中国语言文字论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
楼主: jkayreb

我们的拼语,大家的语言 ---- 汉语篇

[复制链接]

36

主题

766

帖子

2575

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2575
 楼主| 发表于 2019-9-9 04:36:25 来自手机 | 显示全部楼层
华为内部四个故事,检验你是千里马还是头驴!  hue wux lez buw 四 geg guw sńt , ján yiz lof snt qab lôf maf hax snt teu lnu !   bax lüo maf sux tāo 僧 xoa tik quv jec gùk lax , mìo duq tik xag , bez 誉 wux “ tik xag dóg woa mìo maf ” 。   bax lüo maf xap liz jaa 乡 , zàv lnu , yär , lǐu dep wée 时 hōp bām 玩 , lnu poq buu joe dàz 询 wum ceo gúc 秘 诀 , bax lüo maf soc : luv log guc zoq !   zeg 时 , lnu wúy qūh dee 嚎 啕 dag kuh : wux sel me zńt jōf zeg yat luv log guc zoq qōt woa wuu sop hòq ? bax lüo maf soc : “ wop quw quv jec 时 dag jaa yis mex xal ze , sem 至 bof wop hax mao hax lêz 。 wop zev woa 步 , lof yis zev woa 步 , zńs buu goq wop múw boh mio qot , snr wom baa qab lôf wop zev le geg lax hux , wee lof zaz môo fāo zńt jōf de xav qob qob 原 def 踏 步 。 ” lnu 愕 ral : sel me snt múw boh ?   xāq lnu woa yat qel 奋 , guc zoq qōt 原 def 踏 步 ; xāq lnu woa yat lau lêz , dee daw de qōt snt 皮 鞭 , zeg snt hen doc 职 câp rel zeb sńr de tof yiz hee gan sew 。 qoe sńr , bày 脱 lnu de miq yem , biz seb 职 câp qab lôf maf dee daw sap 识 biq zuq ynq , biq buu snt mex kef leo 。 kam hue wux 屌 丝 mel de guw sńt feb xàp 。   lof snt fev zńs zōq woa yat guc zoq ?   guw sńt woa : duq wuw mel yow juv xeo woa câp lìx 谊 huz , lip dav 秘 suh 狐 狸 duz lnu soc : “ lof de 嗓 mēl gah , lax qūv dūu caq ba 。 ” lnu soc : “ wop buu quw , wop caq dee hen lal tic 。 ” 狐 狸 soc : “ lag lof quw 试 试 zōq zuv cǹr rel ba 。 ” lnu soc : “ wop buu quw , wop xēo xäq buu hav 。 ” 狐 狸 soc : “ lag lof gam sel me ? ” lnu soc : “ wop zńs laa môo 。 ” 狐 狸 soc : “ hav , lof jew quw laa môo ba 。 ”   gan 悟 : zaz 职 câp , buu leo xāq lnu woa yat zńs 知 max teu laa môo , cuu le ben 职 guc zoq , gūc 司 lôf de qoe taa sńt qeo deh yiq gak cáo 试 ze zuv duq quw zōq 。 ruu gop sel me sńt deh buu quw gob xêb , sel me qeo kut deh wof ben 职 guc zoq wux dàp 箭 pǎx tuk tòc , jēv wee jēv znd , lof jew zńs leo 原 def 踏 步 。   lof snt fev zńs 耕 耘 buu seh hòq ?   guw sńt weg : lav huv xag sâb 视 cāe , kam daw qoe taa duq wuw deh zaz 玩 , wee zńs yiv lnu zaz laa môo 。 lav huv dùm 时 赞 buu jǒr kev : “ yiv zeg yat qel 奋 de yāl guc , snt wop mel duq wuw wur goo de xêq sńt ! ” 秘 suh 狐 狸 duz lav huv soc : “ lnu hen qel 奋 mex coq , dam snt , môo saq wòf jec mex yiv duc xoa le , taa hax zaz laa môo , zeg buu snt zǹt zaw jāf xäq ma ? ” lav huv woa kam , gop zeb ruu cns , buu jèm yòu teu tam xōa 。   gan 悟 : lnu zns de qel lau 毋 yńc 置 疑 , mex yiv gúc lau yis yiv kuv lau de jěr gop , suk ral raq rel buu bīz zǹs zée , qōt raq rel tam xōa , zaz 职 câp , lof mao 碌 yǔv fev biq buu zuq yow , lav bán kam zuq de snt lof baf guc zoq zōq hav le mex yiv 。 yǔv qoe lau wee wuu gúc def cah 负 荷 guc zoq , buu ruu ceh 时 jab jeq xag lax 思 kav ruu hēe tòe gah xaw 率 , zêc jàa xaw wôg 。   lof yiv wuu hèe zoq de 胸 襟 ?   guw sńt sab : lnu faa xam qâo teu saq yiv woa cúw qec cav , fek cão yïy 馋 , kef yiw gew buu daw 。 zeg 时 , tāa faa xam qâo jav yiv baf tóa zns , dam lnu pag bàb lax tóa zns hew , 需 yow yär bac mao fùu tóa zns , qec cav yow bez yär feb cnd , bīz gam jaw le jof 声 faq qòg le 。   