中国语言文字论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
楼主: jkayreb

我们的拼语,大家的语言 ---- 汉语篇

[复制链接]

45

主题

1199

帖子

4115

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4115
 楼主| 发表于 2021-1-8 20:11:54 来自手机 | 显示全部楼层
wop xõf wǒa fuu saq yi̽n,yia log dag de sn̄r hēw,woa diq yow baf gǔz zns lôf sop yiv leo xõf de qol xõf le。sud sev buu dòm rèu coc de joa xét yem duq zuc,xêb wuu pao wüw,faq kuc woa qed,xêb qeo huz biz hen hav!wop kaw tic wée gẽa jes yia,wof zn̂t yuu zn̄t leo yìb xác jōr dee wop jaa yiv geg häx zns,jec cão boc ze boc ze jew kak sǹs faq wée gẽa le。saq dag xor sn̄r,woa geg rel zaz won saq qòe cea zaz xáw yâl lôf,buu gon woa tik yiv doc sav fa̽l làv sńt,deh hen koz yik xah yel sām le。zup hua,raq jaa lôf müw znd sop joe deh snt hua hua hua。wop de lio hũl cuv fac snt xõf bek zns,yīu qoe snt bȯc lȯa bek!qẽc xõf goq cěo cah jān yia,sēl jec deh faq suc le,xõf wol gam gab jẽq jẽq yiw yiv man zůu gan。wux cns,wop tùl le jȅm bay geg gěg zup gěg yat de bek zns,sn̄r buu sn̄r xõf jof geg zñt yũ̱w woa xag zńt jōf。zèa zňs waf,doc koz leg!xes rnt jōg,xes man le snr jof geg bóf jōg ben,ynq gud le wuu sūw bóf xěb,zuz hew wop may le zǹd gȧc bóf。zńt jōf hee zńt jōf xes duz hug,woa geg caq huo liy,woa geg caq bax liy,woa geg jém qeo xob xēt qeo xụ̌w,woa geg lo̊f zn̄t dow kuq,zuz hew kam de sn̄r hēw teg bir yiv qȕw。   我洗衣服上瘾,压力大的时候,一定要把柜子里所有能洗的全洗了。双手不断揉搓的机械运动中,心无旁骛,放空一切,心情会变很好!我靠听儿歌解压,以至于智能音箱觉得我家有个孩子,经常播着播着就开始放儿歌了。上大学时,一个人在晚上骑车在校园里,不管一天有多少烦恼事,都很快烟消云散了。种花,让家里目之所及都是花花花。我的灵魂处方是洗杯子,尤其是玻璃杯!清洗过程超减压,神经都放松了,洗完干干净净又有满足感。为此,我囤了近百个各种各样的杯子,时不时洗几个治愈一下自己。折纸啊,多快乐!写日记,写满了十几个笔记本,用光了无数笔芯,最后我买了支钢笔。自己和自己写对话,一个唱红脸,一个唱白脸,一个尽情宣泄情绪,一个理智调控,最后看的时候特别有趣。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1199

帖子

4115

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4115
 楼主| 发表于 2021-1-16 19:00:33 来自手机 | 显示全部楼层
müwqal zaz yētlāl zeg bȉk zuvyow de dizsac piotax snt“ shopee”hee“ Facebook”zuc goo de xav can pin(fuu zud,zud sṇ̋t,xav sac pin … …)zam jùw yēt lāl xǎm saq hee xǎm xag sn̂t câp 60% mey lix yēt lāl xaq zuc goo jem kev can pin jēb wèe jér zn̽s 2020 lix 10 yet gah dae 658 wõg mēy jēb,soc mio yēt lāl zńt seb de zǹt zaw hee can sec hax snt gȅb buu saq goo lez de xah fez,záz jàa saq jòg suw hee can pin zńt seb de kon sňt hee zňt lat gȅb buu saq,dav zn̊t le yēt lāl hax snt duz goo woz can pin waz buu sṇ̌t sev,zuy saq soc ze buu xof hob,dam snt tuc goq sūw jùw lax soc mey lix yēt lāl xaq zuc goo jem kev can pin deh zêc zap 10% zop yíw de sūw jùw lax kam,yēt lāl rel mil hax snt hen sew ynq zuc goo de can pin [ zṉ̊d yie ][ zṉ̊d yie ][ zṉ̊d yie ]  müw qal de yēt lāl diz sac hax snt cuv yuu cǔh jǒe jēd dom,buu xũh yow bāv zēq jēb,zńt jōf jew kef wof maz hóq,jěr hèe yēt lāl zńt seb de wuw liu pio tax,càh zoq yis snt mäl jan dab de   wop zńt seb yis zaz zōq shopee de pio tax,xav daf xav law,woa cnt zōq jem hóq woa bay doc jām hóq,woa tik xȧh sēw geg snr jof geg can pin,jôa ben saq 10 zop yíw jew kef wof xȧh sēw wol zeg poa hóq,zeg hax snt mex yiv zōq tuk gus de qeo kut xag,woa bȉz xor xoe woa bǎb zōq diz sac de qeo kut xag,zob yit zōq diz sac de yiv zn̋r yit tol dūz de,tuc goq tuk gus de faa jãw,woa tik jew kef wof xȧh sēw jof bay jām can pin,yēt lāl diz sac qal qőa hax snt hen hav zōq,zńs yow lof yiv xam hóq,yiv goq yîq de can pin,jāg gée sn̏t zuc,yēt lāl sn̂t câp yis hax snt yiv dag dag de hav。  xòa wut dag jaa zaz goo woz sn̂t câp cȅo fec pôq laq,qal jof lix goo lez sn̂t câp züh wòf jec fèk le,xam zaz goo woz yis zaz zev zuc goo de lav luw xor xoe zuc goo de jec yiz,woa diq yow   目前在越南这边主要的电商平台是“shopee”和“Facebook”中国的小产品(服装,装饰,小商品……)占据越南线上和线下市场60%每年越南向中国进口产品金额截止2020年10月高达658亿美金,说明越南自身的制造和产生还是跟不上国内的消费,再加上技术和产品自身的款式和质量跟不上,导致了越南还是对国外产品爱不释手,嘴上说着不喜欢,但是通过数据来说每年越南向中国进口产品都增长10%左右的数据来看,越南人民还是很受用中国的产品[呲牙][呲牙][呲牙] 目前的越南电商还是处于初级阶段,不需要保证金,自己就可以卖货,结合越南自身的物流平台,操作也是蛮简单的 我自身也在做shopee的平台,小打小闹,一次做进货一百多件货,一天销售个十几个产品,基本上10左右就可以销售完这批货,这还是没有做推广的情况下,一遍学习一般做电商的情况下,专业做电商的有职业团队的,通过推广的发酵,一天就可以销售几百件产品,越南电商前期还是很好做,只要你有现货,有过硬的产品,价格适中,越南市场也还是有大大的好。 希望大家在国外市场乘风破浪,前几年国内市场猪已经飞了,现在国外也在走中国的老路学习中国的经验,一定要
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1199

帖子

4115

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4115
 楼主| 发表于 2021-1-17 20:04:39 来自手机 | 显示全部楼层
zeb zeq yih xew de rel,cuo lax deh snt buu duq sẽc sēg:taa mel kef wof zōq daw zaz gūc zúq câp hèe,möw yuv lȉx zu̇h,kev roq xòl hẽe,hǔz sẽc hǔz sēg jap cuh gěg zup xeb qōe de sńt。wop mel cēo wof wux,zeg yat de rel,cax som snt jam goq sñt miz。kef sux ze lix lío de jãm zap,wop mel cax mam mam faa xam,yȧl lax dup dee câo fėc sév zòc,táh gud yas hūz,doa dow púv sǔw de rel,cax yiv zeb zeq de dag zn̄t hūz。yiv woa cnt,muw xêb xab sec hee cel dǎb qec cnd fam,líl zǒq zòq le las geg woz goo rel,cel dǎb qec wum líl zǒq snt buu snt wóg dag lóg rel,woa wum,gop ral snt,dǎb qec yiv diy dee wóg。kef muw xêb qōt soc:“lof gac quw goq wóg dag lóg,lof xap zēq mio lof de xúh rūo,rel lal miy huz zeg yat,dam yow kēg zǹt,zeg snt sux kev jew lax de xúh rūo xêb。”xuv doc sn̄r kèg,wop mel zúp wof wux,yow xaq bir rel zan sṅt,zńt jōf quw goq sel me dog fac,duu goq sel me suh,cnd goq sel me mēy sn̋r,cax leo zēq mio wop mel de jam doc sn̊r gus。kef roq woa geg rel lez xêb mex yiv zńt bèk gan,taa buu huz jēt zùw woz zaz de wuw zňt,quw fen sṇ̋t zńt jōf。   真正优秀的人,从来都是不动声色:他们可以做到在公众场合,妙语连珠,口若悬河,绘声绘色讲出各种新奇的事。我们曾以为,这样的人,才算是见过世面。可随着年龄的渐长,我们才慢慢发现,原来懂得藏锋守拙,韬光养晦,低调朴素的人,才有真正的大智慧。有一次,木心先生和陈丹青吃饭,邻座坐了两个外国人,陈丹青问邻座是不是意大利人,一问,果然是,丹青有点得意。可木心却说:“你刚去过意大利,你想证明你的虚荣,人难免会这样,但要克制,这是随口就来的虚荣心。”许多时刻,我们总以为,要向别人展示,自己去过什么地方,读过什么书,吃过什么美食,才能证明我们的见多识广。可若一个人内心没有自卑感,他不会借助外在的物质,去粉饰自己。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1199

