知识,结合自己的生活体验学以致用。猪先生有句话叫能被运用的知识才算是知识,不能被运用的只能叫信息。参读指需要是看别人的人生,要看些传记和回忆录,这样有利于了解当时的历史环境。  设问是指在读书的过程中要多问为什么,这是一个思考的过程。跳读是指有时候碰到不理解的东西就要学着跳跃,结合前后文后才会有一个答案。背书是指看到好的文章、段落、句子就要背下来,只有背下来培养了语感才能被利用起来。剪报这点和胡适李敖一样,主张把知识点剪下来归纳,方便随时查阅。重读是指要经常回望曾经读过的好书,每个人的阅历、理解能力是不同的,一个人不同时期的境遇也是不同的,有时候你看到一本书并不是很懂,不是因为书不够好,而是你还太年轻。所以很多读过的书很建议大家隔半年、一年就要重读一次,必然会有不一样的收获,有时候,电影也是如此。  读书是一件很私人的事情,就像有的人喜欢游泳、有的人喜欢钓鱼是一样的。都是一种自我愉悦和自我对话的方式,我们需要和自己对话,读书就是一种穿越了时空的对话方式,你能看到千百年来的那些人跃然纸上和你对话,那种精神上的富足和愉悦感是什么都不能比拟的。  读书不一定是要带着功利性,但是可以有许多的方法和技巧,就是没有捷径。多少人想在这条路上寻找捷径,最后,他们都哭了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1192

帖子

4035

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4035
 楼主| 发表于 2019-3-7 12:12:36 来自手机 | 显示全部楼层
 泰语:你好! sa wad di ka.   sa wad di krab. 【saA.wuA.doA.kag.phv】  我们的拼语,大家的语言。          汉 语 拉 文  wop mel cão cão rem wux lag xed teg bir “ huz zom 钱 de rel ” , tik 赋 异 禀 , yem qog cah ral 。   dam lof kef leo buu 知 道 , 巴 菲 teg 、 bof wēf gaz 茨 、 伊 wom kaf 、 wǔx doc lóg yig 、 wur 思 聪 … cuo xav jew jed sew 财 sac jàw yuw , qof diy jew bof wop mel gah 。   hom juw hug lax soc , zaz wop mel puv 遍 hax buu 知 道 钱 wux hēe wuw de lix jǒf , taa mel wòf jec zaz fuw muv yix col seb jàw xag , geq zav de ync yiv le 财 fǔw 思 wǔx 。 duz “ 钱 ” de 理 jes geq 深 kèg , geq dup dee ruu hēe baf 钱 ynq hav 。   ync yiv zeg yat de leo log , buu gon xam zaz yiv 钱 hax snt mex 钱 , zuz zūc , deh jac huz ceo wux 财 fǔw de ync yiv zef 。   股 sēl 巴 菲 teg , cão lix xuo 踞 福 būw 斯 qol 球 fǔw hāu pax xeo bap de qal wuv wuz 。 lof 知 道 taa de dóg woa 桶 jēb snt zaz sel me 时 hēw zom daw de me ?   6 suz , taa wòf jec kaw maz kef leg kak qòf le zom 钱 znd luw 。   9 suz , taa xul zàv ynq goq dam hax leo ynq de gah wēf fuh 球 , cuh sēw gey líl juh lax zom 钱 ;   11 suz , taa gēw ruw le rel sec zuc de dóg woa zǹd 股 pow ;   14 suz , taa ynq 12 0 0 mēy jēb jóa xǔw gēw may le woa kôz 4 0 yic múv de luo câp ;   gah zuc 时 , taa may le jēw 弹 zns 球 joa faq daw 理 faa dīz , seh ruw hee 理 faa dīz lav bán wuv wuv feb ceo … …  16 suz , wòf jec kaw ze 股 pow zom le 53 0 0 0 mēy yal !   hew lax de sńt , dag jaa deh 知 道 le , tuc goq tèu 资 kef kev kef leg 股 pow , taa dag zom 1 0 0 wõg mēy yal 。   znr daw baa snr suz de 时 hēw , 巴 菲 teg wōa ral jōg dee taa yǐw lix maz kev 香 糖 dee daw de jec yiz : “ kev 香 糖 zńs leo zep bah maz , buu leo cak kak maz 。 yow zom dag 钱 , buu leo zńs zom xav 钱 。 ”   woa cnt , mēx tof jōg zef wum 巴 菲 teg : “ häx zns jof suz 时 , fuw muv kef wof 跟 taa mel jap jēb 钱 hee tèu 资 ? ”   taa hux 答 道 : yēt zav yēt hav 。   既 ral häx zns de sec hoo loe buu kak jēb 钱 , wux sel me buu jém zav pêx yas lee ?   wop hen gan jõa wop de fuw qeb , wop yǐw 时 cuo taa seb saq xor daw ruu hēe ync yiv zeq qot de jēb 钱 gòb hee woa xed jēb rùo lip yûw de jôa cûv 知 识 。 zeg xed 知 识 biq buu 复 zae , dam ruu gop zeq qot yem ynq , ceo gúc yis jew suy daw qúu ceo 。   cuo dóg woa 桶 jēb , daw kak gug de rel sec   buu sav rel rem wux , 财 sac jew snt jàw häx zns ruu hēe 理 财 。   财 sac gah de rel , dac ral geq 擅 cao 理 财 。   dam snt , 「 财 sac jàw yuw 」 jàw huz häx zns de , jǒr buu jen snt ynq 钱 zeg diy sńt wée , tāa ben zňt saq snt gob yuu xêq 福 de jàw yuw , yip xåp häx zns woa sec 。   tāa bac zùw häx zns jám lòg zeq qot de jēb 钱 gòb hee jāg 值 gòb , raq taa mel dup dee ruu hēe quw guk hùg méq xap 、 gon 理 rel sec 。 jan dab de soc , jew snt baf 未 lax 、 guk hùg hee zée rēm jof geg cnr zup zaz häx zns xêb lôf 。   我们常常认为那些特别“会赚钱的人”,天赋异禀,运气超然。  但你可能不知道,巴菲特、比尔盖茨、伊万卡、维多利亚、王思聪…从小就接受财商教育,起点就比我们高。  换句话来说,在我们普遍还不知道钱为何物的年纪,他们已经在父母言传身教下,更早的拥有了财富思维。对“钱”的理解更深刻,更懂得如何把钱用好。  拥有这样的能力,不管现在有钱还是没钱,最终,都将会成为财富的拥有者。  股神巴菲特,常年雄踞福布斯全球富豪排行榜的前五位。你知道他的第一桶金是在什么时候赚到的么?  6岁,他已经靠卖可乐开启了赚钱之路。  9岁,他寻找用过但还能用的高尔夫球,出售给邻居来赚钱;  11岁,他购入了人生中的第一支股票;  14岁,他用1200美金积蓄购买了一块40英亩的农场;  高中时,他买了旧弹子球机放到理发店,收入和理发店老板五五分成……  16岁,已经靠着股票赚了53000美元!  后来的事,大家都知道了,通过投资可口可乐股票,他大赚100亿美元。  直到八十岁的时候,巴菲特依然记得他幼年卖口香糖得到的经验:“口香糖只能整包卖,不能拆开卖。要赚大钱,不能只赚小钱。”  一次,媒体记者问巴菲特:“孩子几岁时,父母可以跟他们讲金钱和投资?”  他回答道:越早越好。  既然孩子的生活离不开金钱,为什么不尽早培养呢?  我很感激我的父亲,我幼时从他身上学到如何拥有正确的金钱观和一些金融领域的基础知识。这些知识并不复杂,但如果正确运用,成功也就水到渠成。  从第一桶金,到开挂的人生  不少人认为,财商就是教孩子如何理财。  财商高的人,当然更擅长理财。  但是,「财商教育」教会孩子的,绝不仅是用钱这点事儿,它本质上是关于幸福的教育,影响孩子一生。  它帮助孩子建立正确的金钱观和价值观,让他们懂得如何去规划梦想、管理人生。简单的说,就是把未来、规划和责任几个词种在孩子心里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1192