gan 悟 : lnu cnd buu daw qec cav , buu snt tāa 智 log buu xeo , wee snt tāa mex yiv hèe zoq de 胸 襟 。 geg rel de cax 智 、 log lat zūc jeh yiv xām , yow xap yiv woa fâb zoq wux , 需 yow hèe zoq hōp bām 。 zaz yǔv rel hèe zoq znd qal , lof jew yow yiv yǔv rel feb xàp ceo gop de zun bêz 。 yib wux hèe zoq 既 bah koq guc zoq , yis bah koq feb xàp 。   lof snt bāv 值 pin ?   guw sńt 四 : lix zūc dag huz saq , lnu yiw mex bez pìo saq “ lau moo ” 。 lnu wúy qūh def xaq 秘 suh 狐 狸 申 诉 : “ wux sel me wop zuz qel lau 、 zuz xèb kuv , qōt lix lix pìo buu saq xab jem ? ” 狐 狸 笑 ze soc : “ snt waf , lof laa môo de ben lip wuu rel leo joe , kef snt , wop mel wòf jec gay ynq joa qōg laa môo le 。 ”   gan 悟 : 时 daz zaz qal jem , gūc 司 zaz faa zan , ruu gop gūw 步 zńt fèc , 迟 zav huz bez tãu tãz 。 zōq geg bāv 值 pin qoe sńr biq buu lal , zńs yow lof gob 注 市 câp de faa zan fac xaq , gob xêb qōf yit de 需 qeu , xor xoe xeb de jòg leo , lag me , lof buu dam snt woa geg bāv 值 pin , hax snt woa geg zêc 值 pin !   qòf 示 woa : yāl guc kam daw lav bán zom 钱 时 buu yow gud xap quw guq tuo feb xàp , yib wux zaz lav bán pēx 钱 时 lof yis buu huz quw guq tuo 承 dàm 。   qòf 示 weg : tow cáu 时 yow duz qōf yit xêb cul gan jõa , yib wux tāa ken diq zaz buu tuo jav duw hee cěo duw saq bac zùw goq lof 。   bay feb znd baa snr de lav bán deh yiv 胃 炎 、 sēl jec jěn zac 、 sňd mix 、 yia 抑 、 焦 lnw 。 lav bán deh snt wof sec miq 搏 sńt yit 。   sop wof , duz lof de lav bán hav woa diy 。   lav bán jew snt woa kéa súw , yāl guc jew snt zńd gam 。 jěq zec záz jõa līt , 市 câp záz lal zōq , 资 jēb záz jěn zac , kur fec bāw 雨 、 lav bán mel deh jâb cǹr ze 屹 lòg buu dāv , zāw gùw ze zeg súw xag de woa jaa dag xav 。 súw dag súw xav , zúp leo 遮 fec 避 雨 。 súw hav súw hoz , zúp yiv geg 栖 xoa de dog fac 。  华为内部四个故事,检验你是千里马还是头驴!  白龙马随唐僧西天取经归来,名动天下,被誉为“天下第一名马”。  白龙马想念家乡,找驴,羊,牛等儿时伙伴玩,驴迫不及待询问成功秘诀,白龙马说:努力工作!  这时,驴委屈得嚎啕大哭:为什么自己这样努力工作却一无所获?白龙马说:“我去取经时大家也没闲着,甚至比我还忙还累。我走一步,你也走一步,只不过我目标明确,十万八千里我走了个来回,而你在磨房自己的小圈圈原地踏步。”驴愕然:什么是目标?  像驴一样勤奋,工作却原地踏步;像驴一样劳累,得到的却是皮鞭,这是很多职场人真实的体验和感受。其实,摆脱驴的命运,变身职场千里马得到赏识并重用,并不是没可能。看华为屌丝们的故事分享。  你是否只做一样工作?  故事一:动物们要举行一场联谊会,领导秘书狐狸对驴说:“你的嗓门高,来曲独唱吧。”驴说:“我不去,我唱得很难听。”狐狸说:“那你去试试做主持人吧。”驴说:“我不去,我形象不好。”狐狸说:“那你干什么?”驴说:“我只拉磨。”狐狸说:“好,你就去拉磨吧。”  感悟:在职场,不能像驴一样只知埋头拉磨,除了本职工作,公司里的其他事情都应该尝试着主动去做。如果什么事都不去关心,什么情况都以本职工作为挡箭牌推托,久而久之,你就只能原地踏步。  你是否只耕耘不收获?  故事二:老虎下山视察,看到其他动物都在玩,而只有驴在拉磨。老虎顿时赞不绝口:“有这样勤奋的员工,是我们动物王国的幸事!”秘书狐狸对老虎说:“驴很勤奋没错,但是,磨上已经没有东西了,他还在拉磨,这不是制造假象吗?”老虎一看,果真如此,不禁摇头叹息。  感悟:驴子的勤劳毋庸置疑,没有功劳也有苦劳的结果,虽然让人不便指责,却让人叹息,在职场,你忙碌与否并不重要,老板看重的是你把工作做好了没有。与其劳而无功地超负荷工作,不如抽时间静下来思考如何提高效率,增加效益。  你有无合作的胸襟?  故事三:驴发现墙头上有一簇青草,非常眼馋,可又够不到。这时,它发现墙角有把梯子,但驴怕搬来梯子后,需要羊帮忙扶梯子,青草要被羊分吃,便干叫了几声放弃了。  感悟:驴吃不到青草,不是它智力不行,而是它没有合作的胸襟。个人的才智、力量终究有限,要想有一番作为,需要合作伙伴。在与人合作之前,你就要有与人分享成果的准备。因为合作既包括工作,也包括分享。  你是保值品?  故事四:年终大会上,驴又没被评上“劳模”。驴委屈地向秘书狐狸申诉:“为什么我最勤劳、最辛苦,却年年评不上先进?”狐狸笑着说:“是啊,你拉磨的本领无人能及,可是,我们已经改用机器拉磨了。”  感悟:时代在前进,公司在发展,如果固步自封,迟早会被淘汰。做个保值品其实并不难,只要你关注市场的发展方向,关心企业的需求,学习新的技能,那么,你不但是一个保值品,还是一个增值品!  启示一:员工看到老板赚钱时不要光想去共同分享,因为在老板赔钱时你也不会去共同承担。  启示二:跳槽时要对企业心存感激,因为它肯定在不同角度和程度上帮助过你。  百分之八十的老板都有胃炎、神经紧张、失眠、压抑、焦虑。老板都是以生命搏事业。  所以,对你的老板好一点。  老板就是一棵树,员工就是枝干。竞争再激烈,市场再难做,资金再紧张,狂风暴雨、老板们都坚持着屹立不倒,照顾着这树下的一家大小。树大树小,总能遮风避雨。树好树坏,总有个栖西的地方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