帖子

4115

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4115
 楼主| 发表于 2021-1-19 16:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
sn̊t soc hamyuv goojôg jàwyuw de xeb juumiz、xeb kegtoe   cûk ynp hue   bey jêc yuv yix dag xor   lĩo、yin yix  21 sñt jǒf wof lax,ham yuv goo jôg jàw yuw sńt yit xūm sȕw faa zan。lax hue līu xor sec sūw lat cǹr xúw zêc zap,hay woz ham yuv xor xoe zef de sūw lat yis zaz dag fűu duw saq sèc。tuh ruu qoe lax de xeb gōm wọ̽g qeo,zām sn̄r daf lom le ham yuv goo jôg jàw yuw de xeo jem bũw fāe,dam pěo bọ̀o xēc qof de wus lǒq ham yuv jàw xor zēq mio,ham yuv goo jôg jàw yuw sńt yit reo ral cuc man le sec joa,wọ̽g qeo goq hew bog jac yiv xeb de faa zan。zeg jew xāq wọ̽g qeo hew huz yiv geq doc de zuc goo rel zev xaq sñt jêt,zuc goo rel huz geq jàa sew daw gěg goo rel mil de hob yio woa yat。yib cns,wop mel yis yiq dac xāq woz goo zun bêz yio jed zuc goo yìu kég woa yat,tòe qal zōq hav yio jed ham yuv jàw xor“fu̇w sűh”de zun bêz。  yib cns,rem zeb sn̄d kav wọ̽g qeo goq hew de ham yuv goo jôg jàw yuw jac ruu hēe faa zan wof joe wop mel yiq ruu hēe yiq duz,snt woa jām fek zōq buu kef de sńt qeo。ben wul jac duz cns tòe cuh jof diy buu ceo suu de kam faf。  woa、goo jôg ham yuv jàw xor faa zan de xeb qȕh sǹt   kef wof yùw jam,wọ̽g qeo goq hew,goo lez duz woz ham yuv jàw xor huz yiv woa geg zùu jãm hu̽k fu̇w de goq cěo。wọ̽g qeo cǔh qof sn̄r de lax hue līu xor sec sūw lat dòm yîe sňt xag dȉd de qeo kut reo ral huz cǹr xúw woa dom sn̄r jab,hu̽k fu̇w daw wọ̽g qeo qal yed 50 wom lax hue līu xor sec de suy pio yis xuv xũh yow 3 ~ 5 lix sn̄r jab。zaz goo woz,yiu yuu zup zup yȧl yib,jòe sn̄s wọ̽g qeo goq hew,yiv de goo jaa xor ham yuv de rel sūw yis huz bāv cǹr woa dom sn̄r jab de doa moe。dam snt,jȅm lix lax,bah koq wọ̽g qeo qőa jab ce̊o xam de jof geg mio xan de faa zan qȕh sǹt soc mio,goo jôg ham yuv jàw xor buu dam buu huz zev xaq doa moe,fan wee huz geq jàa xūm sȕw dêA faa zan。yib cns,wop mel yiq dac lóg ynq dac jeb de“kuc xal”sn̄r jab,zōq hav yio jed xeb juu miz de zun bêz。  dóg woa,wus lǒq ham yuv jàw xor de fèk sȕw faa zan zeq zaz gay biz ze ham yuv jàw xor de zúp tof miz māw。wọ̽g qeo wof lax,goo lez gěg xáw de zaz xáw līu xor sec sūw lat jof huh wux lĩo,goo woz dag zuc xav xor miz duz miz keg tao jàw xor yis jof huh qol buw hoq dag buw feb jaw tīo。dam snt wus lǒq jàw xor de tȕu jéq hen hav dêA tîx buv le zeg zup“kuc bax”。zeg qőa jab de hen doc baw gaw bov mio,goo lez woz dag guk moo de wus lǒq jàw xor jôa ben saq deh sńr xam le yùw qőa de jàw xor müw boh,xor sec duz jàw xor xaw gop jôa ben man wóg,rēm keg jàw snd yis seh hòq pòc doc。buu sav baw gaw sem zn̂t rem wux,jòe sn̄s snt yuv yix jàw xor,wus lǒq jàw xor de hen doc zōq faf yis kef wof dae daw miz duz miz keg tao jàw xor lal wof dae daw de xaw gop。zeg raq yit jêt“lip jàw”le wus lǒq jàw xor de jűw dag wúk log,kam daw le wus lǒq ham yuv jàw xor de yan dag qal jēp。  zeg zup qol qe̊u guk moo de sńr jȁm jac cuo geb ben saq gay biz ham yuv jàw xor de miz māw,wus lǒq jàw xor jac sẽb sẽb zaa geb zaz ham yuv jàw xor znd zuc,biq jac zam jùw yēt lax yēt dag de bof zuq,qof daw yēt lax yēt zuq yow de zoq ynq。wọ̽g qeo goq hew de wus lǒq jàw xor buu dam buu huz quv xah,fan wee kef leo huz wof doc zup xēo sňt cul zaz yuu ham yuv jàw xor znd zuc。bof ruu:( 1)jȅm qőa,hen doc xor xáw hax jac cay quv xǎm saq jàw xor de xēo sňt,baf keg tao bàb daw wus saq。( 2)wọ̽g qeo goq hew,zuz cão jam de jac huz snt xǎm saq yǔv xǎm xag xac jěr hèe de jàw xor xēo sňt,bah koq fab zon keg tao、keg hew zoq yit、lóg ynq wus lǒq zṅd yãl dep;xǎm saq yǔv xǎm xag jàw xor jac wof buu tuo de bof lōg jem xeo,dam snt xǎm saq jàw xor de bof lōg zêc jàa kef leo huz snt dag qȕh sǹt。( 3)buu jēv de jac lax,jac cuh xam zeb zeq de wus lǒq keg cěo,jòe buu snt xam zaz de keg tao、keg ben“bàb jaa”,wee snt zob mēl wux wus lǒq jàw xor ség jog de ham yuv keg cěo。zeg jac ceo wux woa zup fek cão zuq yow de ham yuv jàw xor qúu dȁw — — tag kef wof baf ham yuv jàw xor de cūw jav sēb daw mex yiv ham yuv xor xáw,mex yiv ham yuv jàw snd,sem zn̂t mex yiv zuc goo rel de rēm hēe“jav loq”。dac qal de kea xor jòg suw wòf jec wol qol kef wof sńr xam zeg zup jàw xor xēo sňt,zńs snt qod sav ség jog zeg yat de keg cěo de rel cax,buu goq hen koz huz yiv de。  zúp znd,zaz dac jeb qol qe̊u hūg、kea jòg dag faa zan de be̋k jēp xag,ham yuv jàw xor de wus lǒq hūg woa diq huz xūm sȕw faa zan,baf ham yuv goo jôg jàw yuw sńt yit yin xaq woa geg geq wux gus kôq de tik dog。  dóg weg,ham yuv xor xoe zef jòe ham yuv jàw xor duz xäq zeq zaz faa sec jűw dag de biz hūg。zeg zup biz hūg zn̂t sav bov xam zaz wof xag sab geg fac miz:  (1)goo lez woz,teg bir snt goo woz zuc xav xor ham yuv jàw xor xūm sȕw faa zan。zuc xav xor ham yuv jàw xor zav wòf yiv znd,dam snt jȅm lix lax faa zan sȕw duw znd koz、guk moo kòq zac znd xūm sȕw,lìq rel züv müw。qoe zuc yiv las diy teg bir zn̄r dee gob zũw。woa snt daw wọ̽g qeo qal,wòf yiv jȅm 70 geg goo jaa jac ham yuv jàw xor lǎg ruw goo mil jàw yuw tof xog,xac xem hax huz yiv geq doc de goo jaa zùu jãm jàa ruw cns xeo lit。zeg xed goo jaa cuo xav xor daw zuc xor、dag xor cǹr xúw kak ség ham yuv keg cěo,bog jac dag dag kòq zan goo jôg ham yuv jàw xor de guk moo hee yip xåp。weg snt yiv de goo jaa zuc xav xor ham yuv jàw xor de guk moo wòf jec cah goq le dag xor ham yuv jàw xor。  xab kam táz goo zuc xav xor ham yuv jàw xor de faa zan qeo kut,jam bov 1 hee bov 2。 yiu bov 1 kef jam, 2011lix,táz goo xor xoe ham yuv de zuc xav xor sec yiv 148 191 rel,wee zaz dag xor xor xoe ham yuv de xor sec jen wux 16 855 rel。  bof jāw bov 1 hee bov 2,wop mel kef wof kam cuh, 2016lix,táz goo xor xoe ham yuv de zuc xav xor sec sūw lat yiv le dag fűu duw saq sèc。 2011lix 347 sop zuc xav xor de xor sec sūw lat wux 148 191 rel; 2016lix zaz 148 sop zuc xav xor de xor sec sūw lat jew wòf jec cah goq le zeg geg sūw müw,wux 149 961 rel。  záz kam mēy goo de qeo kut,jam bov 3。 bov 3 zuc de sūw znt snt bóf zef cuo gěg zup xem xōa zuc zǔc hèe zep lo̊f wee lax de,wȕz bog deh snr feb jēc qot,dam snt cuo zuc kef wof dag zn̊t kam cuh mēy goo zuc xav xor ham yuv jàw xor de faa zan qeo kut,xor ham yuv de zuc xav xor sec de sūw lat yan cah dag xor sec。  (2)zn̋r yit ham yuv jàw xor qãl log jűw dag。zeg lôf de“zn̋r yit ham yuv jàw xor”zǹs wof pêx yas teg diq zn̋r yit de ham yuv rel cax wux müw boh de ham yuv jàw xor,lōg ruu zaz goo lez woz zav wòf kak ség de sac wùw ham yuv keg cěo,wof joe hew lax lúw xúw zêc jàa de ruu lǹv yìu ham yuv、jẽv dīz ham yuv、zuc wóa ham yuv dep keg cěo。jȅm lix lax,zn̋r yit ham yuv jàw xor yis yiv le bof jāw koz de faa zan。bof ruu yiv baw gaw xan sṅt,duc lāl yig dog quh doc goo jȅm lix lax kak ség le doc zup“zob yit + ham yuv”keg cěo,ruu zuc goo wul xor、wǒg suw soq sn̋t、keg cěo yǔv jàw xor lum zob yit soq sn̋t、ham yuv jàw yuw soq sn̋t、zuc goo wul hūg jàw yuw、ham yuv goo jôg xor、wǒg suw jàw yuw、ham yuv MBA、guc sac gon lo̊f zob yit dep zn̋r yit ham yuv keg cěo。bov 1 yis xan sṅt, 2011lix,táz goo zn̂t sav yiv 29 sop xor xáw kak ség le zn̋r yit ham yuv keg cěo,yiv 1 wom doc rel xon xeh le zeg lēz keg cěo。sux ze“woa dāz woa luw”jâm ség de faa zan hee zuc goo yàl woz xàq müw de zêc doc,qoe taa goo jaa duz zn̋r yit ham yuv jàw xor de xũh qeu wòf jec kak sǹs xan xam。zeg zup faa zan qȕh sǹt wòf jec yin qof le xor jêt de zũw wóg,zeg fac miz de jàw cáx yis wòf jec kak sǹs cuh ban。sńr jôg saq,mēy goo ham yuv jàw xor de“qõe jäm xàq müw”jew snt woa zup ceo gu̇c de zn̋r yit ham yuv jàw xor moo sňt。pah kak wóg sn̊r xēo tāz de kav lnw,qõe jäm xàq müw de jàw xor ség jog、jàw xor fac faf duz zn̋r yit ham yuv jàw xor lax soc yiv jóe dag de xor xoe hee jēt jàm wóg wog。  (3)xor xoe ham yuv de seg huz rel sn̋t de guk moo zaz kòq dag。duz yuu zeg fac miz de ham yuv jàw xor,wop mel yiv hen doc qeo kut xũh yow le jes,zeg lôf jen tal las geg fac miz。dóg woa geg fac miz snt kup zns xor yam de faa zan。zaz dag doc sūw goo jaa,kup zns xor yam snt woz goo rel xor xoe、jed cūw ham yuv hee zuc goo wul hūg de zuq yow qúu dȁw。cuo lȯg lix de xac gob huz wȯg hee faa zan baw gaw lax kam,kup zns xor yam ce̊o xam cuh hen hav de faa zan qȕh sǹt。jém gon kup zns xor yam zaz geg bir goo jaa yȕw daw còq zèa,dam snt qoe zuv liu snt,zaz dag doc sūw goo jaa,kup zns xor yam reo ral snt pòc sew hob yio de ham yuv xor xoe câp sop。dóg weg geg fac miz,yiv baw gaw zǹs cuh,wọ̽g qeo qőa jab hay woz hue wul jàw yuw de wus lǒq jàw xor xo̊a yin le buu sav woz goo rel(fek hue wó̠g rel sn̋t),taa mel zuv duq tuc goq hay woz hue wul jàw yuw de qúu dȁw xor xoe ham yuv。kef wof yùw jam,wus lǒq ham yuv jàw xor de faa zan bog jac tuc goq gěg zup qúu dȁw xo̊a yin yēt lax yēt doc de woz goo gěg jêt rel sn̋t jàa ruw ham yuv xor xoe de cãu liu zuc lax。  wux cec soc fac bīz,wop mel jac saq süw zuc xav xor ham yuv jàw xor、zn̋r yit ham yuv jàw xor、duz seg huz rel sn̋t de ham yuv jàw xor、wus lǒq ham yuv jàw xor de xūm sȕw faa zan jan cec wux“sn̄t hūg”:doa lío hūg、zn̋r yit hūg、seg huz hūg、wus lǒq hūg。zeg lôf de“hūg”bov sṅt woa zup qao dag de faa zan qȕh sǹt。zeg snt woa zup dik fûw xeq de faa zan qȕh sǹt!wux sel me zeg me soc?wop mel zn̄d dȁw,dac daz goo lez woz duz woz ham yuv jàw xor xēc qof yuu gah xáw ceo rel keg tao ham yuv jàw xor。 70lix lax  ,wop mel de jàw xor sńr jȁm、xor kea jâm ség de zuq dag ceo jew deh snt zaz zeg geg jôa cûv saq quv dee de。dam snt jeb tik xeb de faa zan xāq snt qol buw zev xaq le duz lòg miz:cuo wof wùs de“ceo rel、ham yuv、gah xáw、keg tao”zon xaq le“qec sav lix、zn̋r yit(ham yuv)、seg huz、wus lǒq”。júw tof lax soc,doa lío hūg raq xor xoe zef fǎm wūx cah cuh le ceo rel,yiv geq doc de qec sav lix xor xoe ham yuv;zn̋r yit hūg raq jàw xor lez ruo zev cuh le dab cǔl de ham yuv,kòq zan daw zúq doc de zn̋r yit ham yuv lip yûw;seg huz hūg raq xor xoe zef cah cuh le gah xáw、zuc xav xor,geq doc de seg huz rel sn̋t jem ruw xor xoe ham yuv de xeo lit;wus lǒq hūg raq ham yuv jàw xor zev cuh le keg tao,jàw xor hoo duq kef wof jem ruw rēm hēe jav loq。  miz duz zeg zup dik fûw sňt de faa zan,wop mel de yiq duz zun bêz mio xan buu zůu。zeg cuo wop mel de zuv liu kab wuw、zǔw zoq、yīx jeh ceo gop、yīx jeh keg toe de fan yiq kef wof kam cuh。  weg、xeb faa zan tòe cuh de xeb keg toe   sop wùz yiq duz xeb juu miz,jew snt yow yùw jam hee jes jor wop mel jac yow miz lǐl de wum toe。xag miz bóf zef tòe cuh woa xed wȕz jec ceo suu kav lnw de yīx jeh keg toe,zoq wux yin yu̇w znd zôb,xòa wut yin faa woa xed sn̄d kav。  