帖子

4035

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4035
 楼主| 发表于 2019-3-7 13:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
pibyuv yiqynq
IMG_20181026_192028.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1192

帖子

4035

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4035
 楼主| 发表于 2019-3-7 13:30:39 来自手机 | 显示全部楼层
 泰语:你好!
sa wad di ka. 
sa wad di krab. 【saA.wuA.doA.kag.puv】

wop mel cão cão rem wux lag xed teg bir “ huz zom 钱 de rel ” , tik 赋 异 禀 , yem qog cah ral 。

dam lof kef leo buu 知 道 , 巴 菲 teg 、 bof wēf gaz 茨 、 伊 wom kaf 、 wǔx doc lóg yig 、 wur 思 聪 … cuo xav jew jed sew 财 sac jàw yuw , qof diy jew bof wop mel gah 。

hom juw hug lax soc , zaz wop mel puv 遍 hax buu 知 道 钱 wux hēe wuw de lix jǒf , taa mel wòf jec zaz fuw muv yix col seb jàw xag , geq zav de ync yiv le 财 fǔw 思 wǔx 。 duz “ 钱 ” de 理 jes geq 深 kèg , geq dup dee ruu hēe baf 钱 ynq hav 。

ync yiv zeg yat de leo log , buu gon xam zaz yiv 钱 hax snt mex 钱 , zuz zūc , deh jac huz ceo wux 财 fǔw de ync yiv zef 。

股 sēl 巴 菲 teg , cão lix xuo 踞 福 būw 斯 qol 球 fǔw hāu pax xeo bap de qal wuv wuz 。 lof 知 道 taa de dóg woa 桶 jēb snt zaz sel me 时 hēw zom daw de me ?

6 suz , taa wòf jec kaw maz kef leg kak qòf le zom 钱 znd luw 。

9 suz , taa xul zàv ynq goq dam hax leo ynq de gah wēf fuh 球 , cuh sēw gey líl juh lax zom 钱 ;

11 suz , taa gēw ruw le rel sec zuc de dóg woa zǹd 股 pow ;

14 suz , taa ynq 12 0 0 mēy jēb jóa xǔw gēw may le woa kôz 4 0 yic múv de luo câp ;

gah zuc 时 , taa may le jēw 弹 zns 球 joa faq daw 理 faa dīz , seh ruw hee 理 faa dīz lav bán wuv wuv feb ceo … …
16 suz , wòf jec kaw ze 股 pow zom le 53 0 0 0 mēy yal !

hew lax de sńt , dag jaa deh 知 道 le , tuc goq tèu 资 kef kev kef leg 股 pow , taa dag zom 1 0 0 wõg mēy yal 。

znr daw baa snr suz de 时 hēw , 巴 菲 teg wōa ral jōg dee taa yǐw lix maz kev 香 糖 dee daw de jec yiz : “ kev 香 糖 zńs leo zep bah maz , buu leo cak kak maz 。 yow zom dag 钱 , buu leo zńs zom xav 钱 。 ”

woa cnt , mēx tof jōg zef wum 巴 菲 teg : “ häx zns jof suz 时 , fuw muv kef wof 跟 taa mel jap jēb 钱 hee tèu 资 ? ”

taa hux 答 道 : yēt zav yēt hav 。

既 ral häx zns de sec hoo loe buu kak jēb 钱 , wux sel me buu jém zav pêx yas lee ?