766

帖子

2575

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2575
 楼主| 发表于 2019-9-11 16:31:11 来自手机 | 显示全部楼层
成功企业家都是“疯子”,你的平庸无为,源于你连想都不敢想!  ceo gúc qōf yit jaa deh snt “ 疯 zns ” , lof de pio yńc wuu wux , yãl yuu lof 连 xap deh buu gān xap !   hen doc jeb tik wòf jec fek cão ceo gúc de qōf yit jaa , zaz mex yiv ceo gúc znd qal jew bez rel 视 wux “ 疯 zns ” 、 “ 骗 zns ” hee zńt dag kur 。  ceo gúc qōf yit jaa deh snt “ 疯 zns ” , lof de pio yńc wuu wux , yãl yuu lof 连 xap deh buu gān xap !  1981 lix , 24 suz de sub zeq wog cut bam ron yil gūc 司 , zaz duc jêc feb 销 geg rel diz 脑 ron jām 。  dac 时 taa zńs yiv las mìo jāb 职 yāl guc , kak yit dóg woa tik , seb cáx way xav de sub zeq wog zàm zaz las geg 苹 gop zňs xác saq faa bov jap hug 。  wuv lix lez ron yil 销 sēw wèe jac dae daw 75 0 0 wom mēy yal biq ceo wux rnt ben dóg woa 。  las mìo yāl guc tic wol jap hug , miz miz xac 觑 , woa 致 rem wux “ zeg jaa hōp ken diq snt 疯 zns ” , dac tik jew 辞 职 le 。  taa mel kef leo mex yiv wóg 识 daw , taa mel hee ceo wux wõg wom fǔw wuc de joa huz cāa 肩 wee goq , taa mel faq qòg le ron yil zeg jág woa fèk cùc tik de fèk joa de teu dep 舱 de wuz 置 。  doc lix hew , gúc ceo mìo jew de sub zeq wog wōa jēw yīs xêb 勃 勃 , dac taa zun bêz faa qof qab wõg mēy yal de ron yil yám jēp jôa jēb 时 , ben daf som 募 集 3 0 0 wõg mēy yal 。  ceo gúc qōf yit jaa deh snt “ 疯 zns ” , lof de pio yńc wuu wux , yãl yuu lof 连 xap deh buu gān xap !  zeg geg sūw znt wòf jec cah goq lov dac 时 qol sñt jêt zuz dag de fec xān tèu 资 jôa jēb hee 私 募 股 qól jôa jēb 。  dam zuz hew sen yèt xaq sãa teg tuv hāu mel de yiy jap PPT 时 , sub zeq wog zaz zeg geg sūw znt saq tīo dùm xag lax , 思 kav le woa huz , hau buu 犹 豫 def baf 3 0 0 wõg mēy yal gay ceo le 1 0 0 0 wõg mēy yal 。  taa duz pao 边 惊 愕 de ron yil yám jēp jôa jēb CEO Rajeev Misra soc : “ Life’ s too short to think small” 。  zeg juw hug fab 译 ceo zuc wul dag wóg snt : sec miq kuv don , woa diq yow zua zuw joa huz gam dag sńt 。  ron yil yám jēp jôa jēb ceo lòg buu daw woa lix 时 jab , sub zeq wog hua dòw de 钱 bof mēy goo zep geg fec xān tèu 资 hao yit woa lix de tèu 资 zúp wèe hax yow doc 。  sub zeq wog hax faq cuh hug lax , taa yow mey gee 2 daw 3 lix , jew faa qof woa geg xeb de 1 0 0 0 wõg mēy yal yám jēp jôa jēb , biq qes yow mey lix tèu cuh quw 5 0 0 wõg mēy yal 。  liq woa wuz ceo gúc de mēy goo sac rel hee sub zeq wog cǹr xac tuo gòb diy , 4 0 suz 时 , zeg wuz fǔw yiv de sac rel xes le woa ben suh 《 Art of the Deal》 ( 《 jah wōg de wǒg suw 》 ) 。  taa zaz suh zuc 沾 沾 zńt dee de soc : " 既 ral rel mel zúp yow 思 kav diy sel me , wux sel me buu wùs dag de fac miz xap lee ? dag doc sūw rel haz pag ceo gúc , haz pag zōq cuh jor diq , haz pag quv 胜 , zeg jew 使 xāq wop zeg yat de rel 占 le hen dag de yih sǹt "。  jôa yuu zeg yat de xap faf , zeg wuz sac rel jor diq cab xon mēy goo zúp tup , kak sǹs dag jaa deh baf taa dac ceo woa geg 笑 hug , dam zuz hew juh ral loe qōe hòq 胜 , taa jew snt xam rēm mēy goo zúp tup teg lap puv 。  ceo gúc qōf yit jaa deh snt “ 疯 zns ” , lof de pio yńc wuu wux , yãl yuu lof 连 xap deh buu gān xap !  hue wux de rēm zeq fek yis snt zeg yat de rel , hue wux cut yit mex jof lix 时 , rēm zeq fek jew zaz woa cnt lez buw jap hug saq soc : “ snr lix znd hew , sñt jêt tuc xem hao yit sab feb tik xag , hue wux yiv qoe woa ” 。  dac 时 de hue wux kef buu snt jeb tik de hue wux , lag 时 tāa zōq woa tax wom mēl jah hom joa deh kêa kêa bǎm bǎm , wee dac 时 de qol 球 baa dag diz xem zǹt zaw yit 巨 teu kam saq quw xāq jof zǒq lal wof 逾 yēt de dag sâb 。  25 lix hew , hue wux buu jen zaz qol 球 diz xem ség bêz 市 câp hòq dee le jǒr duz dóg woa de dog wuz , zaz xah fez diz zns hee qōf yit jǒe xem xōa fuu wùw dep lip yûw , yis hòq dee le lip dav dog wuz 。  maf yel yis snt zeg yat de rel , zaz waa lôf 巴 巴 cut yit zav 期 , taa jew gān xap gān soc , bez hen doc rel dac ceo col 销 hoq 骗 zns 。  maf yel cēo jec zàv goq lex jub laa tèu 资 , lex jub 拒 jǒr le , zeg yis ceo wux taa zuz hew huy de sńt qeo znd woa 。  dac 时 lex jub de sev xag soc : “ zeg rel 獐 teu 鼠 múw de , man zuy pav hop cea , snt buu snt zōq goq col 销 ?”  lex jub tic le diy diy teu soc : “ taa soc zńt jōf xàq múw zeg me dag , zen me kam deh jōr dee snt 骗 zns 。 ”  hen doc gān xap gān soc de rel , deh lal miy bez rel dac ceo 骗 zns 。  sub zeq wog xaq las mìo yāl guc faa bov jap hug 时 , rēm zeq fek 憧 憬 hue wux de 未 lax 时 , maf yel 描 绘 waa lôf 巴 巴 de qal jēp 时 。  dac 时 tic daw de rel woa diq jōr dee taa mel buu kaw 谱 , waz cuk lǐu , sem 至 baf taa mel dac ceo 骗 zns 。  zeg dog qot kam qof lax xāq 骗 zns , 骗 zns wuu woa buu snt gān yuu soc dag hug de 。  zeg xed ceo gúc zef hee 骗 zns de quh bir snt taa mel cuu le soc dag hug , hax múw boh jâb diq , 矢 志 buu woe , woa 步 步 jac dag hug biz ceo xam sńr 。  wux sel me xuv doc ceo gúc rel 士 yám wóg soc dag hug , gûk gúv yiv woa geg fek cão liu xeo de 1 0 bēz 思 wǔx yis xuv leo jes 释 woa weg 。  