dóg woa,gob yuu zuc xav xor ham yuv jàw xor yīx jeh de keg toe:( 1)duz gěg goo zuc xav xor ham yuv jàw xor qeo kut de qol miz de dow cae yīx jeh;( 2)qec sav lix ham yuv xoe dee guk lǹw yīx jeh;( 3)zuc xav xor ham yuv jàw xor de yȧl zee、fac faf yīx jeh,bah koq“jēc jap doc lǐz”、juw xéo càh lǐz、“jěr géw — gu̇c leo — wul hūg xac jěr hèe”de yȧl zee duz zuc xav xor ham yuv jàw xor de sn̏t hèe duw wof joe càh zoq fac faf de yīx jeh;( 4)zuc xav xor ham yuv jàw xor xàq müw gon lo̊f yīx jeh;( 5)zuc xav xor keg tao gon lo̊f yīx jeh;( 6)zuc xav xor ham yuv jàw xor ség jog、jàw cáx bik xes、cěg sn̊t yīx jeh;dep dep。  dóg weg,gob yuu zn̋r yit ham yuv jàw xor yīx jeh de keg toe:( 1)gěg goo zn̋r yit ham yuv jàw xor de xam zut;( 2)zn̋r yit ham yuv jàw xor de xũh qeu dow cae;( 3)zn̋r yit ham yuv jàw xor de jàw xor lez ruo yīx jeh;( 4)zn̋r yit ham yuv jàw xor de jàw xor yȧl zee hee fac faf yīx jeh,bof ruu ruu hēe jēt jàm mēy goo“qõe jäm xàq müw”de jec yiz;( 5)zn̋r yit ham yuv jàw xor de dag gǎc yīx zǹt、jàw cáx bik xes、jàw xor pìo gūh yīx jeh;dep dep。  dóg sab,gob yuu seg huz rel sn̋t ham yuv jàw xor yīx jeh de keg toe:( 1)qol qe̊u kup zns xor yam jàw xor、gon lo̊f、joa zǹt dep de sẽb ruw de、sńr zňt xeq de dow cae,buu jen jen snt tup jog sūw znt;( 2)qol qe̊u kup zns xor yam de jàw xor moo sňt dow cae、feb lēz、xaw gop ján sn̈t;( 3)kup zns xor yam yih xew bam xor moo sňt de gùk lǎg、wol sam、tuk gus。  dóg sn̄t,gob yuu wus lǒq ham yuv jàw xor yīx jeh de keg toe:( 1)xam yiv wus lǒq keg cěo de qol miz dow cae、sụ́h lo̊f、mou süw,duz xäq bah koq wòf yiv de jàw xor zṅd yãl、jàw xor pio tax、wus lǒq keg cěo dep;( 2)gěg lēz xor xoe zef wus lǒq ham yuv xoe dee yīx jeh,bah koq buu tuo xor dom、buu tuo suy pio xor xoe zef de xoe dee guk lǹw,teg bir snt ruu hēe jõa faa、bāv cǹr xor xoe zef de xor xoe duq joa,wof joe yǔv wus lǒq xor xoe xac gob de xêb lo̊f xam xäq dep;( 3)wus lǒq zṅd yãl、pio tax、keg cěo jâm ség,bah koq keg jām zǹt zoq、xǎm saq xǎm xag pez hèe、wus lǒq keg cěo gon lo̊f、wus lǒq cěg sn̊t dep;( 4)zob mēl wus lǒq keg cěo ség jog,jòe buu tuo yuu xam zaz liu xeo de keg tao、keg ben“bàb jaa”sňt de wus lǒq jàw xor,wee snt faa hùk xam daz kea jòg de yih sǹt,zob mēl wux tuc goq wus lǒq xor xoe ham yuv de xor xoe zef ség jog de zńt sn̏t yiq ham yuv xor xoe keg cěo、zńt sn̏t yiq ham yuv suy pio kav sn̊t、wof xor xoe zef wux zuc xêb de ham yuv geg bir hūg jàw xor keg cěo,zeg jac snt ham yuv wus lǒq jàw xor faa zan de bog ral qȕh sǹt,kef wof baf ham yuv col boc daw sñt jêt de gěg geg jav loq;dep dep。  wof saq zńs snt woa xed bof jāw fűh qan de sn̄d kav,dam snt zeg xed yīx jeh keg toe zn̂t sav kef wof soc mio,“sn̄t hūg”xam xäq de yīx jeh snt woa geg gus kôq de tik dog,tag zaz hen doc fac miz deh snt woa zac bax zňs,wop mel de yīx jeh zef、jàw snd、yīx jeh sec kef wof dag yiv zoq wux。  sab、xor xoe、zàp woq kug xor kea de yīx jeh fac faf   hau wuu wo̽e wum,jes jor saq süw wum toe xũh yow kug xor kea de fac faf。“guc yūw sam qoe sńt,bog xab lóg qoe qōg”;yow zoq wux,jew dee zàp woq xac gob de yīx jeh fac faf。doc lix lax,wop mel woa znr qao dow,duz woz ham yuv jàw xor snt woa mēl kug xor kea de xor wum。duz yuu kug xor kea de xor wum,wop mel xũh yow ynq kug xor kea de fac faf lax yīx jeh。dac qal miz lǐl de xeb de yīx jeh keg toe tûh xan le sn̄s ynq kug xor kea de lo̊f lum hee fac faf de bog yow xeq。bof ruu soc:( 1)duz gěg lēz jàw xor lez ruo de xon zèe、pax xuw、mou süw,zǹt diq yuv yix yow sǔw de jàw xor dag gǎc,xũh yow ynq yuv yix xor、zuc wul xem xōa cuv lo̊f、xêb lo̊f xor(xoe dee guk lǹw)、jàw yuw xor(jàw xor ség jog)de lo̊f lum hee fac faf lax wol ceo;( 2)yīx jeh gěg lēz xor xoe zef de ham yuv xoe dee hee rem zn̄d guk lǹw,xũh yow ynq yuv yix xor、xêb lo̊f xor、tup jog xor sem zn̂t la̋v kea xor de lo̊f lum hee fac faf lax wol ceo;( 3)yīx jeh gěg lēz jàw xor(bah koq jàw xor ség jog、jàw cáx bik xes、ham yuv cěg sn̊t、keg tao jàw xor dep)xũh yow ynq jàw yuw xor、xêb lo̊f xor、yuv yix xor、jàw yuw cěg lat xor dep xor kea de fac faf lax jem xeo;( 4)yīx jeh wus lǒq jàw xor geq snt xũh yow yuv yix jàw xor、jog som joa fǔv zùw jàw xor、doc mēx tof jàw xor teg bir snt xam daz kea xor jòg suw(ruu jog som joa kea xor、zuc wul xem xōa cuv lo̊f、dag sūw jùw、hūw lìx wus、rel guc zn̄t leo、cěo xuw bik zǹt、xúh lòf xam sńr、yuv yìb sn̊r bir pìo cěg)dep doc xor kea de lo̊f lum hee fac faf lax zǹd cǹr。zńs yiv zàp woq le zeg xed lo̊f lum hee fac faf,“sn̄t hūg”yīx jeh cax huz quv dee ceo gop,cax leo zǹd cèc qof goo jôg ham yuv jàw xor faa zan de xeb juu miz。  liq woa fac miz,wop mel hax xũh yow jes faq sn̄d xap,xaq qoe taa xor kea xor xoe。jes jor saq süw wum toe yiv hen doc kef wof jēt jàm de lo̊f lum hee fac faf。zeg jew yoh qeu wop mel buu yow baf zńt jōf fèc bo̊g zaz ham yuv hee ham yuv jàw xor de xav qob zns lôf,zaz fèc bo̊g zuc kuv kuv moc sǒp,wee snt yiq dag bũw zev cuh ham yuv yīx jeh,zev cuh duz woz ham yuv jàw xor   yīx jeh,zev cuh goo mēl,xaq goo lez woz dóg weg yuv yix jàw xor jêt xor xoe、jēt jàm。  bof ruu zuc xav xor woz yuv jàw xor,zaz goo lez zn̂t sav yiv 70 lix de lȯg sňs,yiv duz sūw wof wõg jog de zuc xav xor sec jàw xor de jec yiz,yiv dag lat de jàw cáx hee xac gob zob zǔw、lum wul,《wog wùw jàw yuw yic yuv keg cěo boh zun》  (2011lix ban)geq snt jȯe goo lez woz woz yuv jàw xor lo̊f lum hee sńr jȁm znd dag ceo,duz hay lez woz de zuc xav xor ham yuv zoq wux woz yuv de jàw xor yiv zuq yow de cab kav jāg zn̄r。dam snt zaz wop mel de wul zàc zuc,qōt hen sav yiv rel yin ynq、jēt jàm zeg xed bav guz de zṅd yãl。záz ruu yic yuv jàw xor zuc de zob mēl ynq tȕu yic yuv,yis yiv hen ceo suu de jàw cáx hee dag lat de lo̊f lum hee sńr jȁm yīx jeh,hen zn̄r dee wop mel jēt jàm。goo woz woz yuv jàw xor geq yiv xuv doc wop mel yiq dac jēt jàm de lo̊f lum hee yīx jeh ceo gop。bof ruu mēy goo de《 21sñt jǒf woz yuv xor xoe boh zun》jew zuv yow snt zéb duz zuc xav xor woz yuv jàw xor de,lôf miz tòe cuh de hen doc jàw xor lo̊f liz、yȧl zee hee jàw xor sńr lōg,duz zuc xav xor ham yuv jàw xor lo̊f liz、fac faf、jàw xor lez ruo wof joe jàw cáx bik xes deh kef wof tòe gūq hen doc qòf faa。záz ruu bey jêc yuv yix dag xor cuh ban seg fab wo̊g cuh ban de《yuv yix yǔv xor xoe zef:goo jôg yuv yix keg tao jàw xor zǹs lāl》  (dóg 5 ban)  (kẹ́a dùm、dae wēf bōo gée, 2020),hen zn̄r dee cuo sńt zuc xav xor ham yuv jàw xor hee yīx jeh de tuo rel rem zeb yīx duu。  zàp woq xac gob xor kea de fac faf,jēt jàm goo lez woz wòf yiv de xac gob lo̊f lum hee sńr jȁm jec yiz,wop mel cax leo jes jor sńt yit hee xor kea jâm ség zuc de xeb wum toe,yiv xaw tuk duq、zǹd cǹr ham yuv goo jôg jàw yuw sńt yit de faa zan。  sn̄t、qed sńr jàa qao kug xor kea rel cax de pêx yas   xab jem de lo̊f lum hee fac faf snt yiu rel zàp woq de。mex yiv zàp woq zeg xed de rel,jes jor saq süw wum toe jew woa diq snt juw kuc hug。bof ruu wus lǒq ham yuv jàw xor zav jew kak sǹs le,dam snt wop mel de zuv liu jàw xor joa géw duz cns gùq xàm buu doc,woa geg zuq yow yȧl yib jew snt qod sav wus lǒq jòg suw rel cax。zuc xav xor ham yuv jàw xor wum toe zav wòf cuh xam,dam snt wop mel de zuv liu yīx jeh joa géw duz cns qod sav zoq wux,cuu le qod sav sńr jȁm znd woz,zuz geb ben de snt qod sav zeg fac miz de rel cax。  hoq yuv yix xor、xêb lo̊f xor、jàw yuw xor、kea xor jòg suw zn̄d sn̊r hee leo log de kug xor kea rel cax。sńr jôg saq,zaz ben lip yûw de zuq dag keg toe de yīx jeh zuc,weg zef snt hūw buv de。wop mel quv dee de woa xed zuq dag ceo jew,ruu ham yuv xoe dee yīx jeh、ham yuv cěg sn̊t、wus lǒq keg cěo jâm ség dep,deh snt las lēz rel cax guq tuo luv log de jěr gop。  bóf zef hax xap qao dow,pêx yas júw bêz kug xor kea leo log de rel cax snt jeb hew ham yuv goo jôg jàw yuw sńt yit hee xor kea faa zan de gob jȧm。duz xor kea jâm ség hee sńt yit faa zan lax soc,zeg zup rel cax júw yiv buu kef tog daz xeq。sńt sńr zēq mio,yīx jeh xàq müw de zuv dav zef、hée xêb rel yāl bog xuh yiu júw bêz kug xor kea zn̄d sn̊r hee leo log de rel dàm rēm,yiu cns cax kef leo ség xap、ség jog cuh hèe sn̏t de xàq müw,zǹs dav xàq müw sum lóg jem xeo。wux cns,wop mel bog xuh jàa qao xor kea rel cax pêx yas joa zǹt de jâm ség,teg bir snt lo̊f sum ham yuv goo jôg jàw yuw zob yit ben kea、soq sn̋t、boo sn̋t、boo sn̋t hew de“kea bab rel cax”pêx yas tof xog,mio qot hee zaa zaa sńr sńr dog loq sńr rel cax pêx yas müw boh,jâm lòg fúu hèe pêx yas müw boh de keg cěo tof xog,kēg fuu pik zuq ham yuv jàw xor lez ruo、húh sn̈t kug xor kea zn̄d sn̊r hee leo log(bah koq ze̊e xor、sūw xor、lȍo jȍe xor、jàw yuw xor、xêb lo̊f xor、xam daz kea jòg zn̄d sn̊r hee leo log)de pêx yas fac sňt。rel cax pêx yas buu leo yib rel ség keg,yis buu yiq yib wuu rel buu ség keg。ben yam xog mex yiv de xor kea jàw snd,bog xuh pim qep xac gob yam xog de jàw snd sèw keg。zeg yat cax leo pêx yas cuh fúu hèe pêx yas müw boh、leo ce̋o dàm qof xor kea jâm ség hee sńt yit faa zan zée rēm de rel cax lax。  dac ral,ben lip yûw de kug xor kea rel cax hax yiv las geg zuq yow de lax yãl:woa snt zev jem ben xor kea jàa ruw wop mel dūz wūv de xac gob xor kea rel cax;weg snt ham yuv jàw xor guc zoq zef xor xoe、zàp woq le xac gob xor kea de zn̄d sn̊r hee leo log,ceo wux ben lip yûw de kug xor kea rel cax。wop mel cns qal de kug xor kea yīx jeh ceo gop deh snt zeg las lēz rel cax quv dee de。zeg xed rel cax snt tuk duq ham yuv jàw xor kea xor hūg、xam daz hūg、buu dòm cut xeb de zuv log jub,snt dac jeb zuc qec lix ham yuv jàw xor guc zoq zef xor xoe de bap yat。  wuv、jěr yuv   doa lío hūg、zn̋r yit hūg、seg huz hūg、wus lǒq hūg snt ben wul tav lum de cuh faa diy,pêx yas kug xor kea rel cax snt ben wul de loq ja̋v diy。xor kea jâm ség de hée xêb、ceo baz de gob jȧm zaz yuu rel cax jâm ség。yiv le hèe gée de zaa zaa sńr sńr de rel cax,wop mel cax leo sẽb kèg lo̊f jes ham yuv goo jôg jàw yuw de xeb juu miz,jes jor xeb juu miz tòe cuh de xeb wum toe,tuk jem sńt yit hee xor kea de faa zan。  gah xáw de ham yuv jàw xor de xor kea jâm ség cuo 1978 lix som qof  ,wòf jec yiv le 40 doc lix de lȯg sňs。yǔv“sn̄t hūg”xam xäq xac bof,miz duz gah xáw ceo rel keg tao de ham yuv jàw xor yīx jeh wòf jec mex yiv taz doc xeb keg toe。wee zeg xed pěo bọ̀o xēc qof de xeb lip yûw raq wop mel kam daw,ham yuv goo jôg jàw yuw yiv hen doc wum toe xũh yow yīx jeh,tik dog gus kôq,dag yiv kef wux。  ham yuv goo jôg jàw yuw snt goo jaa hee mil zuu de sńt yit,yǔv zuc hue mil zuu de wuy dag fu̇w xēc xōa xōa xac gob。zoq wux muv yuv goo de ham yuv jàw xor guc zoq zef,ja̋b fũw ze yin lip、tuk duq ham yuv goo jôg jàw yuw sńt yit jám kac faa zan de zée rēm。wux fũw qof zeg fem zée rēm,wop mel xũh yow ynq xêb tof cāe sńt yit de faa zan,ynq xêb xor xoe zōq sńt de ben lip,ynq xêb saq hav mey woa tao keg,ynq xêb duz dàz zńt jōf de zn̋r zée。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1199