wop hen gan jõa wop de fuw qeb , wop yǐw 时 cuo taa seb saq xor daw ruu hēe ync yiv zeq qot de jēb 钱 gòb hee woa xed jēb rùo lip yûw de jôa cûv 知 识 。 zeg xed 知 识 biq buu 复 zae , dam ruu gop zeq qot yem ynq , ceo gúc yis jew suy daw qúu ceo 。

cuo dóg woa 桶 jēb , daw kak gug de rel sec

buu sav rel rem wux , 财 sac jew snt jàw häx zns ruu hēe 理 财 。

财 sac gah de rel , dac ral geq 擅 cao 理 财 。

dam snt , 「 财 sac jàw yuw 」 jàw huz häx zns de , jǒr buu jen snt ynq 钱 zeg diy sńt wée , tāa ben zňt saq snt gob yuu xêq 福 de jàw yuw , yip xåp häx zns woa sec 。

tāa bac zùw häx zns jám lòg zeq qot de jēb 钱 gòb hee jāg 值 gòb , raq taa mel dup dee ruu hēe quw guk hùg méq xap 、 gon 理 rel sec 。 jan dab de soc , jew snt baf 未 lax 、 guk hùg hee zée rēm jof geg cnr zup zaz häx zns xêb lôf 。

我们常常认为那些特别“会赚钱的人”,天赋异禀,运气超然。

但你可能不知道,巴菲特、比尔盖茨、伊万卡、维多利亚、王思聪…从小就接受财商教育,起点就比我们高。

换句话来说,在我们普遍还不知道钱为何物的年纪,他们已经在父母言传身教下,更早的拥有了财富思维。对“钱”的理解更深刻,更懂得如何把钱用好。

拥有这样的能力,不管现在有钱还是没钱,最终,都将会成为财富的拥有者。

股神巴菲特,常年雄踞福布斯全球富豪排行榜的前五位。你知道他的第一桶金是在什么时候赚到的么?

6岁,他已经靠卖可乐开启了赚钱之路。

9岁,他寻找用过但还能用的高尔夫球,出售给邻居来赚钱;

11岁,他购入了人生中的第一支股票;

14岁,他用1200美金积蓄购买了一块40英亩的农场;

高中时,他买了旧弹子球机放到理发店,收入和理发店老板五五分成……

16岁,已经靠着股票赚了53000美元!

后来的事,大家都知道了,通过投资可口可乐股票,他大赚100亿美元。

直到八十岁的时候,巴菲特依然记得他幼年卖口香糖得到的经验:“口香糖只能整包卖,不能拆开卖。要赚大钱,不能只赚小钱。”

一次,媒体记者问巴菲特:“孩子几岁时,父母可以跟他们讲金钱和投资?”

他回答道:越早越好。

既然孩子的生活离不开金钱,为什么不尽早培养呢?

我很感激我的父亲,我幼时从他身上学到如何拥有正确的金钱观和一些金融领域的基础知识。这些知识并不复杂,但如果正确运用,成功也就水到渠成。

从第一桶金,到开挂的人生

不少人认为,财商就是教孩子如何理财。

财商高的人,当然更擅长理财。

但是,「财商教育」教会孩子的,绝不仅是用钱这点事儿,它本质上是关于幸福的教育,影响孩子一生。

它帮助孩子建立正确的金钱观和价值观,让他们懂得如何去规划梦想、管理人生。简单的说,就是把未来、规划和责任几个词种在孩子心里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1192