ceo gúc qōf yit jaa deh snt “ 疯 zns ” , lof de pio yńc wuu wux , yãl yuu lof 连 xap deh buu gān xap !  1 0 bēz 思 wǔx snt : baf woa jām sńt qeo zōq daw 1 0 bēz hav , bof zōq daw 1 0% ruo wōg de doc 。  teg 斯 laa CEO 埃 隆 · maf 斯 kēg hee zuv gon gúv 歌 sńr yiz 室 Google X de waa 斯 teg loo · táz 勒 dep gûk gúv jēc yic deh snt zeg geg 1 0 bēz 思 wǔx de xem tùu 。  múw boh geq dag , fan wee geq ruo wōg sńr xam , zeg tic qof lax yiv xed fan cão 识 , dam xǒg xap buu wuu 道 理 。  zeg snt yib wux woa geg hūo wuy de múw boh yoh qeu wop mel bog xuh daf pôq cão guk , jóa jóe cut xeb , buu zev xul cão luw 。  táz 勒 soc “ cáo 试 zōq woa yat xeb duc xoa , buu woz huh lag me las zup fec gée , woa zup snt xav 幅 biz duq , bof ruu gay biz sec can moo sňt , zeg 时 wùs wùs dee daw de jew snt 1 0% de gay jem , dam ruu gop yow hòq dee zeb zeq de 巨 dag gèe xeb , woa bǎb lax soc lof jew dee cūo xeb kak sǹs , cáo 试 liq woa zup fac sňt hoq hen doc zup fac sňt , lof bog xuh daf pôq woa xed jôa ben de jāf ség 。 ”  wux sel me gûk gúv de cut yit zef mel deh 嚷 嚷 ze yow gay biz sñt jêt , 背 hew yis snt zeg geg 1 0 bēz 思 wǔx 。  hen doc rel jōr dee taa mel sāf , cut yit xap ze zom 钱 jew hav le , gay biz sñt jêt snt buu snt taz tik zeb le ?  dam jòe 使 zńs cuo jēb 钱 hux baw de jav duw kam , lag xed lòg xag gay biz sñt jêt de méq xap de rel , yis wùs wùs geq ruo wōg ceo wux wõg wom fǔw wuc 。  xap mio bax zeg geg 1 0 bēz 思 wǔx , záz hux teu kam lag xed bez dac ceo 骗 zns de dag lāv mel de yix xeo , jew ruo wōg 理 jes le 。  méq xap dag woa xed , xap bir rel sop buu gān xap , jew wòf jec tãu tãz le hen doc jěq zec duz sev , ral hew jâb cǹr zeg geg dag dag de méq xap , jew yiv kef leo cut zaw qōe 迹 。  dac ral sñt jêt snt cal 酷 de , wuu lum ruu hēe , zuz hew ceo gúc de deh snt jóe sav sūw rel , biq fek sop yiv gān xap gān zōq de rel deh leo ceo gúc 。  dam lag xed gān yuu méq xap de rel , wùs wùs ceo gúc de gáz 率 geq dag woa xed , yib wux qoe taa hen doc rel 连 xap deh buu gān xap 。  wur 健 lil soc yow yiv woa geg xav múw boh , xab zom woa geg wõg , hen doc rel deh dac ceo dom zns lax jap 。  taa mel zeb de buu xac xem zńt jōf leo zom woa geg wõg , wee lag xed zeb de xac xem zńt jōf leo zom woa geg wõg de rel , wùs wùs geq ruo wōg sńr xam zeg geg xav múw boh 。  laz kēg de cut sǹs rel 菲 wēf · 奈 teg soc : wuu lum lof xof hob yǔv fev , sec hoo snt woa câp bof saz , 懦 fuh cuo 未 qòf cěo , ròq zef sns yuu 途 zuc , zńs sèq xag wop mel jǒg xúw qal xeo , woa 步 deh buu leo tīo 。  jòe 使 wop mel dac buu lov zuz hew 胜 cuh de qao zef , yis qab wom buu yow zōq lag geg 连 xap deh buu gān xap , cuo 未 qòf cěo de 懦 fuh 。  成功企业家都是“疯子”,你的平庸无为,源于你连想都不敢想!  很多今天已经非常成功的企业家,在没有成功之前就被人视为“疯子”、“骗子”和自大狂。 成功企业家都是“疯子”,你的平庸无为,源于你连想都不敢想! 1981年,24岁的孙正义创办软银公司,在东京分销个人电脑软件。 当时他只有两名兼职员工,开业第一天,身材矮小的孙正义站在两个苹果纸箱上发表讲话。 五年内软银销售额将达到7500万美元并成为日本第一。 两名员工听完讲话,面面相觑,一致认为“这家伙肯定是疯子”,当天就辞职了。 他们可能没有意识到,他们和成为亿万富翁的机会擦肩而过,他们放弃了软银这架一飞冲天的飞机的头等舱的位置。 多年后,功成名就的孙正义依旧野心勃勃,当他准备发起千亿美元的软银愿景基金时,本打算募集300亿美元。 成功企业家都是“疯子”,你的平庸无为,源于你连想都不敢想! 这个数字已经超过了当时全世界最大的风险投资基金和私募股权基金。 但最后审阅向沙特土豪们的演讲PPT时,孙正义在这个数字上停顿下来,思考了一会,毫不犹豫地把300亿美元改成了1000亿美元。 他对旁边惊愕的软银愿景基金CEO Rajeev Misra说:“Life’s too short to think small”。 这句话翻译成中文大意是:生命苦短,一定要抓住机会干大事。 软银愿景基金成立不到一年时间,孙正义花掉的钱比美国整个风险投资行业一年的投资总额还要多。 孙正义还放出话来,他要每隔2到3年,就发起一个新的1000亿美元愿景基金,并且要每年投出去500亿美元。 另一位成功的美国商人和孙正义持相同观点,40岁时,这位富有的商人写了一本书《Art of the Deal》(《交易的艺术》)。 他在书中沾沾自得的说:"既然人们总要思考点什么,为什么不往大的方面想呢?大多数人害怕成功,害怕做出决定,害怕取胜,这就使像我这样的人占了很大的优势"。 基于这样的想法,这位商人决定参选美国总统,开始大家都把他当成一个笑话,但最后居然离奇获胜,他就是现任美国总统特朗普。 成功企业家都是“疯子”,你的平庸无为,源于你连想都不敢想! 华为的任正非也是这样的人,华为创业没几年时,任正非就在一次内部讲话上说:“十年之后,世界通信行业三分天下,华为有其一”。 当时的华为可不是今天的华为,那时它做一台万门交换机都磕磕绊绊,而当时的全球八大电信制造业巨头看上去像几座难以逾越的大山。 25年后,华为不仅在全球电信设备市场获得了绝对第一的地位,在消费电子和企业级信息服务等领域,也获得了领导地位。 马云也是这样的人,在阿里巴巴创业早期,他就敢想敢说,被很多人当成传销或骗子。 马云曾经找过雷军拉投资,雷军拒绝了,这也成为他最后悔的事情之一。 当时雷军的手下说:“这人獐头鼠目的,满嘴跑火车,是不是做过传销?” 雷军听了点点头说:“他说自己项目这么大,怎么看都觉得是骗子。” 很多敢想敢说的人,都难免被人当成骗子。 孙正义向两名员工发表讲话时,任正非憧憬华为的未来时,马云描绘阿里巴巴的前景时。 当时听到的人一定觉得他们不靠谱,爱吹牛,甚至把他们当成骗子。 这的确看起来像骗子,骗子无一不是敢于说大话的。 这些成功者和骗子的区别是他们除了说大话,还目标坚定,矢志不移,一步步将大话变成现实。 为什么许多成功人士愿意说大话,硅谷有一个非常流行的10倍思维也许能解释一二。 成功企业家都是“疯子”,你的平庸无为,源于你连想都不敢想! 10倍思维是:把一件事情做到10倍好,比做到10%容易的多。 特斯拉CEO埃隆·马斯克和主管谷歌实验室Google X的阿斯特罗·泰勒等硅谷精英都是这个10倍思维的信徒。 目标更大,反而更容易实现,这听起来有些反常识,但细想不无道理。 这是因为一个宏伟的目标要求我们必须打破常规,积极创新,不走寻常路。 泰勒说“尝试做一样新东西,不外乎那么两种风格,一种是小幅变动,比如改变生产模式,这时往往得到的就是10%的改进,但如果要获得真正的巨大革新,一般来说你就得重新开始,尝试另一种方式或很多种方式,你必须打破一些基本的假设。” 为什么硅谷的创业者们都嚷嚷着要改变世界,背后也是这个10倍思维。 很多人觉得他们傻,创业想着赚钱就好了,改变世界是不是太天真了? 但即使只从金钱回报的角度看,那些立下改变世界的梦想的人,也往往更容易成为亿万富翁。 想明白这个10倍思维,再回头看那些被当成骗子的大佬们的言行,就容易理解了。 梦想大一些,想别人所不敢想,就已经淘汰了很多竞争对手,然后坚持这个大大的梦想,就有可能创造奇迹。 当然世界是残酷的,无论如何,最后成功的都是极少数人,并非所有敢想敢做的人都能成功。 但那些敢于梦想的人,往往成功的概率更大一些,因为其他很多人连想都不敢想。 王健林说要有一个小目标,先赚一个亿,很多人都当成段子来讲。 他们真的不相信自己能赚一个亿,而那些真的相信自己能赚一个亿的人,往往更容易实现这个小目标。 耐克的创始人菲尔·奈特说:无论你喜欢与否,生活是一场比赛,懦夫从未启程,弱者死于途中,只剩下我们继续前行,一步都不能停。 即使我们当不了最后胜出的强者,也千万不要做那个连想都不敢想,从未启程的懦夫。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