帖子

4115

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4115
 楼主| 发表于 2021-1-20 19:59:37 来自手机 | 显示全部楼层
bȧm feb zu̇c lez leo kam tew wum toe ben zňt de rel snt ruu hēe sn̄d kav de?   wul ︱ zac lar jog   hua bȧm mov zu̇c jew kam tew sńt wuw ben zňt de rel,hee hua woa bẽz zns deh kam buu qẽc sńt wuw ben zňt de rel,zũw diq snt jér ral buu tuo de miq yem。   zen me yat cax leo zōq daw zuz koz dêA kam tew wum toe de ben zňt,tòe cuh zuz yiv xaw de jes jor fac wam lee?   guc zoq zuc yiv woa geg gah xaw de lȍo jȍe sn̄d wǔx leo log wuu bof zuq yow。tag leo lòg kèg raq lof zàv daw wum toe de gob jȧm,raq wum toe yin rẽm wee jes。   jan dab xab soc woa xag wop duz lȍo jȍe sn̄d wǔx de lo̊f jes。lȍo jȍe sn̄d wǔx de goq cěo,snt hūg fǎl wux jan,müw de,snt zàv daw jes jor fac faf。yib cns,sop yiv hee“xul qeu jes jor fac faf”wuu gob de xem xōa,deh snt wuu ynq xem xōa,deh xũh yow tòa cuu。   wop hen xof hob《jàw fuw》zeg buw diz yip,lôf miz yiv woa juw hug raq wop jōg wög zn̂t jeb:   hua bȧm mov zu̇c jew kam tew sńt wuw ben zňt de rel,hee hua woa bẽz zns deh kam buu qẽc sńt wuw ben zňt de rel,zũw diq snt jér ral buu tuo de miq yem。   juv geg lōg zns,wop zaz guc zoq zuc jec cão huz gey gah céo lip dav zōq hũz baw PPT。zeg zup PPT tuc cão xũh yow kuq zǹt zaz 10-15 yít wof lez,yib wux yēt gah céo de rel,sn̄r jab yēt bav guz,jew yēt xũh yow jém koz le jes hee zua zuw sńt wuw de ben zňt yǔv gob jȧm(sop wof taa mel cax snt gah céo waf!)。dof xag de rel duq buu duq xes saq snr bay lax yít de PPT,mex yiv woa geg lip dav yám wóg kam,fan wee huz jōr dee lof guc zoq leo log caa,fēz hug lȉx pík。   woa yiy jew dũq côb sńt wuw ben zňt de rel,leo gew qap dee xab joa。zaz bir rel hax zaz kuv kuv sn̄d sǒp,buu dee qoe jes de sn̄r hēw,taa mel wòf jec zaz feb xóa hee jes jor wum toe。jēv wee jēv znd,zaz zn̋r câp zuc zńt ral jew ceo zap dêA bof bir rel koz le。   xag miz snt wop zaz pio sn̄r guc zoq zuc zúp jěr de woa xed tòe gah lȍo jȍe sn̄d wǔx leo log de xêb dee。   woa、 Be MECE  MECEquv zńt“ Mutually Exclusive Collectively Exhaustive”,zuc wul wóg sn̄d snt xac hūw dūu lòg,wol qol quo jém,faa yìb duu zoq“ Me See”。  qof yãl yuu mǎz ken xọ̇a de woa wuz zṅd sẽb zn̊d xůl gùw wum bȁa bȁa laa.  xac hūw dūu lòg,wóg wúz ze jac leo gew yip xåp wum toe de yȧl yib cak feb ceo yiv mio qot quh feb,hūw buu zuq dir de gěg geg yib sǔw。wol qol quo jém,wóg wúz ze qol miz zeh mog,hau wuu wőe lẽw。   tuc cão yem ynq MECE deh snt cuo woa geg zuz gah céo de wum toe kak sǹs,zùu céo xaq xag jem xeo feb jes。sēv xab lit cuh lof jőe dàz jes jor de wum toe,ral hew jac wum toe cak feb ceo zns wum toe,biq bāv zēq tag mel znd jab hūw buu zuq dir hee gab rav。tuo sn̄r bāv zēq lof baf leo gew xap daw de zns wum toe qol buw lit le cuh lax。   sńr jôg yem ynq zuc lof zńs ynq buu tīo wum zńt jōf las geg wum toe:   1.wop snt buu snt baf sop yiv de kef leo yib sǔw deh kav lnw daw le,yiv mex yiv wőe lẽw de?ruu gop yiv,záz quw zàv。   2.zeg xed yib sǔw znd jab yiv mex yiv hūw xac zuq dir de buw feb?ruu gop yiv,jem xeo quw zuq。   juv geg lōg zns,bof ruu lof xam zaz yȕw daw de wum toe snt:“wop gak buu gak xam zaz tow cáu?”  lag me duz zeg geg wum toe de feb jes kef wof ruu xag tuu sop sṅt:   weg、gùk lǎg hee yĩy wọ̌g    zeg snt las tou jôa ben de rem zn̄d sńt wuw hee sn̄d kav de lȍo jȍe faf zee。jan dab tuc sūu lax soc:   gùk lǎg,snt baf júw bêz mev zup xac tuo suv xeq de sńt wuw,woa woa lit juv cuh lax,ral hew xul zàv guq tuc diy。   yĩy wọ̌g,snt baf hūw xac znd jab xēo ceo yip xåp de yib sǔw,wàm zāw sńt wuw yib gop sum xuw、sn̄r jab xab hew sum xuw,zuq yow cěo duw sum xuw pax lit cuh lax,záz xul zàv tuh pôq kev。   lüo sec lüo,fëq sec fëq,lav süv de wée zns huz daf dũq,zeg snt gùk lǎg(lüo,fec,lav süv gěg wux woa lēz)。   taz jóe sec las wōe,las wōe sec sn̄t xäq,sn̄t xäq sec baa gūg,zeg snt yĩy wọ̌g(yiu taz jóe kak sǹs,xaq hew dòg tuk de sum xuw)。   guc zoq zuc sop yiv de wum toe,lof deh kef wof baf tag ynq yĩy wọ̌g hoq zef gùk lǎg de xēo sňt jem xeo cak feb。wop xof hob baf zeg geg goq cěo cec wux“jes géw”。gùk lǎg yĩy wọ̌g hee qal miz tòe daw de MECE jec cão huz daa pez sn̄s ynq,zaz gùk lǎg yĩy wọ̌g de goq cěo zuc,jâb cǹr MECE de yȧl zee,leo baf fu̇w zae de wum toe feb jes ceo doc zup dab woa de yib sǔw,zeg geg goq cěo yîu ruu ceh sn̋d bōc jǎn,jac woa tol lom mae lo̊f dêA tou tou sum sum。   xag miz snt wop sn̄d kav wum toe sn̄r huz zȕb xùl de woa geg sn̄d wǔx tòe gǎc,dag jaa kef wof cab kav:   1.hée xêb wum toe snt sel me?(zńs leo yiv woa geg,ruu gop yiv hen doc,zàv daw zuz zuq yow de lag geg)   2.zeg geg wum toe de be̋k jēp snt sel me?(lax lüo quw ma̋z,lȯg sňs yȧl yib)   3.hee xam zaz zeg geg wum toe yiv gob de rel wuw hee yib sǔw yiv laf xed?(jōg zuw MECE faf zee,ynq gùk lǎg faf,woa woa biq lit cuh lax)   4.laf xed snt dav zn̊t zeg geg wum toe de gob jȧm yȧl yib?   5.laf xed snt cnt yow yȧl yib?   6.jes jor zeg geg wum toe yiv laf xed fac faf?(ynq gùk lǎg faf,xes cuh sop yiv kef leo。ynq yĩy wọ̌g faf,zàv daw mey zup fac faf sńr sńd de júw tof bũw zëw)   7.jes jor zeg geg wum toe,lof xam zaz qam qod laf xed tou jām hoq zef zṅd yãl?   8.ruu hēe quw mōe buv zeg xed tou jām saq de qam qod?   9.lof de sn̄r jab guk hùg snt zen yat de,xab zōq sel me,záz zōq sel me,ral hew zōq sel me?   10.zuz hew woa bũw, just do it.  wof saq snt wop sn̄d kav wum toe sn̄r tuc cão huz zȕb xùl de sn̄d wǔx fac faf,doc yem ynq jof cnt znd hew,lof huz buu zńt jōr dêA wàm zāw zeg geg lȍo jȍe quw miz duz rēm hēe lof yȕw daw de wum toe。buu jen snt guc zoq,zaz rnt cão sec hoo zuc yȕw daw de rēm hēe fu̇w zae,raq rel buu zn̄d sop cọ̀q de wum toe,deh leo qȅc suc hūg jes。   yiq ynq juv lōg:lof xam zaz snt woa mìo zùw lo̊f,gac gac lav bán gaw sůw lof xũh yow bac taf dìq zeh rnt de joa pow fèk wùs bey jêc,kef snt lof faa xam zeh rnt de joa pow jof huh qol buw maz gud le。cns sn̄r lof sev saq hax yiv sab fèc yíu jām mex yiv faa,xag wúv hax yiv woa geg huz wȯg yow cab jàa。   1.hée xêb wum toe snt sel me?(zńs leo yiv woa geg)   lav bán zeh rnt yow quw bey jêc,kef snt hȁo bab joa pow deh dìq gud le。   2.zeg geg wum toe de be̋k jēp snt sel me?(lax lüo quw ma̋z,lȯg sňs yȧl yib)   zeh rnt gūc sṅd zaz bey jêc jac yiv woa câp zuq yow de xob col hoo duq,cǹr xúw las tik,yib cns lav bán bog xuh zaz zeh rnt znd qal gȁn daw。liq woz,zeh wuv lav bán zav saq yiv woa geg huz wȯg,xag wúv jew mex sńt le。yib cns zeh wuv xag wúv daw zeh liw snt lav bán kef wof qal wùs joa câp de sn̄r jab。   3.hee xam zaz zeg geg wum toe yiv gob de rel wuw hee yib sǔw yiv laf xed?(jōg zuw MECE faf zee,ynq gùk lǎg faf,woa woa biq lit cuh lax)   lof snt lav bán de wůx woa zùw lo̊f,zeg geg sńt qeo zńs yiv lof woa geg rel fũw zée。lav bán yow zòq fèk joa,yib cns gob jȧm yib sǔw snt gěg dag hȁo kuc gūc sṅd zeh moq fèk bey jêc de hȁo bab sn̄r kèg bov wof joe sèq yūu zǒq wuz xem xōa。   4.laf xed snt dav zn̊t zeg geg wum toe de gob jȧm yȧl yib?   lof dee zn̄d zeg geg sńt qeo de sn̄r jab taz won,coq goq le zuz jāa dìq pow sn̄r jab。   5.laf xed snt cnt yow yȧl yib?   zuz jȅm snt lǹv yìu wūt jőg,zeh moq qal wùs bey jêc de rel hen doc,dav zn̊t hȁo bab jěn zac。dam snt xag cnt quw snt buu kef leo de。   6.jes jor zeg geg wum toe yiv laf xed fac faf?(ynq gùk lǎg faf,xes cuh sop yiv kef leo。ynq yĩy wọ̌g faf,zàv daw mey zup fac faf sńr sńd de júw tof bũw zëw)   A.zńt jōf dìq pow。hua woa xag wúv sn̄r jab jac zuc goo sop yiv hȁo kuc gūc sṅd hee lǹv xeo wus zàm de xem xōa zep lo̊f cuh lax,jac zeh wuv、zeh liw las tik fèk wùs bey jêc de hȁo bab sèq yūu zǒq wuz xem xōa zōq ceo woa zac tup jog bov,bah koq qof fèk jaq loq sn̄r jab,zǒq cȁc dep jǒe,joa câp xem xōa,joa pow jāg gée,ral hew jac zeg xed xem xōa jōg lūw xag lax。   B.wúy tòc zńt jōf zaz lǹv xeo seg de peo yīv bac mao,sèh xul hȁo bab wũy pow,tuo yat wàm zāw qof fèk jaq loq sn̄r jab dep jac zeg xed xem xōa jōg lūw xag lax。   C.zun bêz bêz xon fac wam。ruu gop zeh rnt sop yiv fèk wùs bey jêc de joa pow bez dìq gud hoq zef sn̄r jab buu hav,lag me gay quw sèh xul gah tis de sn̄r kèg bov,tuo yat jac sn̄r jab、hop cea zàm dep xem xōa zōq jōg lūw。   7.jes jor zeg geg wum toe,lof xam zaz qam qod laf xed tou jām hoq zef zṅd yãl?   sn̄r jab。yib wux coq goq zuz jāa dìq pow sn̄r jab,yib cns xũh yow jém koz zaz wus saq sèh xul sèq yūu de hȁo bab zǒq cnt xem xōa。lof woa geg rel mao buu goq lax,xũh yow rel sev bac mao。   8.ruu hēe quw mōe buv zeg xed tou jām saq de qam qod?   jaw tuo zǔv de tuo sńt hoq zef sńr xoe sec woa qof bac mao,gaw sůw taa mel sńt qeo de jěn poq xeq,qep zām sn̄r sev saq kuc xal de rel woa qof bac lof sèh xul,ral hew lof zōq xem xōa hũz zúp。   9.lof de sn̄r jab guk hùg snt zen yat de,xab zōq sel me,záz zōq sel me,ral hew zōq sel me?   jeb tik snt zeh weg。zav saq lof hax xũh yow faa suq sab fèc yíu jām,xag wúv las diy znd qal lof yiv woa geg jěn jōe huz wȯg yow cab jàa。sab diy wof hew daw xag bab qal lof deh yiv sn̄r jab。yib cns xam zaz xab wúy tòc tuo sńt bac mao sèh xul hȁo bab xem xōa,sab diy wof hew lof lax jǒg xúw zōq jed xag lax de guc zoq wof joe hũz zúp。   10.zuz hew woa bũw    jōg zuw,dac lof xem xêb man man baf lof de jes jor fac wam ce̊o xam gey lof lav bán sn̄r,jǒr buu leo snt”lav bán,wop gey līl dìq zeh wuv won saq 8 diy de pow ba“zeg yat woa juw hug。   xac xem wop,ruu gop lof zeg me hux dåe,lof zeg geg zùw lo̊f gam buu lòv doc jēv de。   cűc mio de zùw lo̊f sēv xab huz baf znd qal sèh jȯe hav de xem xōa zōq ceo woa zac jan dab qẽc cùv de bov gée,jac sop yiv hȁo bab de qof fèk sn̄r jab、joa câp、hȁo kuc gūc sṅd dep qol buw lǎg ruw qoe zuc,biq qes hax yiv gah tis zoq wux bêz xon fac wam。   dac taf baf zeg geg bov gée ce̊o xam gey lav bán de sn̄r hēw huz soc:   lav bán,geb jùw wop de yīx jeh,wop jōr dee zuz sn̏t hèe līl zeh moq quw bey jêc de sn̄r jab snt zeh wuv xag wúv 3 diy hoq zef zeh liw xag wúv 3 diy bȧm。yib wux zeh wuv zav saq līl yiv woa geg zuq yow huz wȯg,huz wȯg jěr su̽w znd hew gȁn wùs joa câp gac hav leo gȁn saq fèk joa,jaq loq bey jêc znd hew līl daw dae jẽv dīz de sn̄r jab gac hav gȁn saq won fam。wee zeh liw līl woa bǎb qof lax bof jāw won,ruu gop snt xag wúv sab diy bȧm qof fèk,zuc wúv līl kef wof hav hav cnd woa dùm wúv fam,cuo līl jaa lôf daw joa câp de sn̄r jab yis gac hav,buu huz taz gȁn。   zeg las geg hȁo bab de hȁo kuc gūc sṅd yis snt līl znd qal jec cão zòq de,xac xem taa mel de fuu wùw līl yis huz man wóg。ruu gop līl jōr dee zeg las geg sn̄r jab deh buu hav,qoe taa de hȁo bab sn̄r kèg jew bof jāw gåb gag,sop wof wop hax zun bêz le bêz xon fac wam,ruu gop līl buu jet wóg zòq gah tis de hug ......   he̊a he̊a buu yow wof wux gey lav bán dìq joa pow hen jan dab,zōq hav le yis snt xũh yow xag woa fâb gu̇c fuh de waf!zeg deh snt xot hee lẽz de jàw xům。geq bir tòe guc zoq zuc bof zeg fu̇w zae dee doc de wum toe le。   dam wom biz buu loe qoe zùc,dac lof zaz rnt cão guc zoq zuc,yiv wóg sn̊r pêx yas le zńt jōf zeg yat woa taw sn̄d kav wum toe de lȍo jȍe fac faf wof hew,jēv wee jēv znd huz xēo ceo xoe gom,wof hew záz yȕw daw wum toe jew leo hen gah xaw dêA quw feb xóa hee jes jor le。   sab、xab soc jěr lum    jan znr snt zuz yiv ynq yis snt zuz jan dab de woa tou jec yiz!   xab jap jěr lum,baf lof yow cân süw de gòb diy woa kak sǹs jew pah cuh lax,zeg leo jer sep sop yiv rel de sn̄r jab。mǎz ken xọ̇a yiv woa geg zǔw mìo de diz tóa lo̊f lum:zaz jem ruw diz tóa de 30 mov zu̇c lez xaq kég huw maz dòw zńt jōf de fac wam。zeg me don de sn̄r jab lôf mex rel huz tic buu xac gam de fēz hug,yib cns dóg woa juw hug jew yow baf zńt jōf de hée xêb gòb diy col dòg cuh lax:wop mel de fac wam snt sel me,wof joe,tag wux sel me snt zuz jāa de xon zèe。   jōg zuw wàm zāw zúp feb zúp de yȧl zee,sēv xab pah cuh hée xêb gòb diy,jòe“wop mel yiq gak zōq sel me”。zeg kef leo snt jof juw hug,dam snt zeg jof juw hug lîo jûw le lof dag lat de sn̄d kav,hua fez le lof dag lat de sn̄r jab quw kav zēq hee feb xóa。   dac cân süw wol hée xêb gòb diy znd hew,jed xag lax xũh yow jem xeo jes sṇ̌t,jòe“wux sel me zeg me zōq”。jew xāq xes lum wul woa yat,sēv xab snt hée xêb lum diy,jed xag lax snt zǹd cǹr hée xêb lum diy de feb lum diy,ral hew snt weg jǒe feb lum diy,wōa cnt xaq xag pax lit。   ruu xag tuu sop sṅt:   “yĩy wọ̌g gùk lǎg hee MECE”,snt lof de feb xóa sn̄d kav goq cěo;“xab jap jěr lum”,snt lof sn̄d kav wol wof hew de bov süw fac faf。xab jap jěr lum de rel,leo gew zaz woa kak sǹs jew zua zuw bir rel de zũw wóg log,jed xag lax tuc goq céo céo dòg jem de fac sňt lum zēq jěr lum de zeq qot xeq,tic zúq jew buu huz moe sn̂d fac xaq。   zeg zup lōg zns zaz rnt cão guc zoq zuc bof bof jēd snt。bof ruu:   jěr lum:wop yiq gak zon hao quw zōq xȧh sēw    lum jùw:sēv xab,müw qal zeg fem guc zoq seh ruw buu gah,zaz woa xǎm cêo sn̂t sec hoo bof jāw cnd log(jec jõg seh ruw doa)。   qoe cnt,xam zaz zeg fem guc zoq snt wul zn̋r guc zoq,mey tik zòq zaz bam gūc sṇ̇t cuv lo̊f wul jām,hee rel jed cūw de joa huz jāw sav,buu sn̏t hèe wop xeq gée(zuv gòb yȧl yib)。   dóg sab,wop xòa wut wȕz lax leo gew zōq woa xed geq yiv toh zȁm xeq de guc zoq,zeg yat leo gew bac zùw wop koz sȕw ceo zap。wee xȧh sēw,wuu wo̽e snt fek cão júw bêz toh zȁm xeq de,suk ral guc zṅd buu huz bof xam zaz gah doc sav,dam snt leo dee daw hen dag dȯm līz(qao dow wȕz lax ceo zap xeq)。   zuz hew,xam zaz wòf jec yiv las jaa buu coq de dag gūc sṅd xȧh sēw kuc cuh lax,taa mel yis duz wop bov sṅt cuh qao līt xēq qȕw(qao dow wòf jec yiv joa huz xaq zńt jōf kaw lùp)。   jěr lum:zuc wúv wop jor diq cnd sēg laa    lum jùw:sēv xab,zoo tik wop cnd de snt hop gȯc,cnd wol znd hew saq tův xag xẽt ca̋o wűz buu hav,jeb tik buu leo záz cnd zuq kev wúz de sn̋r wuw le(zuv gòb yib sǔw)。   qoe cnt,zuz jȅm wop zaz jám seb jān fex,zeg zeh wòf jec lȉx xúw sab dùm deh cnd de dag yüu dag rew(zuv gòb yib sǔw)。   dóg sab,jeb tik xag wúv woa diy yiv woa geg zuq yow de huz wȯg,ruu gop cnd qoe taa de kef leo xũh yow pax dūz pax hen jēv,sn̄r jab lax buu joe(qao dow kég gòb tou jām)。   zuz hew,tic soc leu xag xoa cāb dīz xeb tuk cuh le jof kon sēg laa,kam goq jet sǎw wop hen yiv xēq qȕw cáo cáo(zuv gòb yib sǔw)。   jěr lum:wop xam zaz yiq gak lòg jòe zūh xag zeg geg fāo zns    lum jùw:sēv xab,zeg geg fāo zns loe wop gūc sṅd jȕw loe buu yan,dog tis zńs yow sab zàm luw(qao dow jȕw loe)。   qoe cnt,zeg geg fāo zns de fāo duc rel hen hav,pez gey wop de diz qōg jaa júw deh snt zuz xeb may de(qao dow juh zuw tou jām)。   dóg sab,fāo zūh hen hèe lo̊f,xac duz yuu zeh bȉk de fāo zns,taa de jāg gée suk ral guz woa diy diy,dam hax som gūc dȁw(qao dow jāg gée)。   zuz hew,suk ral zeg geg fāo zns zeh wūx sec hoo ség sńd buu snt hen fac bīz,dam snt woa gūc lôf wof woz yiv woa geg dag cah sn̂t,wop woa cnt xeq may hav sec hoo ynq pin jew hav(suk ral buu bīz,dam snt kef wof kēg fuu)。   wuu lum snt sūx,deh huz xof hob zeg yat de cel süw fac faf。zeg yis snt wux sel me,dac lof gey lip dav hũz baw guc zoq de sn̄r hēw,taa mel jǒr buu kef leo tic lof cao pík lêz důu de jes sṇ̌t feb xóa,taa mel zńs huz tic lof de jěr lum,hoq zef jes jor fac faf。dac taa mel yiv xēq qȕw de sn̄r hēw,huz zuk wum xǒg jer,dac taa mel hen mao de sn̄r hēw,taa mel zńs xũh yow tic daw zuz zuq yow de duc xoa。   wee dac lof yas ceo zeg geg xoe gom wof hew,xac xem wop,lof de lip dav jac huz fek cão xof hob tic lof hũz baw guc zoq,yib wux taa huz jōr dee“lof hee wop snt woa geg pìl dȁw de rel”。sèc zn̋r de sn̄r hēw buu xon lof xon sūx waf!   sn̄t、pêx yas dũq cāe    zeg snt wop geg rel zuz xof hob de woa tou jec yiz。dũq cāe( Insight) zeg geg cnr,zaz gus gaw hao yit ynq de hen doc。wop duz zeg geg cnr de lo̊f jes snt:sńt wuw de yȧl yib,yȧl yib de yȧl yib,yȧl yib de yȧl yib de yȧl yib。   hom juw hug soc,jew xāq saq woa pík wul zàc kak teu soc daw de,“hua bȧm mov zu̇c jew kam tew sńt wuw ben zňt de rel,hee hua woa bẽz zns deh kam buu qẽc sńt wuw ben zňt de rel,zũw diq snt jér ral buu tuo de miq yem。“   lof xũh yow dũq cāe de,jew snt sńt wuw de ben zňt。   dam snt hen kef xõa,dũq cāe zeg geg duc xoa,mex yiv lo̊f lum hee moo xéo kef wof cab kav xor xoe。wop geq yám wóg baf tag gùk je̊w wux zaz pio sn̄r sec hoo zuc yas ceo qel yuu sn̄d kav de xoe gom。   dac lof gac kak sǹs guc zoq de sn̄r hēw,seb zaz woa geg tol dūz,cuv lo̊f woa geg xàq müw。lof kef wof sn̄d kav de snt buu tuo xàq müw znd jab de guk zee,xac tuo znd cuv hee buu tuo znd cuv,tuc cão zōq faf hee teg sūh zōq faf,wux sel me huz zeg me zōq,be̋k hew de qùh duq yib sǔw snt sel me dep dep。   dac lof de zn̋r wuz sèc saq quw znd hew,sev xag huz kak sǹs gon lo̊f rel,zeg geg sn̄r hēw lof kef wof sn̄d kav de snt rel yǔv rel znd jab ruu hēe hee xer dêA xac cuv,zńt jōf snt sel me yat de xeq gée,sn̏t hèe hee sel me yat de rel woa qof guc zoq,ruu hēe dow duq qof sev xag rel guc zoq de jóa jóe xeq dep dep。   dac lof zaz woa geg hao yit jẽm yĩl sn̄r jab bof jāw jēv le znd hew,lof kef leo huz duz zeg geg hao yit yiv zńt jōf de lo̊f jes,zeg geg sn̄r hēw lof kef wof sn̄d kav de snt zeg geg hao yit sn̏t buu sn̏t hèe zńt jōf,zeg geg hao yit yiv sel me wum toe,wux sel me huz cuh xam zeg yat de wum toe,zeg geg hao yit wȕz lax de faa zan huz snt zen yat dep dep。   lof sop cuv de gap wuz buu tuo,xũh yow dũq cāe de sńt wuw jew buu tuo。zeg geg sn̄r hēw xũh yow la̋v dũq dag kak,buu yow gey zńt jōf ség xām zǹt,cau buu tuo fac xaq quw xap:   1.sńt wuw de xam zut snt zen yat de?   2.wux sel me huz zeg yat,zaw ceo zeg yat de yȧl yib yiv laf xed?  3.yiv laf xed yȧl yib snt kég gòb yib sǔw,laf xed snt zuv gòb yib sǔw?  4.ruu gop gay biz qoe zuc woa geg yib sǔw,sńt wuw huz zen yat faa zan?  5.ruu gop gay biz qoe zuc las geg yib sǔw,yiw huz zen yat faa zan?  zeg snt wop tuc cão xap wum toe sn̄r de xoe gom,pêx yas dũq cāe buu leo zńs wōa kaw lȍo jȍe tuk lo̊f,geq xũh yow faa hùk xap xäq log。  wee xap xäq log zeg geg duc xoa,xům lǐz snt xům lǐz buu cuh lax de,yow kaw pio sn̄r de jóa lêz hee qel fêm sn̄d kav。doc wum zńt jōf jof geg wux sel me,ruu gop zeg yat ... huz zen yat ...,ruu gop lag yat ... yiw huz zen yat ...,jēv wee jēv znd,lof de sn̄d wǔx jew huz biz dee wuu bof hoo yȅt。  wop zńt jōf pio sn̄r huz yiv woa geg“zṅd low kuw”,dac wop kam daw hav de wul zàc,hav de tuu piz,hav de sn̈t pìl,sem zn̂t hav de dom zns,wop deh huz sèh jȯe qof lax,zeg yat bāv cǹr zńt jōf de dag la̋v lôf woa znr yiv xeb xäb de duc xoa,dac lof xul zàv dũq cāe sn̄r cax huz yiv yãl yãl buu dòm de lio gan yṇ̃p xam。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1199