帖子

4035

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4035
 楼主| 发表于 2019-3-9 15:26:25 来自手机 | 显示全部楼层
  我们的拼语,大家的语言。          汉 语 拉 文  谜 tol woa : laf geg snt zeb seb ?   yár 惠 妍 zeg geg rel cah jǒe doa dow , faq yïy goo lez , lay 至 qol 球 yis mex yiv jof geg rel leo zōq daw taf zeg yat , 深 câo gúc yǔv mìo 。 taf jof huh sem sav zaz woz miz lǔw miz , taf yis buu zaz wóg 曝 gud duw zeg geg duc xoa , sop wof wus saq gob yuu taf daw dof cao sel me yat zns , laf geg snt zeb de , laf geg snt jāf de , xam zaz hen doc rel deh feb buu 清 cùv 。   ruu gop lof buu taz lov jes taf , xap kam kam taf cao sel me yat zns , lof zaz wus saq sèh sǒp de yár 惠 妍 yiq gak snt zeg yat de   yiv woa zup bax fǔw mēy de gan jōr , dam zeg qot sńr buu snt yár 惠 妍 , zńs snt woa geg rnt ben moo teg , qec muw mio 香 , dam snt 至 yuu wux sel me sèh sǒp yár 惠 妍 huz biz ceo moo teg , zeg geg 至 jeb deh mex yiv rel cuh lax jes 释 , yis buu 知 道 sūx gam de zeg geg sńt qeo 。 yár 惠 妍 zńt jōf yis buu gob 注 , gāb yám raq rel dip tog zńt jōf , jew geg sńt wée ben seb jew snt geg 谜 , wuu xêb , hax snt yiv wóg ?   sop wof , taf de zeb sńr yat māw yiq gak snt zeg yat ↓ ↓   zeg hax snt taf dac lix jěr hub 时 hēw , buu 知 道 bez sūx xēt lǔw de zeb seb zāw piz 。   谜 tol weg : taf de zaq fuh snt ?   taf zaq fuh snt sūx zeg geg sńt , qoe sńr yiv xed baa gūg , dam snt qot snt hen doc rel deh fek cão gan xeq 趣 de , múw qal wòf 知 de mìo znt jaw cel 翀 , bõg yit yuu 清 hue dag xor , zaz mēy goo yis duu goq suh 。   hew lax 俩 rel jec rel 撮 hèe , jěr le hub , jùw soc dac 时 hub 礼 xam câp jóe qoe 隆 zuq , qōt mex yiv 曝 gud cuh lax , sel me rel lax cab jàa de yis buu 知 道 , hub 礼 xǒg jer sel me de deh mex yiv 曝 gud cuh lax , wux sel me jěr hub dag xof de rnt zns yis buu 曝 gud ? zeg geg sńt ben seb yis snt geg moe , 至 yuu cel 翀 de jan lóg snt buu snt zeg yat de , yis snt 谜 , dam yis yiv col wùl soc , zeg mex zun snt woa câp lìx 姻 , dam snt woa qed zńs snt cäk cěg 。   zeg geg snt taa mel dac lix jěr hub de woa zac , hèe zāw , zeb 迹 , lof kam daw qoe tāa de gūh jog deh snt jāf de  谜 tol sab : woa geg diz hug ceo jed bab rel ?   znr daw xam zaz yis huz yiv hen doc rel 疑 惑 , wux hēe dac cǔh yár goo qao huz baf 资 can qol buw zon woe gey yár 惠 妍 , taa kef snt yiv las geg lnv wée de waf 。 wus saq múw qal yis zńs yiv woa zup jes 释 , jew snt dac cǔh yár 惠 妍 gey taa fuw qeb daf le geg diz hug , zaz diz hug lôf soc , “ duz seg huz yiv hav cuv de sam sńt , yow zōq jew koz zōq ” ral hew jew baf yár goo qao gan duq le 。   yár goo qao znd hew jew jor diq baf 资 can gey yár 惠 妍 le 。 buu goq , hew lax yár 惠 妍 lae daw zeg xed 资 can yis som snt fek cão luv log le , lix lix daf ruw fǔw hāu bap 。   wee qoe fuw yár goo qao zee kak sǹs zōq qof cńr sam sńt yit , wòf jec jòb le jof geg wõg 。 taa hax jec cão kua 赞 lnv wée fek cão dup sńt 。   qoe sńr ruu gop xǒg jap qof lax , ken diq hax yiv hen doc raq rel buu leo maf saq 理 jes de guw sńt , dam buu dee buu soc de snt , zeg geg lnv zàp mēl , qot sńr hen yiv las xag zns 。  谜团一:哪个是真身?  杨惠妍这个人超级低调,放眼国内,乃至全球也没有几个人能做到她这样,深藏功与名。她几乎甚少在外面露面,她也不在意曝光度这个东西,所以网上关于她到底长什么样子,哪个是真的,哪个是假的,现在很多人都分不清楚。  如果你不太了解她,想看看她长什么样子,你在网上搜索的杨惠妍应该是这样的  有一种白富美的感觉,但这确实不是杨惠妍,只是一个日本模特,青木明香,但是至于为什么搜索杨惠妍会变成模特,这个至今都没有人出来解释,也不知道谁干的这个事情。杨惠妍自己也不关注,甘愿让人顶替自己,就个事儿本身就是个谜,无心,还是有意?  所以,她的真实样貌应该是这样↓↓  这还是她当年结婚时候,不知道被谁泄露的真身照片。  谜团二:她的丈夫是?  她丈夫是谁这个事,其实有些八卦,但是确是很多人都非常感兴趣的,目前已知的名字叫陈翀,毕业于清华大学,在美国也读过书。  后来俩人经人撮合,结了婚,据说当时婚礼现场极其隆重,却没有曝光出来,什么人来参加的也不知道,婚礼细节什么的都没有曝光出来,为什么结婚大喜的日子也不曝光?这个事本身也是个迷,至于陈翀的简历是不是这样的,也是谜,但也有传闻说,这没准是一场联姻,但是一切只是猜测。  这个是他们当年结婚的一张,合照,真迹,你看到其它的估计都是假的↓↓  谜团三:一个电话成接班人?  直到现在也会有很多人疑惑,为何当初杨国强会把资产全部转移给杨惠妍,他可是有两个女儿的啊。网上目前也只有一种解释,就是当初杨惠妍给他父亲打了个电话,在电话里说,“对社会有好处的善事,要做就快做”然后就把杨国强感动了。  杨国强之后就决定把资产给杨惠妍了。不过,后来杨惠妍拿到这些资产也算是非常努力了,年年打入富豪榜。  而其父杨国强则开始做起慈善事业,已经捐了几个亿。他还经常夸赞女儿非常懂事。  其实如果细讲起来,肯定还有很多让人不能马上理解的故事,但不得不说的是,这个女掌门,确实很有两下子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1192