766

帖子

2575

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2575
 楼主| 发表于 2019-10-9 07:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
lìu qao duc : woa geg rel de 视 yīs hee gée juu , jôa ben lax yãl yuu xav 时 hēw     01     quo cuh lax de koz leg     hux xap qof xav 时 hēw de sec hoo hol jêq , jôa ben jew sab tou xǎm :     dóg woa tou xǎm jew snt hen quo ;     dóg weg tou xǎm jew snt qol jaa rel deh snt lag zup 脚 踏 sńr dog def quw sec hoo 、 quw luv log raq sec hoo biz hav de dīy xéo de luo mil , bah koq woz poo 、 fuw muv , deh snt zeg yat de ;     dóg sab tou xǎm jew snt xav 时 hēw zeb de fek cão koz leg 。     xav 时 hēw jaa lôf zeb de quo dee woa tâa 糊 涂 。 wop xav xor 四 lix jǒe znd qal , woa lix jew leo cnd woa las cnt züh rew 。 pio rnt lôf wev wēf cnd woa cnt , ral hew goq cūb jer de 时 hēw huz cnd woa cnt 。     遇 daw cub lôf yiv huo bax xof sńt , quw cub mil jaa cnd dùm xof 酒 , yis leo cnd daw rew 。     wop zuz xof hob de woa 道 dag caz jew snt kew rew , dam lag 时 hēw sop yiv quw hea xof 酒 de rel , 至 sav deh dāz woa geg xav häx , wop snt qap buu daw rew de , wùs wùs pal zns hax mex faq daw zoc saq , rew jew mex le , dam wop fek cão zńt jōr , mey cnt wop deh cnd sèq xag de 油 。     pio 时 wop mel zuv yow cnd 玉 mof hee huo 薯 。 馒 teu yis zńs yiv goq lix de 时 hēw cnd diy , mof fam de hug woa lix yis jew leo cnd saq jof cnt ba 。     wop jōg wög zuc , woa lix zuc cuo  11 yet kak sǹs jew cnd huo 薯 , woa znr cnd daw dóg weg lix  5 yet 。 zeb snt cnd pag le , sop wof wop loe kak 宿 迁 hew  15 lix mex cnd goq huo 薯 。     lag 时 hēw , zav saq snt bax suy 煮 huo 薯 ; zuc wúv snt huo 薯 gam , lôf miz faq woa diy mof ; won saq cnd huo 薯 煎 饼 , ynq huo 薯 môo ceo 浆 zōq de 煎 饼 , hoq zef wau huo 薯 粥 。 yis wev wēf ynq huo 薯 炒 caz , 炒 de snt huo 薯 de jěc zns , baf woz miz de huo 皮 bōc gab 净 le 炒 , faq diy lāg 椒 。     goq lix de 时 hēw , 唯 woa de 零 食 snt huo 薯 wau ceo de 糖 , zōq faf jew snt jac huo 薯 wau saq qoa baa geg xav 时 , wau dee hek hek de , wau 黏 le biz ceo le huo 薯 糖 。 sop wof woa lix znd zuc yiv 半 lix deh zaz cnd huo 薯 。 cnd wol le huo 薯 kef wof cnd 玉 mof gay sam hōp 食 。     cuo liw qoa yet fem kak sǹs , 玉 mof suu le , zuz zav cnd de snt bof jāw lem de 玉 mof , 连 玉 mof xěb deh cnd dòw 。 zav saq cnd de snt 玉 mof miz 粥 ; zuc wúv cnd de snt 玉 mof 馒 teu , 跟 窝 teu woa yat ; won saq cnd de snt 玉 mof 煎 饼 , hoq zef 玉 mof xǒa fam 。     煎 饼 yis snt 宿 迁 teg can , sâb duc yis yiv , bir de dog fac hen sav yiv 。 ral hew 零 食 snt 烤 玉 mof 。 qoa baa yet fem de 时 hēw , wop mel xav häx zns zuz xof hob pav daw 玉 mof def lôf teh cnd 玉 mof 秆 zns , 玉 mof 秆 zns yis snt tìx de , yiv diy lēz 似 yuu gāb 蔗 。     lag geg 时 hēw 玉 mof def dag buw feb snt suv yuu sec can dūz de , pav daw dūz lôf miz teh teh moc moc 钻 jem 玉 mof def , hax dee toh , zeg yis yiv jòg suw , dee toh tìx de , buu snt sop yiv de deh leo cnd 。     teh teh moc moc baf tāa zèa le , 啃 waf 啃 , 啃 dee man def deh snt , jew wux le leo cnd daw lag diy tìx suy 。     cuu le zeg xed , wop mel woa tik sab dùm hax leo cnd daw de woa zup 食 wuw snt 酱 děw zns 。     xav 时 hēw hax huz quw jàn hua sec , bir rel wua wol hua sec , def wòf jec bez wua def sab cńs le wop mel hax yow záz quw wua , kef leo wua geg 半 geg xav 时 leo jàn cuh lax las sab geg , qoe sńr jew snt baf mex yiv bez wua zev de loq zaz def lôf de hua sec jàn cuh lax 。     wop mel lag lôf suy 稻 hee mǎz zns gěg woa 季 。 suy 稻 xag lax , wop mel zaz 稻 tix lôf jàn 稻 zns , mǎz zns xag lax jàn mǎz 穗 zns 。 daw dóg weg lix mǎz zns qec le hax mex yiv suu de 时 hēw , jew lae def saq de loq yǐt puh zńd 。     cūb tik goq hew , dag gáz  5 yet , puh zńd znd hew baf mǎz 穗 lôf miz hax mex yiv biz hur de qec mǎz 穗 zaz hop saq 烤 ze cnd 。 hop 烤 mǎz 穗 cnd dee wop mel man zuy hek , yib wux 烧 焦 le 嘛 , wop mel lav snd yiv woa cnt qāh ze zoc zns soc lag snt 致 wax de 。     wåk yiA , wop mel teg bir gah xēc def soc , 哦 , zeg hax leo 治 lou wax 症 lee ! geq 使 劲 cnd le 。 woa znr daw gah zuc , sec wuw lav snd soc lag snt dav 致 wax 症 de 。 原 lax wop mel baf “ 致 ” 理 jes ceo le “ 治 ” le 。     xav xor sab lix jǒe znd qal , wop mel côb de kūw zns jaw zúu jer kūw 。 