帖子

4115

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4115
 楼主| 发表于 2021-1-23 10:54:57 来自手机 | 显示全部楼层
zaz kea jòg gah sȕw faa zan de sn̄r daz,rel wul xor kea zaz gah xáw miz lǐl bez duq bez bȉk yǎl hūg de toh zȁm。ben wul zoq zef rem wux,kug xor kea snt dac qal rel wul jàw yuw de dag sǹt sop qȕh。  zaz taa kam lax,müw qal dag xor rel wul jàw yuw yiv las zup jôa ben xēo tāz:woa snt miz xaq qol xáw sop yiv xor kea de tuc sn̊r jàw yuw,pêx yuw rel wul sǔw yas,yas ceo jám qol rel gée;weg snt zoq wux zob yit rel cax pêx yas de rel wul xor kea,zub zuq xor sec xor xoe xēq qȕw,zǔv zňd kug xor kea keg cěo moo kôz。  zeg las zup xēo tāz de rel wul jàw yuw,qol deh cay ynq kug xor kea de zǔv zňd xēo sňt,snt dac qal dag xor pêx yas gah sǔw zňt rel cax de jàw yuw jôa cûv,yis snt rel wul xor kea jàw yuw zaz sn̄r daz de xeb duq xaq。  rel wul xor kea( Humanities)zaz gah xáw lôf de dog wuz wum toe,jȅm lix lax bêz sew gob zũw。bof jāw jóe dob de gòb diy rem wux rel wul xor kea mex yiv dūu lòg cul zaz de jāg zn̄r,seg huz yùu lum yib cns dàm yìh rel wul xor kea de qal tȕu。  rel wul xor kea de kea yīx jec fez、snd sec guk moo,xac duz yuu lo̊f guc kea,zaz gah xáw lôf de zam bof qot sńr buu gah,biq ce̊o jān sav qȕh sǹt。jòe sn̄s xac duz yuu seg huz kea xor,rel wul xor kea zaz zǔc hèe xeq dag xor lôf yis wòf buu zam yih sǹt。dam snt,rel wul xor kea de zuq yow xeq buu yiq dab cǔl cuo guk moo saq kam,wee yiq lòg zůu yuu dag xor de hée xêb sn̄s miq,wof rel cax pêx yas wux geb ben。  bóf zef rem wux,rel wul xor kea zaz dag xor jàw yuw zuc juh yuu jôa cûv dog wuz,yīu qoe snt zaz woa liu gah xáw,kug xor kea rel wul jàw yuw snt gah sǔw zňt rel cax pêx yas de geb jôa。  tav lum rel wul xor kea de wu̽k joa,zaz dac daz seg huz zav wòf sṅd kuc jam gom,dam dac 2015 lix 6 yet rnt ben wul buw sep faa būw tuc zn̄d dūb cuw qoe goo lòg dag xor cǎx cèg rel wul seg huz kea xor(sūu cec“quw wul kea hūg”)de sn̄r hēw,seg huz yùu lum duz cns reo ral gan daw snr feb zẽm je̽c。  jec cns fec bõc,rel wul xor zef puv bȉz wóg sn̊r daw zaz qol qe̊u hūg、kea jòg hūg、sac yit hūg de jeb tik,sñt jêt gěg goo gah xáw deh zaz yiv wóg wuu wóg dêA yia sòc rel wul xor kea。sop yiv de dag xor xáw zap deh zaz gob zũw dag xor pax mìo,sop yiv de yam xog lip dav deh zaz gob zũw xor kea pax mìo,yib wux zeg gȅb sec yãl hee jec fez yiv gob。zuz leo lae daw gah wèe jec fez,biq leo ync yiv xor suw yîq sńr log de xor kea,snt lo̊f guc kea、wóa kea hee luo kea;xac duz ruo wōg yiv zn̋r yit qal jēp de snt zẽq jec faf、guc sac gon lo̊f dep seg huz kea xor。sūx hax huz zaz wóg rel wul xor kea?“quw wul kea hūg”snt dag xor jàw yuw sn̂t câp hūg de wuu làz znd juv,biq buu leo soc mio rel wul xor kea buu zuq yow。  weh mēy goo jaa de dip jȧb dag xor biq mex yiv ròq hūg rel wul xor kea,fan wee snt zaz qao hūg rel wul xor kea zaz dag xor jàw yuw de jôa cûv dog wuz,yīu qoe snt zaz ben kea jàw yuw hol jer。zeg xed dag xor jēt jàm seg huz kea xor、zńt ral kea xor de jòg suw hee fac faf,qao hūg xům lǐz ben kea sec zaz rel wul xor kea fac miz de yīx jeh leo log。  yis jew snt soc,gah sǔw zňt rel cax pêx yas,jòe sn̄s zaz gah kea jòg de jeb tik yis loe buu kak rel wul jàw yuw。dam snt,doc sūw gah xáw cuh yuu seh ruw can cuh de jec jõg qól hèo,rel wul xor kea zeq cuv yuu xor kea li̽t sǹt dog wuz。zeg zup woz buw yia log,poq sn̄s rel wul xor kea jem xeo zuv duq de gay gèe。  wop goo zoq wux woa geg yiv 14 wõg rel kev de dag goo,gah xáw buu yiq wụ̌y sòc rel wul xor kea,dag xor sec de rel wul sǔw yas hee dip jȧb rel cax de jēc sēl pin zňt,taa mel de rel gée snt fev jám qol,znr jed gob xog daw goo jaa hee mil zuu de miq yem。zeg jor diq le wop mel yow zaz gah xáw jem woa bũw qao hūg rel wul jàw yuw de zuq yow zoq ynq。  bóf zef wof zaz bey jêc dag xor doc lix cuo sńt rel wul xor kea jàw xor hee gon lo̊f de jec yiz,tòe cuh“kug xor kea rel wul jàw yuw”de bam xor lo̊f liz,qőa dàz guq tuo tuk duq dac qal rel wul xor kea de gay gèe yǔv faa zan。   01  rel wul xor kea wux sel me xũh yow yīx jeh   rel wul xor kea bez bȉk yǎl hūg,yǔv 19 sñt jǒf wof hew zńt ral kea xor de faa zan znr jed yiv gob。zaz qẽc moq mil cǔh,zuc goo yin ruw xoa fac dag xor jàw yuw zǹt duw,“rel wul xor kea”hoq“wul kea”de gáz liz tuo bũw cuh xam,sńr jôg saq yis bez dac zoq woa mēl“kea xor”duz dàz。  zaz guv daz zuc goo,rel wul xor kea de hée xêb lez ruo bez cec wux“wul”hoq“xor”  ,po̊g ruu kup zns sav lix jòe“yiv zṅt yuu xor”,rūu sec de boh zun jòe yow“boo xor huh liw wǒg znd wul”(《ham suh   •   rūu lil col》),zeg snt woa mēl xũh yow seb tof log xeo de xor wum。dam zaz xam daz zuc goo,rel wul xor kea zaz dag xor lôf ceo wux woa zup kég gòb zn̄d sn̊r,zuq zaz xǒg zn̊t de sụ́h lo̊f hee xeb yǐp de jes sṇ̌t。  rel wul xor zef zav wòf buu záz snt col tup seg huz de sn̋t dag fuh,xor suw wee buu snt kea juv ceo le taa mel de jem seb znd jēd,taa mel xũh yow miz duz buu dòm biz gèe zuc de yīx jeh duz xäq。  zaz qal xam daz seg huz,rel wul xor zef jof huh wuu sop buu leo。po̊g ruu,guv xòa la̋g ze̊e xor jaa yig lôf sn̋t doc dèe bez cec wux guv xòa la̋g zuz boo xor de rel,sẽg joe lūl lo̊f xor、xêb lo̊f xor、jec jõg xor、zẽq zñt xor、xeh cn̊r xor、mēy xor、lȍo jȍe xor、zńt ral kea xor hee jàw yuw xor dep lip yûw。weh zẽh wul wǒg fu̇w xēc sn̄r qőa de dag hǔg jaa dae • fěb qōe yis bez rem wux snr feb boo xor,buu jen sàm cao hǔz hǔg,hax sẽg zůu doc geg kea jòg lip yûw,bah koq jâm zûw、sūw xor、jof hēe、jes peh xor、tik wul xor hee wuw lo̊f xor dep。  zaz xam daz seg huz,yig lôf sn̋t doc dèe、dae   •   fěb qōe zeg yat de qol cax,lal wof záz xam,zob yit feb kea yēt lax yēt xǒg。“zńt ral kea xor”wòf cuo ze̊e xor lôf dūu lòg cuh lax,buu záz hee“zńt ral ze̊e xor”hum wux woa tal,tag de feb zǹd lip yûw yēt lax yēt xǒg。wof las geg ham znt“kea xor”fab wo̊g science,jòe yiv“feb kea znd xor”de wóg sn̄d。  zaz qẽc moq mil cǔh,“kea xor”“ze̊e xor”“zùc jàw”dep gáz liz deh snt jec yiu rnt ben zon dȁw wee lax de xoa fac bǒo lax pin。zeg xed yãl zńt xoa fac de xor kea gáz liz,duz dac sn̄r de zuc goo rel lax soc,lo̊f jes qof lax qot yiv lal duw。wuv sn̄t yem duq sn̄r,kea xor bez zub cec wux“saz xab sec”;col tup de zn̄d sn̊r tof xog ruu hēe duz yiq xam daz xoa fac xor kea tof xog,zeg biq buu snt woa jām qȅc suc de sńt qeo。  zoq wux“wu̇w xȕh biz faf”soq gop jen cul de jêc snd dag xor tao,zaz zńt jōf de bam xor sńr jȁm zuc cay ynq“xor kea”de gáz liz,biq zaz 1912 lix geq gay xáw mìo sn̄r,bey jêc dag xor fēz zn̽s jec kea,ség lòg“qoa kea”:wul kea、zẽq faf kea、wóa kea、gée zn̊t kea(hew lax gay cec“lo̊f kea”)、luo kea、guc kea、sac kea。zuc goo de zn̄d sn̊r tof xog yib cns cuo col tup de“sn̄t buw”(jec sňs zns jȯe)feb lēz faf,gay wux“qoa kea”feb lēz faf。zaz 1902 lix zac bay xọ̀a zuv cǹr zǹt diq de《qėb diq jêc snd dag xor tao zàc cěo》lôf,wòf yiv saq süw qoa kea de jôa ben xēo tāz,wof sńr wùw wux zuv。  rel wul xor kea jen snt qoa kea znd woa,zeg tof xam le xoa weh jec lȯg qòf meo yem duq znd hew de xor kea gée juu:zńt ral kea xor gah gẽa mep jem,sñt sūu xor kea quv daz zùc jàw sēl xor,jòe sn̄s snt zùc jàw yīx jeh yis bez gōm wof“kea xor”znd mìo( science of religions)。yis jew snt soc,zuc goo de dag xor cuo woa kak sǹs jew wòf cuv zaz rel wul xor kea bez bȉk yǎl hūg de sñt jêt cãu liu zuc。  zaz doc zak doc lal de 20 sñt jǒf saq bȧm yǐt,zńt ral kea xor zaz zuc goo de faa zan juv bũw wǔx jǎb,fan dāv xan dee rel wul xor kea fac xēc wȕz wǎz,dag snd jǒe de rel wul xor zef qul xec cam lam。woa znr daw gay gèe kak faq cǔh,gac kak sǹs hu̽k fu̇w gah kav,zuz lal kav de xor kea wōa jēw snt wul sňs ze̊e。   qẽc zẽq fuv bạ̀b faa de《dag xor tao zàc cěo》   dam daw 20 sñt jǒf 80 lix daz moq,rel wul xor kea wòf jec sěq kut buu záz,qoe fec teu zùu jãm raq gey seg huz kea xor hee zńt ral kea xor。xor suw lip yûw de hug yuv qól hee rel cax de pìo jāg joa zǹt,zaz goq quw de 20 lix lôf,jôa ben saq snt yiu zńt ral kea xor hee seg huz kea xor zǹt diq,rel wul xor kea jec cão snt zaz jēt jàm hoq woe zńr zńt ral kea xor de pìo jāg joa zǹt。  rel wul xor kea yiv zńt jōf de yīx jeh duz xäq,wof xam zaz de xor kea tof xog,bah koq wul xor、lȯg sňs、ze̊e xor、wǒg suw、yuv yix、zùc jàw dep,dam zaz xam daz seg huz,yīx jeh fac sňt faa sec le geb ben de zon biz。  po̊g ruu,wop goo guv daz ze̊e xor jaa zac zay( 1020— 1077 lix)yiv woa juw mìo yix,“wux tik dog lòg xêb,wux sec mil lòg miq,wux wùs séq jǒg jǒr xor,wux wom sñt kak taz pio”。zeg bez cec wux“heo qúu sn̄t juw”,rel wul xor zef yīu qoe snt zuc goo de ze̊e xor jaa jec cão yin ynq wof mio xêb zṅt。tik dog wuu xêb,rel wul xor zef yow gey tik dog lòg xêb,zeg snt sel me“xêb”?zeg yiv diy xāq kac dèe soc“rel wux zńt ral lòg faf”。  dam zaz xam daz,yǎl yuu zńt ral kea xor de faa zan,zeg geg seg huz wòf jec buu taz xũh yow ze̊e xor jaa quw faa xam tik dog、zńt ral hee rel tof sec miq de waw mǒg。ze̊e xor jaa hoq rel wul xor zef,hoq xuv hax zaz lez xêb sẽb cuv zńt bof séq xál,tuc guv jeb znd biz,dam zaz xam daz,taa mel duz seg huz fec qog、sn̄d cãu de yip xåp log xac dac yiv xām。wof zeg yat de seg huz xêb lo̊f,rel wul xor kea wòf jec hen lal bày tőc bez bȉk yǎl hūg de miq yem。  dam snt,zeg biq buu wóg wúz ze rel wul xor kea zeb de loq wūv le。  rel wul xor kea de jāg zn̄r dïz jôa yuu rel lēz seg huz、sñt jêt tof xog de jâm géw joe qoe wȕz lax qal tȕu。zńt ral kea xor de faa zan dav zn̊t jòg suw de jem bũw,sn̄s buu tuo dog yûw de rel de jah liu biz dee geq jàa fac bīz hee pìl fǎl。rel wul xor kea de gu̇c leo dee daw le xeb de tòe sèc:  yȧl xab zuv yow snt wul mio col ce̋o hee jàw suh yuw rel,fuu wùw yuu tuo woa quh yûw lez de rel jôg jah wùs。dam zaz jeb tik,kug quh yûw de rel kev liu duq、wul mio jah liu,snt rel wul xor kea sēv xab xũh yow miz duz de sńt qeo。jôa yuu wul mio jah liu hūw jàm de sñt jêt wul mio tof xog jâm géw,snt rel wul xor kea yīx jeh de zuz gah jêq jêt。  woa xog lit wof qal biq buu bez rem wux snt xor wum de lip yûw,po̊g ruu yīx jeh zeh bȉk goo jaa hoq dog quh de yuv yix hoq lȯg sňs saq wòf jec xah wùr de sns yuv yix,daw le xam daz qōt ceo le dag xor wum。wof wùs bez rem wux snt dag xor wum de xêb xeq znd xor,zaz xam daz xor suw tof xog lôf cão bez sn̈t wux“kuc dũq”hoq“kuc su̇h”。  cuo guv daz daw xam daz,zuc goo rel wul xor kea de pìo jāg joa zǹt faa sec le zuq dag biz hūg。  rel wul xor kea yīx jeh rel znd wux rel de lez hãl,jȯg gob xêb rel yǔv zńt ral、seg huz de gob xog,yis gob xêb rel duz zńt seb de le jes,wộg jòe duz sec miq ben seb de rem sn̊r。wop mel yow le jes zńt seb,rel yiv sec miq de suv xeq,yis yiv zńt ral hee seg huz de suv xeq,jȯg sẽg joe sec yǔv sns、jám kac yǔv jo̽e bi̽q、lo̊f xeq yǔv gan xeq、yuv yix yǔv sn̄d xap、wóg xäq yǔv wǒg suw dep xac duz kég gòb de xam xäq,yis sẽg joe sam yǔv wēg、wul mio yǔv yīs mäl、jem bũw yǔv dāv tuz dep jāg zn̄r pam dòm。sop yiv zeg xed,deh yow rel wul xor zef cab yǔv qoe jab。zeg snt rel wul xor zef duz rel lēz seg huz de jâm géw joe qoe qal tȕu de sn̄d kav,biq wof zeg yat de sn̄d kav jâm lòg duz zńt wop de rem tuo。  ral wee,sop yiv zeg xed bov süw,hee sñt jêt gěg dog de sec hoo fac sňt、yuv yix、xoe sūu、xem yās,hee buu tuo dog yûw de wul mio sňs be̋k jēp yiv ze znr jed de gob xog。lȯg sňs saq,jof huh sop yiv de wul mio deh baf zńt jōf xap xäq ceo sñt jêt de zuc xêb,baf zńt jōf de sec hoo fac sňt dac zoq wul mio de bov xam hoq yih yif de xäq zèc。dam zaz qol qe̊u hūg de jeb tik,tav lum sñt jêt wul mio de zuc xêb yǔv bȉk yǎl wòf biz dee mex yiv wóg wog,jof huh sop yiv de guv wul mio zuc xêb,xam zaz deh wòf dòh lĩo,quv wee daz znd de snt xam daz de wuw liu yǔv jēb rùo zuc xêb。  doc wul mio biq cul de xam daz gée juu,poq sn̄s rel wul xor zef tuc guv jeb znd biz,jâm géw rel lēz wul mio de sñt jêt tof xog joe qoe jah liu duz hug moo sňt,biq zaz zeg yat de jâm géw zuc xēo ceo zńt jōf de jāg zn̄r gòb。  yib cns,kea xor de faa zan,biq mex yiv jan dab dêA poq sn̄s rel wul xor kea bȉk yǎl hūg,tuo sn̄r yis gey rel wul xor kea cut zaw le xeb de sec cul hoq faa zan kuc jab:yīx jeh wul mio jab xeq,fuu wùw yuu wul mio de jah liu,wee buu snt dab cǔl wux le wul mio de col ce̋o。  jòe sn̄s snt jāg zn̄r gòb jàw yuw hoq rel gée yas ceo,tuo yat sew zǹt yuu wul mio znd jab de jah liu hūw jàm。col tup seg huz mex yiv fu̇w zae de seg huz jah wùs,zaz tuo woa geg dog fac seg huz hoq suu rel sñt jêt,rel wul xor kea de gu̇c leo zuv yow jew snt col ce̋o,yis jew snt jàw suh yuw rel,baf woa zup bez cec wux“wul hūg”( culture)hoq“sn̏d wul”de duc xoa col gey hew rel。dam zaz jeb tik,rel lēz de jah wùs biz dee kuc qal fu̇w zae,sem zn̂t zaz tuo woa dúq leu lôf,jah wùs de fac sňt yēt lax yēt wōa lāz jòg suw sev dom,wee buu snt miz duz miz soc hug,kuc jab de yan jȅm wòf jec biz dee wuu zůu qȅc zuq。zeg zup jah wùs de fu̇w zae xeq,sn̄s rel wul xor kea yiv le gay gèe de bog yow,yiv sẽb ruw yīx jeh de kég gòb xũh yow。  ruu gop mex yiv lȯg sňs saq de zn̈r mil kòq zac hee zùc jàw col boc,xoa fac rel hoq xuv buu huz duz fám yuv、ham yuv、bȁa lóg yuv、sēc jạ̄a loo yuv dep duc fac yuv yix gan xēq qȕw,dam zaz jed cūw le zeg xed guv lav yuv yix hee wul xàm znd hew,rel wul xor zef xũh yow le jes bòf cns de wul mio sňs,zeg jew wóg wúz ze woa xog lit rel wul xor kea de dåm sec。zn̈r mil zuv wog sn̄r daz goq quw le,dam līu gey rel wul xor zef de sn̄s miq wōa jēw rēm zuq dȁw yan。woa liu de zǔc hèe xeq dag xor,xũh yow dip jȧb de rel wul jàw yuw。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1199