帖子

4035

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4035
 楼主| 发表于 2019-3-12 12:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
sňd quw de , cuo lax buu snt zuz hav de ( xêb lio mēy wul )   dee buu daw de , liz liz buu wùt ,   wòf sňd quw de , cão cão zaz xap 。   rel jew snt zeg yat ,   duz dee daw de buu 珍 惜 ,   duz sňd quw de qōt zaz wóg 。   qoe sńr , sňd quw de ,   cuo lax buu snt zuz hav de !   zeb zeq suv yuu lof de , ynp yan buu huz sňd quw 。   leo loe kak de waz rel , buu snt zeb de waz lof ,   leo fab liy de peo yīv , buu snt zeb de 知 jōf 。   ruu gop woa geg rel xêb lôf yiv lof ,   wuu lum ruu hēe deh buu huz loe kak lof 。   lag xed loe lof wee quw de rel ,   peo yīv yis hav , waz rel yis 罢 ,   zńs buu goq snt lof sec miq zuc de goq kég ,   biq buu snt zuz hav de !   zuz hav de ,   jew snt lof cns kèg ync yiv de ,   jew snt woa znr zaz seb 边 de 。   tog lof jes yìh , gey lof wab 慰 ,   pex lof 渡 lal , bac lof cus gob 。   fec fec 雨 雨 zuc , hee lof guq cèc 伞 ,   坎 坎 坷 坷 zuc , hee lof buu feb sām 。   sop wof ,   buu yow záz liz liz buu wùt le ,   buu yow záz hew huy 遗 憾 le !   wux loe kak lof de rel sāc gan , buu 值 dee ,   wux faq xag lof de rel kuh 泣 , mex bog yow ,   sňd quw de jew bir záz xap ,   zon seb de jew sux taa quw 。   dee buu daw , snt yib wux mex yǎl feb ,   loe kak de , snt yib wux xêb buu zeb 。   hēe bog wux lov buu 值 dee de rel ,   húh lvq cns kèg pex ze lof de rel ,   lep loq zeb zeq zaz huh lof de rel 。   rel yow xor huz wùs qal kam ,   bir zaz wùs sńt zuc 纠 缠 。   buu gon snt gan qeo , hax snt duc xoa ,   既 ral sňd quw le , jew buu yow 惦 jōg le ,   yēt snt 惦 jōg , yēt huz sāc xêb ,   yēt snt zaz wóg , yēt lal wùt jōg 。   zuz hav de buu snt wòf sňd quw de ,   wee snt zaz lof seb 边 de !   cuo jeb wof hew , 清 零 ba ,   faq xag goq quw , bir záz hux wög ,   baf woq xam zaz , hav hav 珍 惜 !  失去的,从来不是最好的(心灵美文)  得不到的,念念不忘,  已失去的,常常在想。  人就是这样,  对得到的不珍惜,  对失去的却在意。  其实,失去的,  从来不是最好的!  真正属于你的,永远不会失去。  能离开的爱人,不是真的爱你,  能翻脸的朋友,不是真的知己。  如果一个人心里有你,  无论如何都不会离开你。  那些离你而去的人,  朋友也好,爱人也罢,  只不过是你生命中的过客,  并不是最好的!  最好的,  就是你此刻拥有的,  就是一直在身边的。  替你解忧,给你安慰,  陪你渡难,帮你闯关。  风风雨雨中,和你共撑伞,  坎坎坷坷中,和你不分散。  所以,  不要再念念不忘了,  不要再后悔遗憾了!  为离开你的人伤感,不值得,  为放下你的人哭泣,没必要,  失去的就别再想,  转身的就随他去。  得不到,是因为没缘分,  离开的,是因为心不真。  何必为了不值得的人,  忽略此刻陪着你的人,  冷落真正在乎你的人。  人要学会往前看,  别在往事中纠缠。  不管是感情,还是东西,  既然失去了,就不要惦记了,  越是惦记,越会伤心,  越是在意,越难忘记。  最好的不是已失去的,  而是在你身边的!  从今以后,清零吧,  放下过去,别再回忆,  把握现在,好好珍惜!
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1192

帖子

4035

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4035
 楼主| 发表于 2019-3-15 18:52:25 来自手机 | 显示全部楼层
zon: gah kav de las cnt sňd baz , snt wop xêb zuc woa znr goq buu quw de 坎 。   duz yuu cuh seb luo cub de xor sec lax soc , gah kav jed 连 sňd baz bog diq huz zah daw líl lôf de 嘲 笑 , zeg raq wop hee fuw muv 承 sew ze 巨 dag de xêb 理 yia log 。 dam wop hax snt buu gāb xêb , 跟 jaa lôf tòe cuh xap záz woa cnt 复 duu , dam fuw qeb 拒 jǒr le 。   wop hux daw fāo jab , 沉 mòq def kam ze 四 zeh , 凌 lom woa piz , tuh ral tàx sev ceh le zńt jōf woa geg wef gud , “ buu zec qog ! ”     hew lax wop 孤 seb quw le xoa wab , zeg snt wop dóg woa cnt yan xeo 。  zaz woa jaa kac snd 傅 miz 厂 guc zoq , woa tik 12 geg xav 时 , qōf tuu tuc goq hãm suy hee 疲 lau mae 痹 zńt jōf , wùt jōg jed 连 sňd lóg zeg geg sńt sńr 。   dam yis zeq snt zeg dom gah qao duw de guc zoq , raq wop 深 kèg tof huz daw lau duq hee fūw cuh de jāg 值 , yis kak sǹs mio bax : woa geg rel wuu lum cuv yuu rel sec de laf geg jēd dom , zńs yow zńt jōf ken luv log , jew huz yiv seh hòq 。 yuu snt wop jan dab seh sǹr le xeo zud , dāz ze jâb diq de xem liz zuq 返 xáw yâl — — 陕 tis yam 。   -  02 -   wur 侯 jac xac 宁 yiv zup huh ?   lav snd soc , 陕 tis yam snt woa sop buu coq de dag zob yam xáw , cec dee saq zob kea zuc de 985, sńt sńr yis qot sńr ruu cns 。   半 jub sńt hūg de gon 理 , raq cuo 未 叠 goq bez zns de wop , xor huz le 叠 děw 腐 kôz ; xor xáw hav de faa zan pio tax , yis raq wop can sec le 浓 līt de xor xoe xeq 趣 。 dam 寝 室 lôf de xor xoe qog 氛 hax snt yiv diy lān sām de   buu goq cuo xav deh dag , xor bãg gea gea deh snt wop de bap yat 。 taa zúp snt gùv 励 wop luv log kav yīx , sop wof jòe bīz sef yīv zaz reg hop cau tik daf yìu xōg , wop yis wōa ral jâb cǹr mey rnt xor xoe 。 dam zúp jōr dee buu gew cuc sńr — — suk ral xor xoe hee cab jàa bof saz jof huh wòf jec snt wop de rnt cão 。   hew lax , woa qed deh zaz jed cūw dup lof kak sǹs , faa sec le hen dag de gay biz 。 zeb zeq wóg wog saq de “ mao 碌 ” , kak qòf le wop de xeb sec hoo 。   yib wux 跟 ze dup lof keg cěo xùl xuw 渐 jem def xor xoe , mey tik deh bez wab pax dee man man dac dac 。 qot sńr hen lêz , dam xor daw 知 识 , tòe gah le tic log , wop geq doc gan sew daw de qoe sńr snt koz leg hee cuc sńr 。     buu goq wux lov buu yip xåp bir rel , yis buu bez rel yip xåp , wop cão cão ren sew ze wēg cew , woa geg rel 躲 zaz cêg sop jōg dab cnr 、 tic yic yuv tic log 、 jōg zob yit keg 知 识 diy 。   yiv tik sef yīv kak 玩 笑 : “ lof zen me seb saq yiv woa 股 lõw 骚 wúz ? ”  wop pio jeq hux yiq : “ lag jeb hew loe wop yan woa diy 。 ” qoe taa rel 哄 ral dag 笑 。   dac ral , duz yuu taa mel de dow 侃 , wop deh snt woa 笑 置 znd , yib wux hax yiv geq zuq yow de sńt qeo dep ze wop quw zōq 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1192