mex saq xav xor znd qal , jaa lôf zńt zǹt 棉 kūw , fek cão lon hee , deh snt zńt jaa 棉 hua 弹 cuh lax de 。 wop mel zńt jōf zup 棉 hua , 棉 hua seh hòq hew , baf 柳 tou zǹt ceo 弹 棉 hua ynq de 棉 绳 。     wop huz 弹 棉 hua , wee qes hen xav jew kak sǹs 弹 , mam mam de , 棉 hua yēt 弹 yēt dag , 弹 dag znd hew baf 籽 弹 cuh quw , ral hew ynq lav héw būw zǹt ceo 棉 kūw 。 wop mel huz guw wóg baf kūw tuy zōq dee hen 肥 , wux sel me lee ? kūw zns buu snt yiq gak 瘦 瘦 de cax bāv lon ? qoe sńr zōq 肥 de múw de snt yib wux häx zns cao dee koz , zōq 瘦 le hen koz jew huz côb buu xag , jew dee 扔 le , lag zen me sef dee lee 。     yuu snt jew baf kūw zns zōq dee 肥 肥 de , sux ze häx zns cao gah cao 胖 , dóg weg lix zaz kūw 脚 cuv jed woa jer , dóg sab lix záz jed woa jer , xāq zúu zns woa yat , woa jer woa jer de , sop wof jaw zúu jer kūw 。 kūw zns saq miz buv dic wuu sūw , yib wux xav 时 hēw 膝 gaz cuv lav pôq , lix lix pôq lix lix daf buv dic , yib wux geg zns buu dòm cao , sop wof buv dic buu dòm wùs saq daf 。     zaz wop mel cub lôf miz , wop jaa de tou jām hax som hav de , yib wux yiv wol hav de 球 鞋 côb 。 wop mel cub lôf miz hen doc häx zns de 球 鞋 deh “ 笑 le ” 。 鞋 hoz lov buu leo jaw hoz le , buu 吉 lóg , quo dog fac jap jeh hen doc , jaw “ 笑 le ” 。     鞋 qal miz kak 胶 le , 脚 丫 zns lǔw cuh lax le , woa zev luw jew kam cuh lax , sop wof jaw “ 笑 le ” 。 wop mel saq xav xor de 时 hēw , cub lôf miz hav doc häx zns deh côb ze “ 笑 le ” de 鞋 quw saq xor 。       02     woz poo duz wop zōq rel yip xåp zuz dag     tùo lix de 时 hēw duz wop yip xåp zuz dag de rel snt woz poo , woa suz doc de 时 hēw ba , lag 时 hēw wop bag bag zaz woz miz 驶 cǒl , wop māa māa zaz jaa lôf zuq dog 。     wop bag snt dūu mēl dūu huw , mex yiv bir de xuc dog jës mez , sop wof wop woa suz doc gac huz zev luw de 时 hēw quw wop woz poo jaa ( lag 时 hēw hax mex yiv wop mez mez ) , pùh daw woz poo hox lôf jew buu zev le , jew xof hob woz poo , wop māa bàw yis bàw buu zev , woa bàw wop jew kuh 。     sop wof woa suz doc de 时 hēw wop jew 跟 woz poo woa qof sec hoo le , woa znr daw saq dag xor , wop jew mex loe kak goq woz poo jaa 。     woz poo yiv  5 geg häx zns , 3 geg wée zns 、 2 geg 闺 lnv , mey geg häx zns yiw gey taf sec le hen doc sub zns 、 woz sub zns , taf 膝 xag yiv snr jof geg sub 辈 deh zaz taf jaa sec hoo , wop jēw jaa bov dog 、 bov mez , wöe jaa bov dog 、 bov jës 、 bov mez , hax yiv wop , tuo 辈 de yiv snr jof geg 。     taf snt wuv dag jaa zuu znd cao 。 lag 时 hēw tuv dog lal zup , hax yow jah gūc lǎr , yiw mex yiv qoe taa seh ruw 。 sop wof , woz poo jaa hen quo 。     xav 时 hēw goq cūb jer 时 , woz poo huz quw may rew , may rew hax dee bah diy hua sec quw 。 wux sel me ? yib wux zńs yiv gūq 销 seg lôf maz rew 。     zaz 乡 lôf , lag 时 hēw jaw gūc seg , zńs yiv gūc seg lôf miz de gūq 销 seg maz rew , cuu cns maz rew snt 违 faf de 。 sop wof mey cnt may rew , woz poo hax dee gey gūq 销 seg lôf maz rew de rel suq diy jöa däm 、 mau děw hoq zef hua sec , zúp yow dāz woa bah duc xoa suq gey lag maz rew de 。     suq diy 礼 , raq taa doc gey xed 肥 de 。 yib wux lag maz rew de jew snt wop mel cub lôf rel , hen suu , sop wof suq duc xoa de hug taa jew hen gah xēc , sop wof woa dah xag quw qed de dag buw feb deh snt hav rew 。     lof yow snt buu rem 识 taa , taa woa dah qed xag quw lof jew kuh ba , yis buu leo tuz hom de , mex dee xon zèe 。     hux jaa wof hew , woz poo baf zep kôz rew qed ceo hen bau hen xav de rew dic , faq daw 锅 lôf 炼 油 , 炼 wol 油 daw zuz hew sèq xag rew 渣 zns , záz faq diy bax caz 、 fen tou jem quw cax raq wop mel cnd 。 cnd de 时 hēw hax buu xuv lof 扒 laa caz zàv rew 渣 zns , woa 旦 扒 laa , jew yow 挨 daf 。     xav 时 hēw luo cub daf häx zns xam xäq bof jāw puv 遍 , buu xāq xam zaz , lag 时 hēw yib wux woa diy xav sńt qeo jew daf 。 rew 渣 zns gey sub zns 辈 cnd , sūx cnd daw woa geg rew 渣 zns , woz poo soc , dóg woa geg snt sūx de 、 dóg weg geg snt sūx de , pax ze lax 。     yis jew snt soc rew 渣 zns yis buu leo sux bīz cnd , yis buu 允 xuv lof fab caz , yib wux ruu gop dag jaa deh quw fab rew 渣 zns le , jew buu cnd bax caz le 。 lag 时 hēw fen tou yis snt zńt jaa zōq de , ynq low jew snt huo 薯 。     sèq xag de 荤 油 , huz bez woz poo faq jem 罐 teu 瓶 xog daw fāo lár saq quw , wux sel me xog daw lár saq lee ? buu snt pag 猫 teh cnd , snt pag xav häx zns mel teh cnd 。 