帖子

4115

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4115
 楼主| 发表于 2021-1-23 18:21:15 来自手机 | 显示全部楼层
xõ̰a lõg、lål lål、hȕc lūo、gůh lụ̊o、pùh léo、ze̊h je̊h、dõa dåe、he̊k he̊k、kåf cåa、lap lap、gůa gůa、ge̊a ge̊a、pùh tuc、pic pac、būw gúv、 hùh luh【淅沥、喃喃、轰隆、咕哝、扑棱、啁啾、滴答、嘿嘿、咔嚓、朗朗、呱呱、咯咯、扑通、乒乓、布谷、呼噜】
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1199

帖子

4115

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4115
 楼主| 发表于 2021-1-25 20:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
mēy goo dip jȧb dag xor xor sec de xor xoe qao duw daw dof yiv doc dag?   wop mel deh zn̄d dȁw,mēy goo gah dep xor fuv duz yuu tuo xor mel de zẽq cég bez xēo ruo zoq“kob jem yíx cuh”(suk ral“kob”jew wòf jec fek cão“yíx”),jòe lae daw le xor xáw de offer、sum lóg ruw duu le xêb wōe de yam xáw biq buu daz bov lof zuz zūc jew woa diq leo sum lóg bõg yit。   lag me,mēy goo de gah xáw jeh jèq yiv doc yíx gée?mēy goo dag xor sec de xor xoe qao duw jeh jèq yiv doc dag?zuc goo xor sec duz goo woz jàw yuw yiv laf xed wůw quh?   jeb tik hee lof feb xàp zeg pík lax zńt fȕw mēy duu yīx de zuc goo līu xor sec @ dag xoa yãr cǒl yāl   de zeb sńr līu xor jec lȯg,xòa wut leo gey dag jaa zōq cuh cab kav,yis hob yio lof tòe cuh buu tuo de sẽc yìb。   zaz quw mēy goo duu yīx jeh sec znd qal,wop(zǹs ben wul zoq zef)hee dag buw feb goo rel woa yat rem wux,mēy goo de jàw yuw deh snt rel xeq hūg de jàw yuw,jàw yuw fac sňt hee gòb liz deh wof rel wux ben。gan jōr mēy goo de jàw yuw deh snt raq xor sec woa bȉk wȯl,woa bȉk xor,woa diy yis buu tuq kuv,xor sec kef wof yiv hen doc keg woz hoo duq hee yit yūu waz hav。   zúp znd woa juw hug,taa mel snt sǔw zňt jàw yuw,wop mel snt yiq sn̊t jàw yuw。wee zaz hav doc rel yiy zuc,mēy goo rel deh buu zen me waz xor xoe,xor xoe hen cnt,zuc goo xor sec quw le jew kef wof cec wur dep dep。wee wop(zǹs ben wul zoq zef)daw zeg lôf wof hew,faa xam wof qal gan jōr de wol qol snt cef dãm。mēy goo de gah dep jàw yuw bof zuc goo hax yiq sn̊t,mēy goo de xor sec pio jûb xor xoe kèg kuv cěo duw snt zuc goo xor sec buu leo bof de。   / 01 /  zōq zoq yit zeg jām sńt    zaz hen doc zuc goo xor sec de gòb liz lôf,daw dag xor,zoq yit snt kef zōq kef buu zōq de,yíx gée soc snt buu huz de kef wof buu zōq,zńs yow luv log le,zōq buu cuh lax mex gob xog,lav snd huz zaz keg saq jap。sop wof zoq yit deh snt lar xêb hoo,hav xor sec huz zńt jōr wol ceo,sńr zaz buu huz de jew faq ze。   wop(zǹs ben wul zoq zef)gac kak sǹs yis snt lae zeg geg gòb liz quw duz dàz mēy goo lav snd būw zn̋t de zoq yit。dac sn̄r kam wol suh wòf jec won saq 10 diy doc le,dóg weg tik yow saq zeg mēl keg,wop gūh jog lav snd zńs huz zaz keg saq duz duz dåe wam,yiv wum toe wum wum jew kef wof,mex zōq wol yis mex sńt。buu goq wop hax snt pīo ze zaz goo lez xor xoe yas ceo de xoe gom,jâb cǹr baf toe zōq wol le。xes daw le bȧm yît las diy bȧm doc,qoe zuc hav jof cnt xap faq qòg süz jōr。dóg woa zeh jew xes zoq yit daw bȧm yît las diy bȧm,wop dac sn̄r wof wux wof hew buu huz zeg yat,zeg zńs snt wop zńt jōf gey zńt jōf sńd jàa de yia log bàg le。   jěr gop mex xap daw,dóg weg tik saq keg,lav snd zeb de deh baf zoq yit seh le。kuk le wop baf jom zns deh xes wol le,fev zee huz sāf yiy。hew lax wop zùu jãm cax mio bax yȧl lax mēy goo zoq yit snt jog ruw ceo jóg de,mey cnt zoq yit deh huz gey lof wàm zāw duz coq daf feb,jōg ceo jóg,zuz hew hee sop yiv pio sn̄r kav sn̊t、qőa moq kav sn̊t woa qof som zuz hew de zúp ceo jóg。   wee qes zuz raq rel jed sew buu le de snt,zeg dȁw toe ruu gop lof buu huz zōq,faq ze buu xes hoq zef xes coq,jew buu dee feb,zuz hew huz yip xåp lof de zúp ceo jóg。zaz zuc goo snt,pio sn̄r yen xuv lof fäm coq,yen xuv lof buu huz,buu huz kef wof kuc ze,tic lav snd jap,zuz hew kav sn̊t sn̄r huz zōq jew kef wof。yib wux cuo gah zuc wof hew xor dee jew bof jāw lal le,zoq yit yiv buu huz zōq de hen zeq cão,lav snd snt yen xuv de。   dam snt zaz mēy goo jew buu woa yat,lav snd mey zeh deh huz gey lof līu woa dag duk zoq yit,lof xũh yow zaz xag zeh saq keg qal jah saq lax,ruu gop yiv buu huz de,lof yow zaz jah zoq yit qal quw wum lav snd,yib wux lav snd buu huz zaz keg saq jap。ruu gop daw jah zoq yit sn̄r hax mex yiv wum lav snd,wee yib wux buu huz zōq hoq zef zōq coq le,lag me lof jew yow ce̋o dàm zeg geg zée rēm,lav snd buu huz yib wux lof sńr zaz buu huz jew sev xag līu qeo de,lof de zoq yit jew huz bez kew feb。yiu yuu mey cnt zoq yit lav snd deh huz jōg lūw,zuz hew huz woa qof som zúp ceo jóg,yib cns mey zeh de zoq yit deh xac dac yuu woa cnt kav sn̊t。   wop zeg xor qőa xon le 3 mēl keg,feb bir snt jec jõg sūw xor,gah jǒe wuk gòb jec jõg xor,gah jǒe jog lat jec jõg xor。zuz tuq kuv de snt dóg woa cnt jog lat jec jõg xor zoq yit。jog lat jec jõg xor snt wop mel zeg lôf miz zuz lal de keg,jôa ben jew snt tup jog xor zaz jec jõg xor zuc de yiq ynq,wee qes zeg mēl keg snt zuz jȅm jof snr lix cax xēc qof de keg,goo lez jàw dee hen qan,wof zn̂t yuu wop woa znr rem wux tup jog xor snt mēl bof jāw hav xor de keg cěo。   dam snt zaz sȅb qep mēy goo yīx jeh sec de goq cěo zuc,wop jec cão zaz lum tâl lôf kam daw xor cao xor jës mel soc woz goo de jec jõg xor duz sūw xor de yow qeu fek cão gah,qoe zuc zuz lal de jew snt jog lat jec jõg xor,hax yiv tup jog xor。sūw xor hee tup jog xor zuz hav sȅb qep,yib wux taz lal,woz goo rel mex rel quw xor。dac sn̄r wop hax buu lo̊f jes,wux sel me tup jog xor zeg me lal xor,xam zaz zūc yuu zn̄d dȁw le。wop mel lav snd ynq le woa tao doc keg jew baf qal sn̄t zàc jap wol le,qal sn̄t zàc jew hãl gaz le wop ben kea xor de zuz lal de woa yal xǎm xeq hux gùk hee jāf ség ján yiz de sop yiv lez ruo。ral hew jew kak sǹs līu zoq yit。   daw koz jah zoq yit de qal jof tik,wop cax lae daw keg ben,yuu snt gȁn jěn zōq。yib wux zeg woa buw feb zaz ben kea sn̄r mex yiv xor zaa sńr,wux le zōq zoq yit,wop ynq le jof tik sn̄r jab baf ben kea xor de gáz sòz lum hee sūw lo̊f tup jog yiw kam le woa bȉz,gan jōr hax snt mex zen me kam dup。zōq zoq yit de sn̄r hēw,woa diy woa diy keh daw li̽o cēl 5 diy doc,sńr zaz zōq buu xag quw le jew jah le。hew lax zoq yit faa xag lax, 20feb man feb wop dee le 16 feb。   80feb snt sel me gáz liz lee?wop lax xaq dag jaa jet sǎw woa xag mēy goo yīx jeh sec gěg kea ceo jóg snt zen yat som cuh lax de。   jog lat jec jõg xor zeg mēl keg dóg woa cnt qőa zuc kav sn̊t zam zúp ceo jóg de 20%,dóg weg cnt qőa zuc kav sn̊t zam 20%,qőa moq kav sn̊t zam 20%,pio sn̄r zoq yit zam 40%。zuz hew zúp ceo jóg wàm zāw ABCD pìo feb, 90-100pìo A,80-90pìo B,70-80pìo C,70wof xag D hoq zef buu joe gée。wee soq sn̋t yīx jeh sec bõg yit yiv woa xàq ceo jóg yow qeu jew snt mey xor qőa pio jûb feb buu leo doa yuu B,fev zee xag xor qőa lof jew dee līu xáw cāe kam,ruu gop záz buu xeo jew bez kak cuu。yis jew snt soc,mēy goo soq sn̋t yīx jeh sec de joe gée feb sūw snt 80 feb。   ruu gop snt snr feb jan dab de xor kea,kav 80 feb wof saq buu som hen lal,gob jȧm snt xam zaz wop xor de kea müw snt fek cão lal,zoq yit hee kav sn̊t deh hen lal。sop wof ruu gop yow bāv zēq sop yiv kea müw de pio jûb feb deh yow zaz 80 feb wof saq,biq buu snt woa jām ruo wōg de sńt qeo。   wop gūh jog le woa xag,lal keg cěo wop leo bāv cǹr pio jûb feb zaz 80 feb zop yíw jew buu coq le,sop wof zuz hew hen yiv kef leo de jěr gop snt wop de dag buw feb ceo jóg deh snt B,wee zeg zup qeo kut de hug zńs yow yiv woa kea ceo jóg snt C,lag me wop de pio jûb ceo jóg jew snt  B wof xag,yis jew snt kef wof zev rel le。   wee ruu gop dee C de zeg woa kea snt yib wux pio sn̄r kav sn̊t hee zoq yit deh snt gac hav 80 feb hoq pio jûb ceo jóg hée som xag lax gac hav 80 feb,wee yiw qag hav yiv woa cnt zoq yit dee le 79 feb,lag me zeg woa mēl keg kef leo jew huz yib wux zeg woa cnt zoq yit de 80 feb wof xag,zaw ceo zuz hew zeg mēl keg dee daw B wof xag(hoq zef soc C)de ceo jóg。ruu gop qag hav qoe taa keg de ceo jóg yiw deh snt B,lag lof hen yiv kef leo pio sn̄r bov xam deh buu coq,jew yib wux zeg woa cnt zoq yit de woa feb wee bez kak cuu zev rel。   ruu gop lof yow soc laf lôf yiv zeg me qag hav de sńt qeo,wop xap gaw sůw lof de snt,zeg wòf jec snt hen hav de qeo kut le,hen yiv kef leo lof de kav sn̊t hee zoq yit huz hen doc cnt saq buu le 80 feb。wop zeg cnt zoq yit jew snt zaz xòl yîe bȉk saq: 16 feb, 20feb man feb,kam sṇ̄t buu coq,sńr jôg saq 16 cuu wof 20 dep yuu 0.8,yis jew snt 80 feb,wóg wúz ze zeg zńs snt gac gac joe gée,snt kef wof jed sew de zuz doa feb le。yib cns wop wof hew zaz zoq yit saq bog xuh yow lae jém kef leo doc de 80 feb wof saq,cax leo bȍg miy yib wux yiv 80 feb wof xag de zoq yit jōg lūw wee zuz hew sn̂d zůu de qeo kut。   /02/  záz soc soc mēy goo de kav sn̊t    wop lax mēy goo znd qal woa znr yiv“wop mel zob yit buu huz yiv qőa zuc kav sn̊t”de jāv xêq xêb lo̊f。jěr gop saq le dóg woa zeh de keg wop jew sāf le — — sop yiv kea müw deh yiv qőa zuc kav sn̊t,wee qes deh buu zńs woa cnt,yiv de las cnt,yiv de sab cnt,jàa saq qőa moq kav sn̊t,jôa ben saq mey geg yet mey mēl keg deh huz yiv woa cnt kav sn̊t。   suk ral wop zaz goo lez zuc xor wòf jec gan sew goq woa yet woa cnt de kav sn̊t jer zew le,jòe yet kav hoq zef xav cěg,dam zeg xed ceo jóg snt buu jog ruw zuz hew de qőa moq ceo jóg de,wee qes zeg xed ceo jóg yis buu huz yip xåp lof bõg yit,yib wux zuz zūc zńs kam lof de zuc kav、gah kav ceo jóg。   wee mēy goo xor xáw hen kam zuq mey woa cnt kav sn̊t hee zoq yit,wee qes sop yiv de zeg xed pio sn̄r ceo jóg zuz hew huz zèa som ceo de zúp ceo jóg,gȅb lof woa bẽz zns。dac lof zàv guc zoq sn̄r,ynq rel dab wuz huz raq lof cuh sṅt lof sop sew de gah dep jàw yuw de pio sn̄r ceo jóg,yib cns lof pio sn̄r wol qol buu leo maf huv,bah koq zoq yit。   lax mēy goo duu yīx znd qal,wop rem wux wop zńs xon le sab mēl keg,wof goo lez ben kea jec yiz lax soc yiq gak snt hen qȅc suc de。wee qes zeh wuv,zeh liw,zeh rnt sab tik mex keg,mey zeh kef wof xēh xōa 3 tik,sec hoo yiq gak hen qēt wóg。   lax le mēy goo cax faa xam,qoe sńr mey zeh deh yow xes zoq yit,wee qes yow xes hav。biq qes lav snd de sèw keg lez ruo jôa ben saq duz lof xes zoq yit snt mex yiv sel me bac zùw de。yib wux keg tao sn̄r jab yiv xām,lav snd zńs jap taa xof hob jap de buw feb,ral wee lof xũh yow baf sop yiv suh deh kam le,záz baf sop yiv toe deh zōq le。   jôa ben saq lav snd mey cnt keg deh jap woa zàc。woa zàc de lez ruo dag gáz 30-40 yít suh,suh zuc mey woa juw hug deh yiv fu̇w zae de sūw xor hee lȍo jȍe gob xog,lof xũh yow xap hen cao sn̄r jab cax leo kam mio bax,hax yow zaz cav gǎv zňs saq tuk dav hee hǔg tuu bac zùw lo̊f jes,zeg yat yiv de sn̄r hēw snr jof yít de suh deh yow kam 5-6 geg xav sn̄r,wee mey zeh yow duu 3 ben zeg yat de suh( 100doc yít)ral hew zōq 3 mēl zoq yit。   sūw xor zoq yit zuz jan dab,buu goq xũh yow ynq jog som joa xes,ynq word daf snr feb fu̇w zae de sūw xor fúu haw、jūv zem、xòa la̋g znt muv dep,hen fez jèm。dam snt ynq 4 geg xav sn̄r yiq gak kef wof xes wol(goo lez xes zoq yit wop jōg dee hav xāq leo xes 2 geg xav sn̄r de som snt bof jāw doc de le)。wuk gòb hee jog lat jec jõg xor de zoq yit woa bǎb deh snt snr jof geg xav sn̄r。   yib wux zoq yit jew xac dac yuu kav sn̊t,dam snt bof kav sn̊t yow qeu de sn̄r jab suc,wee qes suv yuu kak jom,sop wof lav snd līu de toe deh hen lal。zuz“kef hem”de snt jog lat jec jõg xor de lav snd,jap keg fek cão koz,wop lae daw keg ben sn̄r,taa wòf jec jěr su̽w le qal 7 zàc de lez ruo,wop mel mey zeh xēh xōa de sab tik,wop deh zaz gȁn taa de jem duw,jap le woa geg yet daw qőa zuc kav sn̊t le,taa wòf jec jap le 12 zàc。woa ben jȅm 1000 yít de suh,taa jap le koz woa bȧm,zńs ynq le woa geg yet de sn̄r jab。hav zaz zeg geg keg ben jap dee snr feb xao xǒg。wop kam wop goo lez ben kea de jàw cáx kam le hav jof tik,deh buu mio bax snt zen me hux sńt de lez ruo,kam le zeg ben suh qal 4 zàc wof hew jew cẹ̀g dof mio bax le,jap dee sńr zaz taz xǒg、taz xog tup le。   cűh lvq som woa xag,mey zeh mey mēl keg saq keg kam suh sn̄r jab yow 30 geg xav sn̄r,xes zoq yit de sn̄r jab yow 10 xav sn̄r,lag me sab mēl keg woa zeh xor xoe jew yow ynq 120 xav sn̄r。wee woa zeh 7 tik mey tik 24 xav sn̄r woa guq jew 168 xav sn̄r。lof jew huz faa xam lof wol qol mex yiv xēh xōa sn̄r jab。hee wop mel woa qof saq keg de woa geg tax wõb tuo xor faa xam wop mel xon le 3 mēl keg hen je̽c yi̊g,soc taa xor 2 mēl deh koz sew buu le le,wop mel juh ral xon 3 mēl。kak sǹs wop mel hax buu lo̊f jes,xam zaz mio bax le,xag xor qőa woa diq xor 2 mēl。   jew zeg yat,wop mel zaz jěn zac xor xoe le woa geg yet wof hew,kak sǹs le cao dae jȅm las geg yet de kav sn̊t znd lǹv。wop mel zeg xor qőa,sūw xor yiv 3 cnt qőa zuc kav sn̊t, 1cnt qőa moq kav sn̊t,woa guq 4 cnt kav sn̊t,qoe taa las mēl 2 cnt qőa zuc kav sn̊t,woa cnt qőa moq kav sn̊t,feb bir guq 3 cnt。yis jew snt cuo 9 yet 30 rnt kak sǹs daw gan web jer faq jāf qal woa tik,wop mel jof huh mey zeh deh yiv kav sn̊t。mēy goo de sūw xor、wuk gòb jec jõg xor kav sn̊t deh zńs yiv 4-5 dȁw dag toe,mey dȁw 20-25 feb。mex yiv woa dȁw xon zèe hoq tîx kuc。   goo lez xor jec jõg xor,jew be̋k be̋k gáz liz。wee zaz mēy goo,jec jõg xor jôa ben saq snt kef wof soc snt wul kea zuc de wuw lo̊f xor。lav snd saq keg jew snt zaz hek bán saq ynq sūw xor tuk dav gūc sňt hee zēq mio diq lo̊f,zuz doc zaz zuz hew geb jùw gūc sňt soc woa xag jec jõg wóg wog。kef wof xap xäq,xũh yow zaz goq yuu cal kũw de cǔl dag toe kav sn̊t zuc bāv cǹr 80 feb wof saq,lal duw yiv doc dag?woa cnt,wuk gòb jec jõg xor kav sn̊t snt lae hux jaa kav sn̊t,kak sǹs wop mel rem wux bof jāw qȅc suc,jěr gop faa xam buu snt lag me hux sńt,cuh de toe taz lal le,wop zōq le 3 tik。yiv woa dȁw zēq mio toe wop baf zńt jōf sȯp daw cêg sop lôf xap le 6 geg zu̇c teu,zuz hew ynq weh laa diq lo̊f yîq zēq cuh lax le。   duz yuu jog lat jec jõg xor,sńr zaz snt mex yiv bam faf,taz lal le。wop jof huh zaz kak xor cǔh de 90% sn̄r jab deh ynq zaz jog lat saq,zaz dóg woa cnt kav sn̊t qal zúp som dag tof mio bax le zeg mēl keg snt zen me hux sńt le,gȁn saq le qal 12 zàc de jem duw。   ben lax kak xor cǔh wop hax xem sṉ̀t dām dām de yow lae qol A,jěr gop zeg mēl kea müw dóg woa cnt kav sn̊t wop zńs kav le 54 feb,wee qol bab pio jûb 70。dóg weg cnt lae hux jaa kav sn̊t,wop wof wux zeg geg hax hav,kef wof lae hux jaa zōq,jěr gop wop hee woa geg zuc goo tuo xor fez le zep zep woa geg xec qőa zaz jâm lòg moo xéo,qal miz woa lǒf bàz sn̊t yiz le jȅm bay zup kef leo xeq de moo xéo,jěr gop xac gob xog sūw buu daw 20%,geb ben buu leo ynq。hew lax zèa tēo le hen jēv,hua le las tik sn̄r jab wol sam moo xéo hee xes baw gaw,xes daw li̽o cēl 5 diy。yȧl wof wux kef wof quv dee buu coq de ceo jóg jěr gop zńs dee le 66 feb,soc snt yiv woa geg hol jer lum zēq fac faf cuh le wum toe。wop de xêb deh lãr le。   soc daw mēy goo xor sec de xor xoe tāz duw hee kèg kuv cěo duw,wop buu dee buu záz soc woa xag wop mel de rem sn̊r wůw quh。zaz lax mēy goo znd qal wop woa znr bez mēy goo de qec cūb xof ju̇w gey wůw dav,diz yip saq yĩy de deh snt taa mel zen me zen me buu xor xoe,zen me zen me dow poe dàv däm,wof zn̂t yuu wop mel goo jaa de xor sec yis kak sǹs xor xoe hee moo fāp,gūh jog snt zuz xab col daw gãp tax,ral hew gãp tax de diz yip kak sǹs yip xåp dag lúw de,dav zn̊t dag lúw de xor sec yis kak sǹs biz dee hen po̽f zns。   wop buu zn̄d dȁw mēy goo dav yĩy snt buu snt guw wóg de,jew quw wum le mēy goo rel,taa mel soc taa mel lag yat pak diz yip zńs snt xap bov dae xor sec yiq gak ync yiv lag yat de sec hoo,wee buu snt taa mel zeb sńr sec hoo de xes zāw。dam snt wop hax snt yow duz mēy goo dav yĩy tòe cuh kaq wȯg,zaz wop mel de jàw yuw zǹt duw buu wol sam,xor xoe hax yow kaw zńt jōr de qeo kut xag,lof mel zeg snt wůw dav gus dag faa zan zuc goo jaa de mǒu zns waf。   /03/  mēy goo de dag xor xáw yâl sec hoo qoe sńr snt zeg yat de    mey geg xáw yâl lôf zev luw de xor sec deh be̋k geg suh bah cūc cūc quw saq keg,mex yiv woa geg zaz xȯ̰a poe daf law de,jòe bīz snt dep gūc guq qõg cea hoq zef zòq zaz gūc guq qõg cea saq,yis zaz kam suh。zaz kaa fe̊k dīz lôf hoq zef xēh xōa de dêA fac,lof huz faa xam hen doc mēy goo xor sec yow me zaz kam suh xes zoq yit,yow me ynq diz la̋v xes zoq yit。fek cão wab jeq,mex yiv rel dag sẽc xo̊b hůa。   wop ben lax hax dāz ze zàp saq yìu xōg joa,yiv woa cnt zaz gūc guq qõg cea saq lae cuh lax wȯl,yiv woz faq sẽc yìb,faa xam dag jaa deh zaz kam suh xor xoe,wop hen buu hav wóg sn̄d dêA yiw faq hux quw le。tuh ral jōr dee wop zaz goo lez ben lax snt hen zńt jōr xor xoe de hav xor sec,zaz zeg lôf zen me gan jōr zńt jōf gȅb po̽f zns xav hum hum woa yat,ceo le buu lar sav lix。   hax jōg dee yiv woa tik won saq,wop quw xog lôf daf yim sṇ̇t yim jap wog,zev zaz yît sēg xag de xáw yâl lôf,tuh ral xap daw le wop mel goo lez pio sn̄r dag xor xáw yâl lôf won saq de yat zns — — zaz lôf wop yim xäq zuc,zn̂t sav snt wop mel sep de gah xáw xáw yâl,yît műw xag deh snt woa duz duz de qeo ln̄v zaz guq xàp hav sn̄r gud。   záz duz bof woa xag zeg lôf,wop faa xam xáw yâl luw saq deh mex yiv rel,yiv rel yis deh snt be̋k ze suh bah cūc cūc xeo zev quw gȁn sn̄r jab xor xoe de xor sec。yiv woa cnt,wop quw zeg geg cêo sn̂t de zuv jéd kam le kam,xap kam kam lag xed ba lôf de rel deh zaz gam sel me,faa xam rel mel deh zaz lag lôf lae ze diz la̋v xor xoe。dac sn̄r xap le xap goo lez jẽv ba lôf wuu sūw sn̂d zůu läl lnv qec lix zaz lôf miz qul mõo lom wũv,buu jèm gan kāy wom qab。   mēy goo zeb sńr xáw yâl sec hoo jew snt lo̊f xap zuc de hav xor sec jûw jȯe dêA,“mēy goo xor sec buu xor xoe”de câp jēp zńs yiv zaz diz yip lôf cax leo kam jam,wee wop goo de xor sec qōt zaz jóa jóe moo fāp mēy goo diz yip lôf de duc xoa。tuu suh gōn lôf de xor sec mel deh zaz hen wab jeq de saq zńt xoe,tuu suh gōn de joa fāo,xor sec mel deh zaz ynq lax xes zoq yit,mex yiv woa geg gam xal sńt de。   wop hax zeb de zũw wóg gòb cāe goq。wop zaz goo lez saq dag woa de sn̄r hēw,jōr dee xor xáw tuu suh gōn hee jog som joa zuc xêb de joa zns bof jaa lôf de hav,wee qes saq wus bīz wóe,jew quw lag lôf daf yìu xōg。dóg woa xor qőa qőa moq hax hee qol sűw sef de rel quw tuu suh gōn bah yît tuc xāh daf yìu xōg,wee qes hax yow qȧl。wee zaz goo woz duu yīx jeh sec sn̄r,zeg lôf ynq de jog som joa deh buu yow qȧl,dam tuo xor mel qol deh ynq tag lax xor xoe。   wop xap yȧl yib zuv yow yiv las fac miz:dóg woa fac miz snt wop mel gon lo̊f buu yíx。wop xap,ruu gop lof zaz mēy goo de xor xáw joa zns saq daf yìu xōg,jôa ben jew kef wof zun bêz hux jaa zev rel le。dóg weg,jòe bīz snt raq lof daf yìu xōg,jew wàm zāw wop saq miz soc de zoq yit hee kav sn̊t de yia log,lof yiv sn̄r jab daf yìu xōg ma?   jed ze soc mēy goo xor sec yiv doc kèg kuv。taa mel zaz xec bȁa kēg kam suh xes zoq yit snt hen zeq cão de sńt qeo。lag geg xes zoq yit snt zeb xes,buu snt zud de。taa mel de kèg kuv xor xoe hax tof xam zaz las cnt jog lat bo̊g jom kav sn̊t qal。lav snd zaz kav sn̊t qal faa le quw lix kav sn̊t de jom zns,yib wux zeg buu snt zoq yit,sop wof wop hee liq woa geg zuc goo xor sec deh mex xes。zeg hen buu fúu hèe wop mel de fec gée,yib wux zaz goo lez hav xor sec deh snt lav snd yēt buu yow qeu zōq de,deh yēt zōq。jěr gop lax le mēy goo wof hew,yiu yuu lav snd boa dee taz jěn,wop lās cuh xam jóe duw lȍg fan xêb lo̊f hee yi̽z xor qeo xụ̌w。jěr gop zńs yow buu jog feb de jew jâb jor buu xes,yis buu kam。wop faa xam mēy goo xor sec baf sop yiv toe müw deh zōq zaz zňs saq le。wop yiw woa cnt tof huz daw le taa mel cax snt hav xor sec,wop mel deh snt hum hum。   hax yiv jew snt taa mel xor xoe deh hen jóa jóe。wop mel saq de yīx jeh sec keg tao lôf,zńs yiv 3-4 geg snt yīx jeh sec,sèq xag de snr jof geg deh snt ben kea sec。taa mel wux le jac lax geq hav de xor xoe,zaz ben kea jēd dom jew zńt jōf zuv duq xon yīx jeh sec de keg cěo,wop mel xon de mõo guy 3 mēl,taa mel yis deh xon,tuo sn̄r taa mel hax yiv zńt jōf de ben kea keg cěo。wop gud zeg 3 mēl keg jew koz sew buu le le,wee taa mel yow xor zn̂t sav 4-5 mēl keg。zúp znd mēy goo xor sec gěg geg hen kèg kuv,ynp yan kam buu jam taa mel wȯl。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1199