帖子

4035

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4035
 楼主| 发表于 2019-3-16 08:19:43 来自手机 | 显示全部楼层
cão yix 道 : “ rel buu kef māw xac ” , dac zeb snt zeg yat ma ?  qoe sńr buu ral , hen doc 时 hēw , rel snt kef wof māw xac de 。  zeg lôf de “ māw ” , buu zńs snt dab 纯 de “ woz māw ” , wee snt “ xêb māw ” 。  foo jec lôf jap “ xac yiu xêb sec , jêq yiu xêb zaw ” , woa geg rel de lez xêb , wùs wùs kef wof fan yīq zaz taa de ruo māw 、 yix tal 、 juv 止 zuc 。  yïy 眸 lôf yīq cuh zeb cèo xúh wūy , 仪 tāz zuc xam cuh xeh yas qog duw , seb cáx xan lǔw sec hoo fac sňt , côb ze kam cuh geg xeq pin wúz , yix tal juv 止 tew lǔw cax hue gée juu , yïy jav mëx 梢 câo ze suz yet 沧 桑 。  rel , snt kef wof māw xac de 。   01  xeq gée xes zaz liy saq 。  cēo goo 藩 jēc tuc xac rel znd suw , taa zob mēl xes le woa ben 《 冰 鉴 》 , zúp jěr taa doc lix 识 rel 、 ynq rel de xêb dee , qoe zuc yiv baa juw kev 诀 snt cēo goo 藩 智 hūz de jěr jéc :  邪 zeq kam yïy boe , zeb jāf kam zuy 唇 。  gúc mìo kam qog gáz , fǔw guz kam jēc sēl 。  zuv wóg kam zǹs 爪 , fec bõc kam 脚 筋 。  roq yow kam tou 理 , qol zaz yuv yix zuc 。  woa geg rel snt zeq snt 邪 , kam yïy 睛 boe zns snt fev dob zeq , snt zeb snt wūy kam zuy 唇 , snt fev leo ceo jew gúc mìo kam qog gáz , leo buu leo cao xàp fǔw guz kam jēc qog sēl , yiv mex yiv zuv jam kam sev zǹs , woa sec jec lóg doc sav fec bõc kam 脚 筋 , yiv mex yiv tou 理 kam yix tal 。  yiv woa cnt , lóf 鸿 zàc xaq cēo goo 藩 tuk jǎm le sab geg lix 轻 rel , qep taa gey sab rel wab pax 职 wùw 。  cēo goo 藩 知 道 lax wóg hew , xab buu cuh lax , zaz wām zuc gòb cāe līu wóg sab rel de sēl sēg 。  goq le xuv jēv , cēo goo 藩 cax cuh lax , yǔv sab rel jah tal le jof juw , bīz raq taa mel tuz cuh quw le , ral hew duz lóf 鸿 zàc soc : “ dóg woa geg lix 轻 rel kef wof raq taa 负 zée hew qel , dóg weg geg lix 轻 rel zńs kef paz gey taa xúh 职 , buu leo wúy wof zuq rēm ; dóg sab geg lix 轻 rel snt dag jac znd cáx , qal 途 buu kef xām lat 。 ”  lóf 鸿 zàc dag 惑 buu jes , wum snt zen me kam cuh lax de 。  cēo goo 藩 soc :  “ dóg woa geg lix 轻 rel múw gud doa cux buu gān yās 视 , wum hug yiv woa juw 答 woa juw , lav sńr 忠 héw dam 魄 log buu 足 , 适 hèe zōq hew qel ;  dóg weg geg lix 轻 rel kam 似 恭 敬 , qōt duc zac xoa wut , yix yuv joa lio qōt 谄 媚 tèu joa , buu kâb dag ynq ;  dóg sab geg lix 轻 rel múw gud 凛 ral , hug suk buu doc , qōt gān znr 抒 jōf jam , yǔv wop wóg jam xac zop yis buu 卑 buu 亢 , snt dag jac znd cáx , kef wúy wof zuq rēm 。 ”  gop ral , dóg sab geg lix 轻 rel bīz snt hew lax dàm rēm tax wõb 巡 抚 , zaz zuc faf 战 zec zuc bāv wūz tax wõb de mil zuu yic xuo — — lìu 铭 col 。  süh ben hue soc : “ rel de woz bov snt bov xam lez xêb de tuu hǔg , xac māw bov dae biq 揭 示 le rel de zep geg xeq gée teg zèc ” , woa geg rel de xeq gée , qol xes zaz liy saq 。   02  xeh yas xes zaz liy saq 。  woa geg yiv xeh yas de rel , deh snt 注 zuq zńt jōf de woz bov de 。 连 zńt jōf de woz bov deh 疏 yuu daf 理 , hax tal hēe xeh yas ?  mil goo zuz hew de guz zuu — — goc 婉 莹 , saq hay ynp wab bay hóq goc 氏 jaa zuu de 四 xav jës , ynq woa sec gaw 诉 wop mel : xeh yas kèg zaz 骨 zns lôf , geq xes zaz liy saq 。 zeb zeq de gah guz , snt yiu lez wee woz tew cuh de xeh yas 。  zaz lag dom teg sūh 时 期 , goc 婉 莹 bez daf ceo yíw paz , cēo jec jēb zńd 玉 yǐt de dag xav jës , bez xag faq daw luo cub 喂 züh 、 sàv cêg sop 、 wua yüu 塘 、 maz 咸 鸭 däm , zuw zaz 肮 脏 cãu sñd de xav hek wǔh lôf 。  snr zǹs buu 沾 yar cūb suy de 纤 纤 xǒg sev , môo pôq le 皮 , jěr le xot 痂 , cao le héw 茧 ......  sec hoo de kuv lal zuq zuq yia zaz goc 婉 莹 seb saq , dam taf mex yiv doa xag gah guz de teu 颅 。  