mex yiv bam faf , buu snt soc taf buu waz wop mel 。     woz poo snt woa wuz dīy xéo de zuc goo luo cub 妇 lnv , qel lau 朴 sńr 、 waz häx zns , woa 辈 zns mex yiv xàp goq woa tik de 福 。     cūb jer goq wol znd hew de woa dom rnt zns , mey zeh hoq zef mey las zeh , woz poo jew huz baf lag geg 罐 teu 瓶 lae xag lax , lae woa geg xav zěc 笼 , faq woa xav sāu 油 , zōq woa cnt dag mof fam 。     zeg cnt dag mof fam lôf buu faq huo 薯 , yis buu faq 玉 mof , lag snt fek cão lal dee de 。 zaz mey cnt cnd wol znd hew , záz ynq kak suy cùc sab cnt 油 hua , hea xag quw , hen 香 。 zeg snt zuz dag de jer yed , jof huh mex yiv laq fez woa dõa 荤 油 。     xam zaz hux wög qof lax , duz wop ceo zap yip xåp zuz dag de sēv xab jew snt woz poo 。 woz poo wux rel cuv sñt , cuo lax buu 占 rel bīz wóe 。     03     fuw qeb duz wop cut yit yip xåp zuz dag     wop hee fuw qeb zaz woa qof de 时 jab hen sav 。 wop saq xav xor weg lix jǒe de 时 hēw , wop bag jew cuo dab wuz 辞 职 le , jew buu záz gey goo jaa 驶 cǒl le , lag 时 hēw yiq gak snt  1982 lix 。     lag huz wée goo jaa 允 xuv gàv geg tof jec jõg le , luo cub kak sǹs bah gam daw huw , wop bag kak sǹs daw cuv jēt 钱 , quw woz poo jaa jēt 、 quw saq hay jēt 、 quw lāl jêc jēt 、 quw 淮 wab jēt , baf jaa lôf leo maz de deh maz le 。 … …  刘强东:一个人的视野和格局,基本来源于小时候  01  穷出来的快乐  回想起小时候的生活环境,基本就三条线:  第一条线就是很穷;  第二条线就是全家人都是那种脚踏实地地去生活、去努力让生活变好的典型的农民,包括外婆、父母,都是这样的;  第三条线就是小时候真的非常快乐。  小时候家里真的穷得一塌糊涂。我小学四年级之前,一年就能吃一两次猪肉。平日里偶尔吃一次,然后过春节的时候会吃一次。  遇到村里有红白喜事,去村民家吃顿喜酒,也能吃到肉。  我最喜欢的一道大菜就是扣肉,但那时候所有去喝喜酒的人,至少都带一个小孩,我是抢不到肉的,往往盘子还没放到桌上,肉就没了,但我非常自觉,每次我都吃剩下的油。  平时我们主要吃玉米和红薯。馒头也只有过年的时候吃点,米饭的话一年也就能吃上几次吧。  我记忆中,一年中从 11月开始就吃红薯,一直吃到第二年 5月。真是吃怕了,所以我离开宿迁后 15年没吃过红薯。  那时候,早上是白水煮红薯;中午是红薯干,里面放一点米;晚上吃红薯煎饼,用红薯磨成浆做的煎饼,或者熬红薯粥。也偶尔用红薯炒菜,炒的是红薯的茎子,把外面的红皮剥干净了炒,放点辣椒。  过年的时候,唯一的零食是红薯熬成的糖,做法就是将红薯熬上七八个小时,熬得黑黑的,熬黏了变成了红薯糖。所以一年之中有半年都在吃红薯。吃完了红薯可以吃玉米改善伙食。  从六七月份开始,玉米熟了,最早吃的是比较嫩的玉米,连玉米芯都吃掉。早上吃的是玉米面粥;中午吃的是玉米馒头,跟窝头一样;晚上吃的是玉米煎饼,或者玉米稀饭。  煎饼也是宿迁特产,山东也有,别的地方很少有。然后零食是烤玉米。七八月份的时候,我们小孩子最喜欢跑到玉米地里偷吃玉米秆子,玉米秆子也是甜的,有点类似于甘蔗。  那个时候玉米地大部分是属于生产队的,跑到队里面偷偷摸摸钻进玉米地,还得挑,这也有技术,得挑甜的,不是所有的都能吃。  偷偷摸摸把它折了,啃啊啃,啃得满地都是,就为了能吃到那点甜水。  除了这些,我们一天三顿还能吃到的一种食物是酱豆子。  小时候还会去捡花生,别人挖完花生,地已经被挖地三尺了我们还要再去挖,可能挖个半个小时能捡出来两三个,其实就是把没有被挖走的落在地里的花生捡出来。  我们那里水稻和麦子各一季。水稻下来,我们在稻田里捡稻子,麦子下来捡麦穗子。到第二年麦子青了还没有熟的时候,就拿地上的落叶铺枝。  春天过后,大概 5月,铺枝之后把麦穗里面还没有变黄的青麦穗在火上烤着吃。火烤麦穗吃得我们满嘴黑,因为烧焦了嘛,我们老师有一次敲着桌子说那是致癌的。  哎呀,我们特别高兴地说,哦,这还能治疗癌症呢!更使劲吃了。一直到高中,生物老师说那是导致癌症的。原来我们把“致”理解成了“治”了。  小学三年级之前,我们穿的裤子叫竹节裤。没上小学之前,家里自制棉裤,非常暖和,都是自家棉花弹出来的。我们自己种棉花,棉花收获后,把柳条制成弹棉花用的棉绳。  我会弹棉花,而且很小就开始弹,慢慢的,棉花越弹越大,弹大之后把籽弹出去,然后用老厚布制成棉裤。我们会故意把裤腿做得很肥,为什么呢?裤子不是应该瘦瘦的才保暖?其实做肥的目的是因为孩子长得快,做瘦了很快就会穿不下,就得扔了,那怎么舍得呢。  于是就把裤子做得肥肥的,随着孩子长高长胖,第二年在裤脚处接一节,第三年再接一节,像竹子一样,一节一节的,所以叫竹节裤。裤子上面补丁无数,因为小时候膝盖处老破,年年破年年打补丁,因为个子不断长,所以补丁不断往上打。  在我们村里面,我家的条件还算好的,因为有完好的球鞋穿。我们村里面很多孩子的球鞋都“笑了”。鞋坏了不能叫坏了,不吉利,穷地方讲究很多,叫“笑了”。  鞋前面开胶了,脚丫子露出来了,一走路就看出来,所以叫“笑了”。我们上小学的时候,村里面好多孩子都穿着“笑了”的鞋去上学。   02  外婆对我做人影响最大  童年的时候对我影响最大的人是外婆,一岁多的时候吧,那时候我爸爸在外面驶船,我妈妈在家里种地。  我爸是独门独户,没有别的兄弟姐妹,所以我一岁多刚会走路的时候去我外婆家(那时候还没有我妹妹),扑到外婆怀里就不走了,就喜欢外婆,我妈抱也抱不走,一抱我就哭。  所以一岁多的时候我就跟外婆一起生活了,一直到上大学,我就没离开过外婆家。  外婆有 5个孩子,3个儿子、2个闺女,每个孩子又给她生了很多孙子、外孙子,她膝下有十几个孙辈都在她家生活,我舅家表弟、表妹,姨家表弟、表姐、表妹,还有我,同辈的有十几个。  她是五大家族之长。那时候土地难种,还要交公粮,又没有其他收入。所以,外婆家很穷。  小时候过春节时,外婆会去买肉,买肉还得包点花生去。为什么?因为只有供销社里卖肉。  在乡里,那时候叫公社,只有公社里面的供销社卖肉,除此卖肉是违法的。所以每次买肉,外婆还得给供销社里卖肉的人送点鸡蛋、毛豆或者花生,总要带一包东西送给那卖肉的。  送点礼,让他多给些肥的。因为那卖肉的就是我们村里人,很熟,所以送东西的话他就很高兴,所以一刀下去切的大部分都是好肉。  你要是不认识他,他一刀切下去你就哭吧,也不能退换的,没得选择。  回家以后,外婆把整块肉切成很薄很小的肉丁,放到锅里炼油,炼完油到最后剩下肉渣子,再放点白菜、粉条进去才让我们吃。吃的时候还不许你扒拉菜找肉渣子,一旦扒拉,就要挨打。  小时候农村打孩子现象比较普遍,不像现在,那时候因为一点小事情就打。肉渣子给孙子辈吃,谁吃到一个肉渣子,外婆说,第一个是谁的、第二个是谁的,排着来。  也就是说肉渣子也不能随便吃,也不允许你翻菜,因为如果大家都去翻肉渣子了,就不吃白菜了。那时候粉条也是自家做的,用料就是红薯。  剩下的荤油,会被外婆放进罐头瓶系到房梁上去,为什么系到梁上呢?不是怕猫偷吃,是怕小孩子们偷吃。没有办法,不是说她不爱我们。  外婆是一位典型的中国农村妇女,勤劳朴实、爱孩子,一辈子没有享过一天的福。  春节过完之后的一段日子,每周或者每两周,外婆就会把那个罐头瓶拿下来,拿一个小蒸笼,放一小勺油,做一次大米饭。  这次大米饭里不放红薯,也不放玉米,那是非常难得的。在每次吃完之后,再用开水冲三次油花,喝下去,很香。这是最大的节约,几乎没有浪费一滴荤油。  现在回忆起来,对我成长影响最大的首先就是外婆。外婆为人处世,从来不占人便宜。  03  父亲对我创业影响最大  我和父亲在一起的时间很少。我上小学二年级的时候,我爸就从单位辞职了,就不再给国家驶船了,那时候应该是 1982年。  那会儿国家允许搞个体经济了,农村开始包干到户,我爸开始到处借钱,去外婆家借、去上海借、去南京借、去淮安借,把家里能卖的都卖了。……
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