帖子

4115

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4115
 楼主| 发表于 2021-1-26 19:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
wu̽k joa gon lo̊f de yuv ynq cég lvq    wul 丨 hűu fǎm zu̇w   1.  wu̽k joa yǔv wu̽k joa gon lo̊f xeo wux    wu̽k joa gon lo̊f,jòe duz wu̽k joa de yùw fao、kuq zǹt yǔv xah jes de woa xog lit luv log。   sop wùz wu̽k joa,yiv lêz jóa de,yiv tuh faa de;yiv zẽq zñt、jub sńt de,yiv jec jõg、wul hūg de;yiv seg huz jȯe tol lez buw de,yiv seg huz jȯe tol znd jab de。ben wul de“wu̽k joa”,teg zǹs zaz goo jaa yǔv goo jaa、dêA quh yǔv dêA quh、seg huz jȯe tol yǔv seg huz jȯe tol znd jab tuh ruu qoe lax de,kef leo dav zn̊t yíx zuq hew gop de、wóg woz de seg huz sńt jām。zeg lēz sńt jām,yiv sn̄r kef leo snt woa geg geq dag de wu̽k joa de dav hop sǒp,yiv sn̄r qōt jen jen snt woa geg wóg woz。dac ral,zeg las zef zaz mev zup tou jām xag snt huz hūw xac zon hūg de。duz yuu tuh faa wu̽k joa,dac sńt zef(woa fac hoq sud fac)yiv sn̄r snt xòa wut xūm sȕw kòq dag,yĩy hūg ceo geq wux yíx zuq de wu̽k joa;buu goq,geq doc de snt xòa wut xūm sȕw dee daw kuq zǹt biq jàa wof xah jes。   zaz col tup de rem sn̊r zuc,rel mel woa xaq wof wux wu̽k joa gon lo̊f zńs snt woa geg zẽq zñt xeo wux、jec jõg xeo wux hoq zef snt wǔv log xeo wux,hen sav yiv rel wof wux zeg hax snt woa geg yix yuv xeo wux。qoe sńr,sop wùz“woa yix buu hèe,bae qōl xac xaq”,rel lēz de cùc tuh yiv lóg wôg de cùc tuh,yis yiv yuv yix de cùc tuh。yuv yix de cùc tuh yiv yuv yix yin faa de cùc tuh,yis yiv yuv yix jem xeo de cùc tuh。yuv yix leo yin faa cùc tuh,yis leo hūg jes cùc tuh。   2. yuv yix:xah jes wu̽k joa de zuz dag sev dom    ruu gop wu̽k joa gon lo̊f de müw de snt zeq cão dêA xah jes wee fek wo̽g cão dêA quw kòq dag wu̽k joa,zee sēv xon xeo wux jew yiq gak snt yix yuv xeo wux wee buu snt fek yix yuv xeo wux。yuv yix snt,hoq zef geq zun qot dêA soc snt yiq gak ceo wux xah jes dac daz cùc tuh de zuz dag sev dom。   dóg woa,woa qed cùc tuh de jes jor deh loe buu kak hèe sn̏t de diq wuz,wee duz cùc tuh de rēm hēe diq wuz deh loe buu kak yuv yix。   ség yiv cǒl zńs xac zùt,ynq yuv yix kef leo feb bir mou süw wux:   a. mev cǒl hám ral zùt jòa wop cǒl   b.  mev cǒl woa duw zùt jòa wop cǒl   c.  mev cǒl yǔv wop cǒl zaz mev dêA xac zùt    wee duz tuo woa xam xäq de buu tuo xůw süw,jew wòf jec jor diq le qoe xũh yow cay quv de hew xúw yix yuv xeo wux snt xac dac buu woa yat de。   dóg weg,zaz yiq duz cùc tuh de gěg zup xeo wux zuc,yuv yix xeo wux snt fez xaw bof zuz wux jec jõg de woa zup。   cay ynq jec jõg xeo wux yiq duz wu̽k joa,wuu lum snt súu may sev dom hax snt zǹt cǎx sev dom,deh xũh yow zůu gew de sem zn̂t cão cão snt lal wof ce̋o sew de cȧx log。yīu qoe snt cay quv jec jõg zǹt cǎx sev dom de hug,zaz jec jõg qol qe̊u hūg sn̄r daz,rēm hēe woa zup duz fūw liq woa jec jõg guq tuo tof de jec jõg zǹt cǎx,deh kef leo dav zn̊t fan tàl,wóg wúz ze mev zup sn̂t câp joa huz de sun sn̂d。wee cay quv wǔv log lax yiq duz wu̽k joa de hug,geq cão cão ruu《gon zu̇k bik》yin süw xoa ze̊e sop yel:zȁm baz zef gūw cān,wee zȁm seq zef jen cnt znd。   dóg sab,rēm hēe cùc tuh de jes jor,deh loe buu kak yuv yix de yiv xaw mou süw。   3. WHO:xuw yix zun zee、hug yuv qól zun zee   “wop mel de yix yuv jew snt wop mel de qȯg yed。”   zaz rēm hēe woa geg yuv yix guq tuo tof lez,deh cul zaz ze woa xog lit yiv gob yix yuv xeo wux ruu hēe sńr sńd de“qȯg yed”,woa geg yix yuv xeo wux de yiv xaw sńr sńd tuc cão deh huz sew daw zeg zup“qȯg yed”jòe woa xog lit yuv ynq yȧl zee hee yuv ynq zun zee de zǹt yed。wof wùs,wop goo xeh cn̊r xor jêt woa bǎb baf zeg xed yȧl zee gùk lǎg wux“dee tof yȧl zee”。goo woz yuv ynq xor jêt zee woa bǎb jac znd gáz koq wux“hèe zoq yȧl zee”hee“lǒf māw yȧl zee”。buu goq,zeg xed yix yuv xeo wux de yȧl zee,hax zńs snt duz yuu yix yuv xeo wux de woa bǎb xeq de guk diq,cuu le zeg xed woa bǎb xeq de yȧl zee wof woz,zaz yuv ynq saq,wu̽k joa gon lo̊f hax yiv ze zńt seb mev zup teg yiv de géw ceo xeq guk zee hee cég lvq xeq guk zee。   wop mel wof wux,wu̽k joa gon lo̊f zuc de júw tof de yuv ynq wum toe kef wof gáz koq wux“ WWW”,wộg jòe WHO(sūx soc)、 WHEN(sel me sn̄r hēw soc)、 HOW(zen me soc)。zeq snt zaz“ WWW”wum toe saq,wu̽k joa gon lo̊f bov xam cuh woa xog lit dūu teg de yuv ynq zun zee hoq zef soc snt yuv ynq cég lvq。   xuw yix zun zee    dac wu̽k joa tuh ral bǎw faa,xũh yow wof yix yuv lax yiq duz sn̄r,lòg kèg jew huz can sec woa geg wum toe:sēv xab yiu sūx lax“soc”?   rēm hēe woa zup wu̽k joa,yǔv znd xac gob yiv zée rēm sńd xeo“yix yuv xeo wux”de deh yiv woa zǔv“soc hug rel”,taa mel de hug yuv zée rēm(bah koq hug yuv qól)cuo doa daw gah。zuz doa daw yiu sūx cuh lax soc hug,zuz gah daw kef wof yiu sūx lax soc hug,xēo ceo woa geg qẽc xọ̄a de jēd tóa。zeg yat,zaz lo̊f lum saq,jew cuh xam le A、Blas zup xeo wux moo sňt:   Amoo sňt:dac wu̽k joa bǎw faa hew,cuo jāw doa jǒe bir de faa yix rel daw zuz gah jǒe bir de zée rēm rel,wōa cnt faa būw wóg jam。zuz gah sēv cao zńs zōq“zúp jěr”,buu zōq“xuw yix”。yēt zuq yow de yēt snt faq zaz hew miz,hom yix znd,yēt snt hew miz de jew yēt snt zuq yow;   Bmoo sňt:wu̽k joa woa dām faa sec,sēv xab“soc hug”de snt zuz gah jǒe de zée rēm rel,jòe sn̄s zńs snt bov sṅt woa geg zn̈d tāz,yis yow xan sṅt zuz gah zée rēm rel wòf jec“zaz câp”。   Amoo sňt de yih diy snt bof jāw ruo wōg jaq doa“jāw gah jǒe bir de soc hug rel”yix yuv xeo wux sn̂d dac de gáz sòz,tòe gah yix yuv xeo wux de yíx je̊n duw。zaz xem xōa col boc zuv yow wōa kaw wul znt de sn̄r daz,wu̽k joa de sńt tāz wùs wùs snt bov xam wux“zùu bũw zan xam”de goq cěo:sńt jām woa dām faa sec,yiv gob de xem xōa de col boc xũh yow ruu fėc hop col xum de fac sňt,zùu céo col dòg gey wu̽k joa gon lo̊f de dóg woa zée rēm rel,jãm cnt zan xam zaz gūc zúq miz qal,zeg sn̄r de wu̽k joa gon lo̊f zuc,woa bǎb hen ruo wōg qēc xaq yuu cay quv A moo sňt。   dam snt,zaz xem xōa col boc de wus lǒq sn̄r daz,wu̽k joa woa dām faa sec,sńt tāz jew wòf jec lòg kèg“znr jed ce̊o xam”zaz sñt jêt miz qal,wùs wùs zaz jof feb zu̇c sem zn̂t jof mov zu̇c znd lez jew wux sñt jêt hòq xȯa。yuu snt,woa fac miz,sñt jêt lòg kèg jûw jȧh yuu cns,qőa dàz zuz qól wúk de fan yiq。liq woa fac miz,sñt jêt gěg dêA,wuu sn̄r buu kèg yiw deh yiv faa sec xeb de qoe taa sńt jām de kef leo,sñt jêt yùu lum de jûw jȧh yis jew wuu sn̄r buu kèg yiv zon woe de kef leo。yùu lum de jûw gud děc xag,wu̽k joa gon lo̊f de dóg woa zée rēm rel ruu gop buu zaz cns sn̄r cuh câp de hug,bīz kef leo zaw ceo“mex yiv yiq duz”hoq“jof huh mex yiv yiq duz”de gan jōr,hew xúw woa xog lit yiq duz wu̽k joa de yix yuv xeo wux yis jew kef leo yib cns wee dav zn̊t wůw jes。wee qes,sux ze qoe taa dêA quh de xeb de wu̽k joa hoq sńt jām de bǎw faa,sñt jêt yùu lum de jûw gud děc hen ruo wōg gay hom fac xaq,“mex yiv yiq duz”hoq“jof huh mex yiv yiq duz”de gan jōr woa dām xēo ceo,yis jew bof jāw lal wof záz yiv hèe sn̏t de joa huz jàa wof cuc feb dêA jěh zeq。   yib cns,zuq dag wu̽k joa woa dām faa sec,ruu gop mex yiv teg bir de kav lnw,sēv xab“soc hug”de yiq gak jew snt yǔv zeg woa sńt jām yíx zuq xeq xac dac de dóg woa zée rēm rel,wee buu wóe xab raq doa jǒe bir faa yix rel cuh miz。   jòe sn̄s qeo kut buu mio lap,dóg woa zée rēm rel yis yiq dac lǔw miz,zńs kef sav soc,buu wóe buu soc。sūx soc zaz cns sn̄r wùs wùs bof soc sel me geq wux zuq yow,yib wux“soc hug rel”de jav sēg hee sn̄r jab ben seb jew snt woa zup yuv yix xem xōa。dóg woa zée rēm rel de yix yuv xeo wux zoq wux zep geg wu̽k joa gon lo̊f goq cěo de“xuw yix”bof zoq wux“zúp jěr”geq zuq yow。wuw zňt lóg wôg de dee sn̂d woa diq yow kam zuz hew de zúp jěr xeq“ceo jah jāg”,wee miz zns de dee sn̂d zee cuo“xuw yix”jew wòf jec kak sǹs,wee qes,“xuw yix”wùs wùs geq wux zuq yow。zeg yis kef wof soc jew snt wu̽k joa gon lo̊f de dóg woa geg teg sūh xeq yuv ynq zun zee:xuw yix zun zee。   hug yuv qól zun zee    yix yuv xeo wux de zée rēm yǔv yix yuv xeo wux de qól lóg snt mog buu kef feb de。“yix yuv xeo wux zńs yiv zaz fúu hèe mev xed sop wùz de‘qag dac tou jām’de zun zee sn̄r,cax snt ceo gu̇c de。lōg ruu,‘zun bêz’tou jām bog xuh zeq qot;jem xeo yix yuv xeo wux de rel bog xuh yiv qól zeg me zōq。”sop wùz“yiv qól”zaz zeg lôf wóg wúz ze:woa snt bog xuh yiv qól soc cax soc,weg snt yiv qól soc jew bog xuh soc。   sop wùz hug yuv qól gūw ral yǔv yix yuv xeo wux sńr sńd zef zaz xeo zẽq xuw lit zuc de zn̋r jǒe yiv gob,dam qōt biq buu qol yiu xeo zẽq zn̋r wuz gah doa sop jor diq。zaz rnt cão yuv yix zuc,“xac gob”yis snt woa zup hug yuv qól:sńt jām yǔv woa zup seg huz jav sēg xac gob duw yēt gah,zeg woa lēz jav sēg de hug yuv qól jew yēt dag。ruu sec hoo zuc,woa geg häx zns bez rel zùt le woa xag,zuz yiv qól xaq duz fac zée wo̽e de sēv xab snt taa ben rel,qoe cnt snt taa de fuw muv,wee luw rel、buu zaz câp de bov qeb、peo yīv dep rel de hug yuv qól jew fek cão yiv xām le。tuo yat,zaz wu̽k joa gon lo̊f zuc,jav sēg de xac gob duw yis yǔv hug yuv qól mog qed xac gob。yiu cns,lóg wôg de gob xog duw yǔv yix cnr de yen xuv jõa līt duw snt woa zup zeq xac gob de gob xog。duz füw lnv wum toe,füw lnv tol tof yiq gak wee qes bog xuh soc dee qao līt woa diy。duz wée tùo wum toe,jàw yuw buw mēl hoq jàw snd tol tof de sẽc mio jew jǒr buu yiq gak fāp foo woz jah buw de gūc gaw,qol ral snt“woz jah cn̊r lìq”。   yiu cns,kef dee tuh faa wu̽k joa gon lo̊f de yiw woa geg jôa ben yuv ynq zun zee,jew snt qag dac dêA yem ynq hug yuv qól,wộg jòe hug yuv qól zun zee。   4. WHEN:sn̄r jab zun zee    sop wùz sn̄r jab zun zee,sēv xab wóg wúz ze:yix yuv xeo wux buu bog deh snt sẽb sn̄d suu lnw de。   duz wu̽k joa de fan yiq,yiu yuu sn̄r jab de buu tuo wee yiv qól cay quv de yix yuv xeo wux yis xac dac buu tuo。   duz tuh faa sńt jām de fan yiq,yiv tou jām fan sȅg xeq de yǔv lo̊f zn̄t fan yiq xeq de las lēz。zẽq zñt snt lo̊f zn̄t de xeo wux,yuu snt,woa bǎb de rem sn̊r bīz hen ruo wōg wof wux,duz wu̽k joa de yix yuv fan yiq zaz rēm hēe sn̄r hēw deh snt yēt lo̊f zn̄t yēt hav。ral wee,rel snt yiv sec miq de yiv joa tof,tou jām fan sȅg snt sec wuw de jôa ben joa leo znd woa,rel lēz zaz yȕw daw rēm hēe wóg woz sn̄r deh lal miy huz yiv woa zup tou jām fan sȅg,lo̊f zn̄t biq buu leo quv xah tou jām fan sȅg。tuo yat,zaz wu̽k joa tuh faa sn̄r,lo̊f zn̄t ynp yan snt buu kef húh sn̈t de,dam zaz fek cão lo̊f zn̄t dêA“soc hug”znd qal,tou jām fan sȅg buu dam snt kef wof de,yiv sn̄r sem zn̂t snt bog xuh de。   wu̽k joa tuh faa daw jes jor,wop mel rem wux kef wof soc snt zeg yat woa geg goq cěo:   wu̽k joa tuh faa — — tou jām fan sȅg qőa — — lo̊f zn̄t yiq duz qőa — — zuz zūc jes jor    zaz“lo̊f zn̄t yiq duz”znr zn̂t zuz hew jes jor znd qal,qoe sńr cul zaz woa geg“tou jām fan sȅg qőa”。zeg geg“tou jām fan sȅg qőa”sn̄r jab jóe don,cão cão kef wof sep lvq,dam qōt buu yiq húh lvq。“tou jām fan sȅg qőa”snt“tou jām fan sȅg”dêA bov dae lùw qog、wúk xe̋r de zuz hèe lo̊f de sn̄r qőa,goq le zeg woa sn̄r qőa,yix yuv xeo wux de lo̊f jùw hūg yow qeu bīz wol qol buu tuo。tuq koz dêA faa xēt duz wóg woz sew xǒe de buu man snt yìo dee miz zns de zuq yow boh zṅt,yib wee,qag dac de lóg ynq tou jām fan sȅg qőa lòg jòe zoq cuh fan yiq snt hòq dee miz zns de zuz hav sn̄r joa,goq le cns cub,lal yiv cns dīz。hom yix znd,zaz wu̽k joa tuh faa de dóg woa sn̄r jab,yis jen jen zaz wu̽k joa tuh faa de dóg woa sn̄r jab,dac sńt rel snt yiv qól soc cuh woa xed goq teu de hug de。   zuc goo rel yiv woa juw ceo yuv jaw zoq“jōe buu zèe yix”。duz cns,wop mel tuc cão zńs kam daw zeg wóg wúz ze mou hǔz le woa zup yix yuv jah jôg de kum jêq。qoe sńr,zeg hax jèd sṅt le woa zup yix yuv jah jôg de qól lóg,jèd sṅt le“qól wôg”yǔv“sn̄r jab”de gob xog:jōe buu zèe yix,“yib wux‘jěn jōe’,jew kef wof fek cão cuv zn̋t,buu‘zèe yix’”;dac ral,zeg hax kef wof ceo wux yix yuv jah jôg de woa zup cég lvq。   zaz zeg lôf,sn̄r jab de yiv xām yen xuv zun qot xeq de jaq doa,dac ral yis jew yen xuv goq duw fan yiq。wee ruu gop sn̄r jab yēt cao,duz kég gòb xeq、zun qot xeq de yow qeu yis jew yēt gah。   sop wùz sn̄r jab zun zee,hax wóg wúz ze:“fan yiq” yǔv “sńt jām” jab gee dee yēt don,“fan yiq”jew yēt ruo wōg ceo wux“sńt jām”jòe“sńt sńr”de woa buw feb,“tāz duw”bīz yēt ruo wōg zon hūg wux“sńt sńr”。   jew dag kug duw de lȯg sňs sn̄r qőa wee yix,sn̄r jab snt sńt sńr de zuz hav qẽc xõf snd。kef snt,duz wu̽k joa gon lo̊f lax soc,xòl liz、sn̄r jab qōt snt cäk wo̽e de zuz dag bac sev。zaz wu̽k joa gon lo̊f zuc,xem xōa qőa dàz de sn̄r jab yǔv duz xem xōa de cäk wo̽e duw ceo zeq bof。fan yiq de sn̄r jab kef wof jaq doa“fan yiq de zeb sńr xeq”de sūw zn̄r。fan yiq yēt mam,tew wog xeq yēt caa,yēt ruo wōg cǹt jõa gūc zúq jed sew sn̄r de cäk wo̽e xêb lo̊f — — yib wux,zaz yuv yix xêb lo̊f saq,sńt sńr deh snt“znr jed de”,《soc wul jes znt》sop wùz“wūy,rel wux”,rel wux jòe“wūy”,“rel wux”cax xũh yow sn̄r jab。yib cns,rēm hēe yix yuv xeo wux yiq gak jém kef leo“joe sn̄r”,zaz“dóg woa sn̄r jab”fan yiq,zaz bir rel mex yiv fan yiq sn̄r fan yiq,zaz gūc zúq le jes“sńt jām”de tuo sn̄r jew“fan yiq”。   5. HOW:sn̏t duw goq jõa zun zee、qẽc xọ̄a zun zee、caa bir hūg zun zee    sn̏t duw goq jõa zun zee    cùc tuh de jȧh diy wum toe ruu gop snt miz zns wum toe,lag me,yix yuv xeo wux qes jen jen zaz yix yuv xeo wux saq kef wof sn̏t duw goq jõa。sop wùz“lex sẽc dag,yũv diy xav”kef wof zoq wux zeg zup yix yuv xeo wux cég lvq de sec duq gáz koq。   qẽc xọ̄a zun zee    gée lǎx sn̏d lum süw yuv ynq de“hèe zoq yȧl zee”sn̄r yiv sop wùz“fac sňt zun zee”,wộg jòe zaz yix yuv“ruu hēe bez soc cuh”wum toe saq,“bah koq woa geg zúp zun zee — —‘yow qẽc cùv mio bax’— — hee jof zup zeg yat de zun zee:( 1)yow bȍg miy bov dae sňt hal hum buu qẽc。( 2)yow bȍg miy moo léo las kef de hug。( 3)yow jan jẽr(bȍg miy buu bog yow de rup cao)。( 4)yow yiv tou lo̊f”。wee duz yuu wu̽k joa de yuv ynq gon lo̊f lax soc,hug yuv qẽc xọ̄a geq júw yiv teg bir de wóg wog:zaz zeg lôf,buu hal hụ̋u snt yiv log lat de bov xam,snt yiv xem xêb de bov xam,yis snt“miz zns”de xũh yow。yēt“buu hal hụ̋u”jew yēt yiv miz zns。   qẽc xọ̄a biq buu dep yuu jan dab,jan dab wùs wùs dav zn̊t wǔv dòm。yib cns,fu̇w juw bof dab juw geq wux yiv xaw。ruu:   a. wop mel buu rem wux zeg snt xǔw wóg de。(kob dàz,dam buu wuu ron ròq)   b. wop mel rem wux zeg snt xǔw wóg de。(duz kaq,dam buu wuu wǔv dòm)   c. wop mel buu zn̄d dȁw zeg snt fev snt xǔw wóg de。(yîu yǔ̱w,buu wuu ron ròq)   d. wop mel jâb jor yùv wof hux jòa。(jan dab)   e. wop mel buu rem wux zeg snt xǔw wóg de,ruu gop snt xǔw wóg de wop mel woa diq jâb jor yùv wof hux jòa。(tāz duw jâb diq wee līu yiv yūu dêA buu doc)   f. wop mel hax buu zn̄d dȁw zeg snt buu snt woa cnt xǔw wóg xeo wux,dam ruu gop snt xǔw wóg de hug,wop mel jac jâb jor yùv wof hux jòa。(tāz duw jâb diq wee yiw līu yiv yūu dêA)   caa bir hūg zun zee    woa geg zǔv zňd de caa bir hūg yēt xav,kaq fec xān leo log yēt xav。buu yow“baf jöa däm faq zaz woa geg la̋l lôf”,fev zee lal wof sn̏t yiq sńt tāz de faa zan,yis lal wof wux zńt jōf de wȕz lax biz hūg tòe gūq zuz dag de hèe faf xeq wōa jùw,hax huz bez duz sev“cnd sns”。wūx qóe zńs yiv woa geg“qog”,jew wóg wúz ze sns wùr。yib cns,fek zeq sňt de“wu̽k joa sn̄r pìo”,yiq gak yiv doc yat hūg de wȯg lum。  (ben wul jer xon zńt《《goo jaa hee joa géw xēo xäq xeh cn̊r xor:lo̊f lum、fac faf、wam lōg》woa suh,lvq yiv sàb gay)  wu̽k joa gon lo̊f loe buu kak yuv yix,dam wu̽k joa gon lo̊f yiw jǒr buu jen jen snt yuv yix wum toe。wu̽k joa gon lo̊f sop sẽg joe daw de yib sǔw fek cão fu̇w zae。je̊n xòa wut zeg pík wul zàc leo gey duu zef mel woa sud“hūz yiy”,zaz dac xag de xem xōa hũo liu zuc“kam geg mio bax”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1199