taf huz sǹr lax loq hua zōq ceo 胭 脂 , cāa zaz zuy 唇 saq , wuk 笑 ze cuh mēl ; côb ze gab 净 zep 洁 de qõe 袍 quw sua maf 桶 ; 踩 ze gah 跟 鞋 quw caz 市 câp maz 咸 鸭 däm 。  dūc tik xav hek wǔh lôf 寒 qog séb séb , taf qōt soc : “ qēo tik de 时 hēw , yar gud huz cuo pôq 洞 lôf zāw xag lax , hav mēy 。 ”  goc 婉 莹 won lix 时 , yiv rel wum qof lag dom hek wām suz yet , taf 笑 ze soc : “ lag xed lau zoq yiv zùw yuu wop bāv cǹr mǒu tou de seb cáx 。 ”  bez sec hoo 粗 bāw duz dàz goq , goc 婉 莹 yis mex yiv biz dee man liy 戾 qog , taf wōa ral yih yif cuo ruo , mio lát 深 邃 de yïy 眸 , wub reu wee jâb diq 。  yiv rel pìo jāg taf : “ yiv ren yiv rēl , dag jaa 闺 xew 犹 zaz ; hua kak hua loq , jēb zńd 玉 yǐt buu baz 。 ”  zeb zeq de xeh yas , deh snt xes zaz liy saq de 。  wub reu de yïy sēl lôf , tew lǔw cuh duz sñt jêt de 深 waz ; mǒu tou de seb cáx , fan yīq cuh zńt wop de zàp kuq hee rel sec de jem quv ; gab 净 de 仪 ruo snt duz bir rel de zub zuq , geq snt duz zńt jōf zub yíx de sév hùw 。   03  yem qog xes zaz liy saq 。  wur wēf dèe cēo soc : “ zńs yiv qan bau de rel , cax buu wof māw quv rel ” , wóg 思 jew snt : mex rel yiv laz xêb tew goq lof 肮 脏 de woz bov , quw wua jòr lof mēy 丽 de lio 魂 。 lof de woz bov yiv doc hav , yem qog jew yiv doc hav 。  1995 lix , yár lãl qeu 职 woa záz bez 拒 jǒr , yib wux côb ze daf 扮 buu dee tof sūw cnt bez miz 试 gǒb 鄙 视 。  yár lãl 愁 mëx kuv liy hux daw zūh de fāo zns lôf , pòa sām ze teu faa zòq zaz cur saq , woa 边 kam zàh pim xem xōa woa 边 cnd duc xoa 。  fāo duc snt geg yíx gée de lnv rel , yoh qeu wǒa ze gab 净 zep 洁 cax leo jem mēl 。  fāo duc kam daw yár lãl pòa teu sām faa zaz cur saq cnd duc xoa , dag dag 违 fan le taf de 原 zee , raq yár lãl loe kak taf de jaa 。  yár lãl fèm lùw def cùc cuh le mēl , lax daw woa jaa 咖 啡 tīc 。 yár lãl zaz woa geg kuc wuz loq zǒq , duz miz snt woa geg daf 扮 jēc 致 , côb ze jap jeh de lav taz taz 。  lav taz taz biq buu kam taf , wee snt dòg gey taf woa zac zňs tou , saq miz xes ze : xõf sev jab zaz lof de zop hew fac goy wob , 示 wóg yár lãl quw xõf sev jab zep 理 仪 ruo 。  yár lãl liy huo le , kam ze zńt jōf 凌 lom de teu faa , lav jēw de wǒa fuu , suc suc 垮 垮 de yem duq 鞋 , boe zns saq hax 沾 le miz bah 屑 , dóg woa cnt 连 zńt jōf deh kam buu qof zńt jōf 。  yár lãl hux daw zǒq wuz saq , lav taz taz wòf jec loe quw , zńs līu xag woa zac bīz 笺 , xes ze :  “ zoq wux lnv rel , lof bog xuh jēc 致 , zeg snt lnv rel de zub yíx 。 ”  yár lãl mio bax le : wof māw quv rel , qoe sńr snt hen gūc pio de 。  仪 ruo dee tof leo raq bir rel sēv xab zub zuq lof , côb ze zep 洁 leo dee daw geq doc rel de bac zùw 。  cuo cns yár lãl kak sǹs 注 zuq daf 扮 , biz dee zńt xem wee yiv dof qog , hòq dee le geq hav de joa huz 。  ruu yár lãl sop soc : “ mex yiv rel yiv wog wùw bog xuh tew goq 连 lof zńt jōf deh hau buu zaz wóg de 邋 遢 woz bov , quw faa xam lof yih xew de lez zaz ” , gab 净 zep 洁 de woz bov , snt woa geg rel de zub yíx , yis snt hav yem qog de lax yãl 。  cuo lof de liy saq , jew leo 窥 cuh lof lio 魂 de moo yat , lix suz yēt 深 , lio 魂 zaz liy saq 呈 xam dee yēt mio xan 。  woa geg rel snt xêq 福 hax snt 凄 lãr , snt wub reu hax snt bāw 戾 , snt sam lar hax snt yīb xān , snt zeq znr hax snt 邪 wēg , dag doc kef wof cuo liy saq kam cuh lax 。  waw 黛 丽 · 赫 ben soc :  roq xap ync yiv moe rel de zuy 唇 , qep cão soc sam wóg de yix yuv ;  roq xap ync yiv duq rel de yïy 眸 , qep zàv xul taa rel de yih diy ;  roq xap ync yiv mǒu tou de seb cáx , qep baf 食 wuw feb gey jōa 饿 de rel ;  roq xap ync yiv mēy 丽 de xew faa , qep raq häx zns ynq sev zǹs côb goq lof de faa jab ;  roq xap ync yiv yih yif de 仪 tāz , qep lāu jōg lof ynp yan buu huz 孤 dab dūu xeo 。  yám mey woa geg rel , yēt hoo yēt hav kam 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1192