帖子

4115

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4115
 楼主| 发表于 2021-1-28 16:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
zuh zńt qẽc:lum sůq duu    wul|zuh zńt qẽc    zuz jȅm wu̽z jâm gu̇c xab sec juv xeo le woa hux“zuc goo yuv wul sůq duu fac faf zǒq tal huz”,cab jàa de yiv sab snr rel zop yíw,zǒq tal le sab xav sn̄r,dag jaa faa bov de wóg jam hen doc。wop yib wux quw ze̊n bi̽q,daw câp de sn̄r hēw zńs tic daw woa xed wũy sẽc。dam snt jew cuo zeg don don de wũy sẽc,yis hòq dee buu sav de qòf sṅt。zoo tik yiw zaz bey pio《sn̄r baw》saq duu daw lóf cao znd xab sec de《zn̊t wu̽z jâm gu̇c xab sec suh》,jōr dee hen yiv xēc wúz。zńt jōf zaz jed daw kak huz tuc zn̄d de sn̄r hēw yis cēo xes goq woa pík don wul,soc mio sůq duu jàw xor kef wof cuw jem“wul xor de goo yuv”de ceo cao,xam zaz hax yiv xed buv cuc de wóg jam,xes zaz zeg lôf。   kaq zȁm wof lax dag jaa tòe cāq lap sůq,teg bir tòe cāq lap sůq sn̊d。zeg zup sn̊d gẽa lap sůq zȁm qal jew yiv rel tòe cāq。lag sn̄r sṇ̄t huh snt zũw zuq sn̊d gẽa de yìb jer de sn̊t yiz;yow sn̊t yiz bax hug sn̊d snt fev yis yiv yìb leg xeq,snt fev yis kef wof yět wef,yow sn̊t yiz bax hug sn̊d ynq laf woa zup yìb jer geq tic dee ruw wef xed。zeg zup lap sůq yem duq wux de yow gey bax hug sn̊d jâm lòg qof xeb de gée dow,zēq mio tag de qot kef wof tog daz jēw sn̊d。zȁm hew de sn̊d gẽa lap sůq yem duq bof zȁm qal kòq dag dee doc,müw de yis kòq dag dee doc。zeg sn̄r qőa zũw zuq de snt sn̊d gẽa de xob col zoq ynq,jàw yuw zoq ynq,yis xuv yīu qoe snt tol jěr zoq ynq,zeg snt dāz yiv zẽq zñt xeq de。wee zeg zup lap sůq,bȉk sůq bȉk bov qeo,bȉk duq zoq,yiw snt dāz yiv xōg ju̇w xeq de。zeg sńr zaz snt jac sn̊d gẽa xōg ju̇w hūg。xōg ju̇w hūg le de sn̊d gẽa zúp zêc jàa le xed sel me,buu qol snt sn̊d gẽa de ben lax miz müw。wee xuv doc sn̊d gẽa buu sn̏t yuu xōg ju̇w hūg,yis jew buu sn̏t yuu zeg zup lap sůq。sop wof yiv rel teg bir xes zoq lap sůq sn̊d。zȁm qal zȁm hew de lap sůq yem duq dac ral yis bah koq xav soc、sām wul hee xōg ju̇w,dam snt teg bir zũw zuq sn̊d;yib wux sn̊d snt jēc līz de yuv yix,tàl xeq dag,lap sůq yis zuz lal。   lap sůq de faa zan kef wof bac zùw bax hug sn̊d wul de jàw xor,yis kef wof bac zùw bax hug sn̊d wul de saq kev,cuw jem“wul xor de goo yuv”ceo cao。dam snt las geg sn̄r qőa de lap sůq yem duq,deh biq buu wof yuv wul jàw xor wux müw boh;yuv wul jàw xor sńr jôg saq yis hax mex yiv sew daw hen dag de yip xåp。xam zaz wu̽z jâm gu̇c xab sec,hax yiv lőe jėn xọ̀a xab sec,deh zaz tòe cāq sůq duu jàw xor,tòe cāq xaq zeg woa fac miz de zńt jōr de luv log,zeg snt hen hav de。zeg buu dam yǔv lap sůq yem duq biq xeo buu bèz,wee qes huz xac dee wôg zåc。lőe xab sec tòe cāq de sůq duu jàw xor,jùw baw saq taa de tal hug,sṇ̄t huh zũw zuq bax hug,wu̽z xab sec de zǒq tal,qōt bah koq wul yix。zeg zup sůq duu jàw xor zńt ral snt wof wul wux zuv,buu wof sn̊d wux zuv;yib wux jàw cáx snt wul doc,xoe zoq yis snt wul doc,yiq ynq hax snt wul doc。zeg jew hee lap sůq yem duq de cuh faa diy buu woa yat。   sůq duu snt woa zup jàw xor goq cěo,müw de zaz pêx yas xor sec de le jes hee xes zoq de leo log。jàw xor de sn̄r hēw xab yiu jàw snd fǎm duu,hew yiu xor sec gȅb ze duu,záz yiu xor sec zńt jōf lǐz xoe ze duu,yiv sn̄r hax dee be̋k sůq。cuu be̋k sůq woz qōt deh kef wof kam ze suh。sůq duu zńs snt sůq duu,kam ze suh zńt jōf duu,kam ze suh tic rel jaa duu,zńs yow zōq goq yùw xoe de guc fuh,dac câp duu dee yiw dee faf,jew kef wof le jes de,ynq buu ze záz yiv miz buw bov qeo hee zn̋d tof duq zoq。zeg hee zȁm qal de lap sůq caa buu doc,zńs snt lap sůq sn̄r tic zúq kam buu daw yȧl zoq;hee zȁm hew de lap sůq qōt jew caa dee doc。lap sůq snt wǒg suw,tic zúq zaz xéb sap wǒg suw。sůq duu snt jàw xor,duu zef hee tic zef zaz lǐz xoe jòg leo。zeg las jām sńt müw de yȧl buu woa yat。dam snt lap sůq hee sůq duu deh snt jȯg fek yi̊l,yis fek caq,deh zńs snt soc hug de dow zns,zeg kef snt woa zn̊t de。   yi̊l hee caq deh jac wul zàc yìb leg hūg,wee lap sůq hee sůq duu qōt zũw zuq wóg wog,yìb leg hūg kef wof jac wóg wog max qof lax,hoq sn̄s wóg wog hũe goq quw。zȁm qal de lap sůq gūw ral kef wof soc snt zaz faa xam bax hug sn̊d de yìb leg xeq,dam snt yiv yìb leg xeq buu jew snt yìb leg hūg。lōg ruu woa sēv lǹw sn̊d,pio zèg de wab pax snt yìb leg xeq,yi̊l qof lax cax snt yìb leg hūg,duu xag quw jew buu snt de。xam zaz wop mel zũw zuq wóg wog,sop wof buu yow yìb leg hūg,buu yow yi̊l hee caq。wop zaz bir cuv soc goq“duu”gak zāw xob duu wul jām lag yat,dam snt zeg juw hug hax wȕz sem xan mio。lóf cao znd xab sec soc de cax zuz gam cűz,taa soc“sop wùz sůq duu woa sńt,yis bīz zńs yiv ynq hug de yuv dow(pio cão soc hug de yuv dow)quw duu de woa tȕu le”。xob duu wul jām qoe sńr jew ynq de snt soc hug de yuv dow。   sůq duu suk ral gak ynq soc hug de dow zns,kef jeh jèq buu snt soc hug。sůq duu gȁn buu saq soc hug de liu càq,doc sav yow bof soc hug zōq zoq woa xed。sůq duu dóg woa yow kev cn̈s qẽc cùv,tův znt feb mio。caq qūv zns jap jeh yov znt,sůq duu yis dee znt znt qẽc lap;jém gon wòg yàr dùm còq,qẽc lap zúp dee qẽc lap de。lóf cao znd xab sec zũw zuq cnr hũz de duu cuh,yis jew snt zeg geg wóg sn̄d。zǒq tal huz lôf pãb jaa xũl xab sec zǹs cuh sňd sûu wée tùo duu suh gūw ral yiv las znt woa dùm de,qōt yis yiv woa znt woa dùm de;ruu“meq — zns — jam — lár — húz — wur”znd lēz de duu faf,wop mel snt cão cão kef wof tic daw de。dag gáz las znt woa dùm snt ynq zaz zep qȯe de juw faf saq,ruu duu《qab znt wul》《bay jaa xëq》《lüo wul bĩk yip》《yǐw xor qůo lil》《qab jaa sn̊d》znd lēz;woa znt woa dùm snt ynq zaz cab caa de juw faf saq,ruu duu《sn̄t suh》dep。qal zef snt yìb leg hūg,hew zef zùu znt ynq tuo yat qao duw duu cuh,snt raq wée tùo jōg qẽc mey woa geg znt de xēo hee yìb,xāq snt qao dow de soc hug。zeg hew woa zup sůq duu,joa xét xeq qōt hen dag,buu xāq soc hug lag yat kef wof hal hụ̋u jof geg znt sem zn̂t tub yi̊k jof geg znt wee fan yiv zn̈d tāz,yiv wúz wée。wop mel sop yow de znt znt qẽc lap de sůq duu,xeq zňt saq jew jȅm yuu zeg hew woa zup,buu goq dùm de znt sūw buu woa diq,záz jàa saq wòg yàr dùm còq,gȅb soc hug doc xac xāq woa xed bàg le。   ynq soc hug de dow zns sůq duu bax hug wul,zńt ral gak zuz xāq soc hug,suk ral yib wux yix wul zúp yiv xed feb bir,buu leo dep yuu soc hug。dam snt xam zaz de bax hug wul snt weh hūg le de,sůq duu qof lax yis hax buu leo hen xāq soc hug。xac xem sůq duu jàw xor qed sńr sńd xeo roq gam sn̄r hew,sůq duu kef wof bac zùw biz hūg soc hug de dow zns;lag sn̄r bax hug wul de sůq duu suk ral hax snt buu leo dep yuu soc hug,zúp gak caa buu loe wée le。sůq duu bax hug sn̊d,xam zaz snt geq buu xāq soc hug;yib wux sn̊d snt jēc līz de soc hug,gȅb sux xêb xem kev de soc hug ben caa ze xed cěo duw,jàa saq weh hūg,zńt ral yow caa dee geq doc。ynq soc hug de dow zns duu wul yix,buu lum snt sn̊d snt wul,snt pïx snt sām,zńt ral hax yow caa dee doc;dam snt bof yi̊l hoq caq zúp jȅm yuu soc hug xed。cuo qal xor xoe wul yix lay zn̂t xéb sap wul yix,hav xāq fek dee leo yi̊l huz caq buu kef。wop xap yi̊l caq gūw ral yiv wôg,dam snt sůq duu yis xuv bac zùw geq dag。dag gáz sn̊d cnr qūv hee pïx wul,yìb leg xeq ben lax dag xed,yìb leg hūg de quw yi̊l caq kef wof hòq dee yìb leg fac miz de sew ynq,dam snt zaz le jes hee xéb sap wóg wog saq,yi̊l caq snt buu ruu sůq duu de。zn̂t yuu sop wùz guv wul,ben lax jôa yuu pio cão soc hug de dow zns,suk ral yib wux jeh jèq buu snt kev teu de yuv yix,buu fäo yìb leg hūg de quw yi̊l caq,ral wee sew ynq sṇ̄t huh biq buu dag;dāv snt sůq duu leo jam cuh zeg zup guv wul de ben sēg。sop wof jew snt wul yix,yis hax gak wof soc hug dow de sůq duu wux zuv。dam snt sůq duu zúp dee doc duu suu duu,cax yiv xaw ynq;“qūv buu loe kev”,sůq duu yis snt woa yat dȁw lo̊f。   sůq duu kev yuv tof de bax hug wul ( zeg zup yis kef wof cec wux bax hug ),hax yiv sůq duu xav soc lôf de woa xed duz hug hee hug ju̇w,yiq gak jew xāq soc hug woa yat,suk ral yis hax wȕz bog dep yuu soc hug。soc snt wȕz bog dep yuu soc hug,yib wux soc hug yiv sẽc dow,yiw doc sav zúp dāz ze woa xed miz buw bov qeo hee zn̋d tof duq zoq,xes cuh lax de soc hug suk ral bah hal ze zeg xed,qōt buu feb mio。sůq duu zeg zup xes cuh lax de soc hug,dee cuo wóg wog lôf quw coy mòo,dee cuo znt lôf xeo jab quw coy mòo。wee xes de rel suk ral xap ze bah hal lag xed,qōt yis wȕz bog leo bah loo woa qed;coy mòo de rel yis wȕz bog zeb leo jém zn̊t。zeg jew wȕz bog xac dep le。sop wof rem zeb de yĩy cuh hug ju̇w,dee yiv xōg pův,xao xǒg zũw mio sẽc dow dep dep。lóf cao znd xab sec tòe daw de zȁw yal rēm xab sec de《zuz hew wuv feb zu̇c》jew snt zeg zup xōg pův。yiv le zeg zup xōg pův,hax dee záz jàa coy mòo。dam snt wũv tax saq de tax cnr yis hax snt buu dep yuu pio cão de soc hug。yib wux tax cnr buu dam snt xōg zuc rel zaz duz hug,biq qes snt gey gòb zúq tic de duz hug,gūw ral dee liu càq,tuo sn̄r yis dee qẽc lap。sop wof yĩy xōg xũh yow zob yit de xům lǐz,bof sůq duu lal。   xes de bax hug buu dep yuu soc hug,xes de bax hug wul geq buu dep yuu soc hug。xes hee soc daw dof snt las hux sńt。wul yix sn̄r daz sůq duu bac zùw xes de xor xoe,qōt buu dag leo gew bac zùw soc de xor xoe;fan goq lax soc hug yis buu dag leo gew bac zùw xes de xor xoe。zeg sn̄r hēw yiv xed jàw yuw cěo duw hen gah de rel huz xes qōt soc buu hav,hoq zef huz soc qōt xes buu hav,yȧl buu zůu goz。kef snt,xam xag bax hug sn̄r daz,sůq duu buu dam kef wof bac zùw xes,hax kef wof bac zùw soc,wee soc hug yis kef wof bac zùw xes;kef snt huz xes buu huz soc hee huz soc buu huz xes de rel hax snt yiv。zeg jew jam dee xes hee soc daw dof snt las hux sńt le。dag gáz xor xes zuv yow dee kaw sůq duu,wul yix、bax hug deh snt ruu cns;dab kaw soc hug xor buu ceo wul yix yis xor buu hav bax hug。xam zaz xuv doc xor sec hen leo soc hug,qōt xes buu tuc bax hug wul,jew yib wux taa mel sůq duu taz sav,buu dup dee ruu hēe jac soc hug sn̄r de sẽc dow dep dep bah hal zaz bax hug wul lôf。taa mel de zoq wul raq taa mel zńt jōf liz gey bir rel tic,man duz,kef snt raq bir rel kam jew kam cuh buu tuc lax le。taa mel huz soc hug daw woa zup cěo duw,leo wof zaz sůq duu zńt jōf zoq wul de sn̄r hēw,jàa jem lag xed biq mex yiv leo gew bah hal zaz zoq wul lôf de ceo feb quw,sop wof zńt jōf hee bir rel tic qof lax deh hèe sn̏t;taa mel zńt jōf kam de sn̄r hēw,yis hax leo gew ruu cns。dep daw bir rel kam,bir rel pīo woa bǎb sůq duu de xoe gom,zńs leo faa hùk lag xed zoq wul lôf bah hal dee yiv de,qōt buu leo wuu zuc sec yiv,zeg jew lẽw le。zn̂t yuu xor soc hug,zuv yow de dee kaw soc hug;doc duu suu bax hug wul,doc sav yiv xed bac zùw,doc sav leo gew cuw jem,kef snt zuv yow de hax dee kaw soc hug。zńs zũw zuq sůq duu hee xes zoq wee húh lvq le soc hug,zńt ral ruo wōg ceo wux huz xes wee soc buu hav de rel。zn̂t yuu lóf cao znd xab sec tòe daw lūv xūm xab sec,yiw dac bir lum。lūv xūm xab sec snt huz soc hug de,buu goq buu dag huz soc bey pio hug。taa xes de snt bax hug wul,buu snt bax hug。cao znd xab sec zåm mēy zǒq tal huz zuc gùw sux xab sec duu de《waa Q zeq col》,soc snt“jōr dee lūv xūm yem ynq bey pio de kev yuv sńr zaz hav jóe le”。wop dac sn̄r buu zaz câp,xap lax lag kúp pag woa bȧm yiq gak gùk gu̇c yuu gùw xab sec de sůq duu de。   záz soc ynq soc hug de dow zns sůq duu bax hug sn̊d,lag snt bof sůq duu bax hug wul geq buu dep yuu soc hug。ruu saq wul sop soc sn̊d snt jēc līz de yuv yix,gȅb pio cão de soc hug zńt ral caa dee doc xed。jēc līz kaw ze wām sṅt hee zuq dir。wām sṅt kaw xeb xäb de bof yůw hee jec jõg de yuv juw;zuq dir buu snt joa xét de,dee biz hūg,dee doc yat。zeg jew jȅm huh gẽa wee dāz yiv yìb leg xeq le。zeg zup yìb leg xeq wux de snt jȯe zuc zũw wóg de log lat,hav xāq diz yip lôf teg bir de jėq teu。jȯe zuc le zũw wóg log,cax leo sẽb ruw mey woa geg cnr hũz hee yuv juw,faa hùk lag yěm câo ze de wóg wog,zeg yis jew snt sn̊d znd sop wof wux sn̊d。bax hug sn̊d qōt buu yow yìb leg hūg,yìb leg hūg huz yìy zuw le bax hug sn̊d de geg xeq,môo sun le tag de qūv zèa cuv。bax hug sn̊d sop wof buu huz yiv gūw diq de sẽc dow pův,wop kam jew snt wux cns。bax hug sn̊d sop wof gak ynq soc hug dow sůq duu,yis snt wux cns。woa fac miz bax hug sn̊d yis wȕz cáo buu kef wof qol buu dāz yìb leg xeq wee znr ynq pio cão soc hug de dow zns xes zoq。dam snt zńs wóe yuu don pík ruu cns。yib wux don pík de jēc līz kef wof buu kaw zuq dir,cao xed de jew buu ceo。sűh wēe de mȧf yīr kef fuh sn̏d jôa de sn̊d,wàm soc jew zńs ynq pio cão soc hug de dow zns,qōt wóe yuu lap sůq。taa de sn̊d jew snt don pík doc,goo lez yis yiv xaq zeg fac miz luv log de,tix jab xab sec jew snt woa wuz。zeg zup sn̊d buu ynq soc geq gak ynq soc hug dow sůq duu,sůq duu qof lax yis xuv gȅb kev yuv tof de bax hug wul caa buu doc,dam yow qao dow xed。yib wux pík fűu don,yow snt duu dee taz liu càq,woa xag zns jew wol le,mex yiv le,sop wof dee zṇ̃t sńr xed cax ceo。qoe sńr sn̊d de sůq duu woa bǎb de deh dee zṇ̃t sńr xed。woa fac miz yiv tàl xeq,woa fac miz yow zṇ̃t sńr,sop wof lal。las cnt lap sůq yem duq deh wof sn̊d wux zuv,zaz wǒg suw saq som snt gùc jâb。dam snt sůq duu zńs snt xům lǐz jòg leo,hax gak cuo ruo wōg de wul de sůq duu xag sev。   — — ben wul xon zńt《zuh zńt qẽc qol jȯe》dóg sab jom,jãc sűh jàw yuw cuh ban seg 1996 lix ban。   zuh zńt qẽc( 1898— 1948),mìo zńt qẽc,znt pēz xǎl,cuh sec yuu jãc sűh yàr zēh,yȧl jọ́e zẽg jãc sǎw xēc,zǔw mìo sām wul jaa、sn̊d rel、yuv wul jàw yuw jaa。bõg yit yuu bey jêc dag xor ze̊e xor xog,līu xor yic goo,cēo zaz jãc zẽg doc sop zuc xor jàw sèw goo wul,rēm xoa lāl lìx dag zuc goo wul xor xog zuv rēm。sām wul《cūc cūc》《cūb》《lňw》《be̋k yip》《hěg tâo yet sēg》dep ruw xon zuc xav xor yuv wul jàw cáx。zǔw yiv sn̊d wul jȯe《zȕc jőg》、sām wul jȯe《be̋k yip》《weh yìu zae jōg》dep、wul wǒg lum zǔw《sn̊d yix zṅt bíz》《lum yif sūu guq sap》dep,zǔw zoq jȍe wux《zuh zńt qẽc qol jȯe》。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国语言文字论坛

GMT+8, 2022-9-26 10:46 , Processed in 0.053848 second(s), 38 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表