帖子

4035

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4035
 楼主| 发表于 2019-3-18 08:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
  我们的拼语,大家的语言。          汉 语 拉 文   zeg liw zup rel ruo wōg 遇 daw guz rel     01.  yiv gan web znd xêb de rel ruo wōg 遇 daw guz rel     gan web xêb qao de rel , huz 使 guz rel gan daw bac zùw taa yiv jāg 值 gan 。     gan web xêb qao buu leo 理 jes wux kev teu saq soc xet xet , wee snt cuo lez xêb 深 cuv gan jõa taa rel 。     jāf diq lof snt woa geg lāu 骚 man 腹 , 思 wǔx 负 miz , bàw yām buu tīo de rel , guz rel ruo wōg duz lof 敬 wee yan znd , yiv wóg hoq zef wuu wóg gan daw hee lof xac cuv buu 舒 fuu 。     02.  yiv sńt yit xêb de rel ruo wōg 遇 daw guz rel     luv log ceo jew woa fâb sńt yit de 奋 dew jēc sēl hee reg waz guc zoq 、 xòa wut quv dee lar hav ceo jóg de jóa jóe xêb 理 zut tāz , snt rel lēz woa zup gah sāq de qeo càh 。 zeg yat de qeo càh ruo wōg hòq dee taa rel de sap 识 。     03.  dag qog de rel ruo wōg 遇 daw guz rel     dag qog de rel 胸 hox kob gus , sop wùz yiv ruo lay dag , sńt yit 亦 ruo wōg ceo gúc 。 guz rel xof hob bac zùw dag qog de rel , yib wux zeg yat de rel cax lìq taa mel gan daw zńt jōf de fūw cuh yiv hòq dee gan hee jāg 值 gan 。     sop wof ruu gop lof 斤 斤 jog jāw , lez xêb qeo 绪 ruo wōg bõc duq , taz yow miz zns , kaq 挫 zèa leo log caa , lag me jew buu taz ruo wōg 遇 daw guz rel 。     04.  cut xeb leo log qao de rel ruo wōg 遇 daw guz rel     cut xeb leo log qao zaz woa diq cěo duw saq wóg wúz ze jes jor wum toe leo log qao , bam faf doc 、 buu pag kum lal 、 ken 钻 yīx , zeg ruo wōg yin qof guz rel de xeq 趣 , gan jōr zeg zup rel 值 dee bac zùw 。     05.  xeo duq log gah de rel ruo wōg 遇 daw guz rel     sop wùz xeo duq log gah jew snt yiv xap faf hen koz jew fūw cuh xeo duq , wee buu snt zop 思 yíw xap , zäb qal gùw hew , zeg lēz rel sńt yit ruo wōg ceo gúc , yis ruo wōg hòq dee guz rel qec 睐 。     06.  kak xêb de rel ruo wōg 遇 daw guz rel     kak xêb de rel ruo wōg raq bir rel kak xêb , 使 rel can sec qeb 近 gan 。 tuo 时 , jóa jóe yar gud de xêb tāz leo gan ran taa rel hee jõa 励 taa rel , yis ruo wōg hòq dee taa rel de hav gan , biq hòq dee bac zùw 。  这六种人容易遇到贵人  01. 有感恩之心的人容易遇到贵人 ……
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国语言文字论坛

GMT+8, 2022-6-27 11:19 , Processed in 0.056953 second(s), 40 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表