766

帖子

2575

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2575
 楼主| 发表于 2019-10-14 07:21:52 来自手机 | 显示全部楼层
易中天 谈教育 jof lix qal , zaz bey jêc 《 jec jõg gòb cāe baw 》 de woa geg lum tâl saq , dac 时 yiv woa wuz yiy jap 嘉 bib snt jàw yuw jaa yár duc pio , wop soc qep wum yár xab sec , zuc goo jàw yuw hee zuc goo 足 球 laf geg geq yiv xòa wut ? taa xap le 半 tik soc , jàw yuw ba 。 wop soc wux sel me ? taa soc 足 球 mex yiv xòa wut yis jew som le , jàw yuw buu leo mex yiv xòa wut 。   wum toe snt , wop mel yow kav lnw de snt zuc goo jàw yuw snt buu snt dag 幅 duw 、 dag miz jóa def tòe gah le wop mel zep geg goo mil de sǔw zňt 。 wee xam zaz wop kam daw de snt sel me lee ? snt zuc goo jàw yuw zep geg baf rel 脑 zns gàv hoz le 。 zuc goo jàw yuw hee zuc goo wul hūg de wum toe woa yat , snt ròq 智 hūg 。   gàv hoz de 原 yib snt sel me lee ? snt wop mel de jàw yuw pìo jāg múw boh jew snt “ ceo wur baz 寇 ” 四 geg znt , jew snt lof ruu gop dee le 诺 béz wēf jāp jew snt hav , mex yiv dee jāp hoq zef waw sūw mex yiv dee jāp jew buu xeo 。 jew snt woa ceo wur baz 寇 , jōe gúc 近 lóg , jam lóg wùt wog , wùt dòw le jàw yuw de geb ben múw de 。   zeg zup ceo wur baz 寇 de pìo jāg boh zun de jěr gop snt buu baf xor sec dac rel , wut zns ceo lüo , wut zns ceo cáx , wut zns ceo qōg 。 lüo snt sel me ? goz 兽 。 cáx snt sel me ? muw teu 。 qōg snt sel me ? duc xoa 。 jew snt lof yow ceo goz 兽 , lof yow ceo muw teu , lof yow ceo duc xoa , jew snt buu yow ceo rel 。 xam zaz kev kev 声 声 wof rel wux ben , zuz yiq gak wof rel wux ben de yiq gak snt jàw yuw , kef snt zaz zuc goo , zuz yiq gak wof rel wux ben de lip yûw zuz buu baf rel dac rel 。   lof kam kam wop mel xam zaz de häx zns goq de sel me rnt zns 。 yiv woa jaa mēx tof baw 道 soc , fuh qöa las geg bax tik pio 时 guc zoq bof jāw mao , daw le goo qeq cao jāf , häx zns wum bag bag māa māa leo buu leo hua woa tik 时 jab pex wop daw yìu leg yâl 玩 woa xag 。 fuh qöa las geg kak le woa yît de “ 遵 wog huz 议 ” , zuz hew yov jěn yie gob , xag diq jor xêb , lae cuh woa tik 时 jab pex häx zns saq hux yìu leg yâl 。 zōq le dóg woa geg yìu xōg , häx zns tip gah xēc 。 māa māa jew wum , hav 玩 ma ? hav 玩 。 lag hux quw jew kef wof xes pík zoq wul le ba 。 häx zns dac câp liy jew laa xag lax , ral hew cux teu sàc qog quw zōq dóg weg geg yìu xōg 。 zōq wol dóg weg geg yìu xōg māa māa yiw goq lax le , wum , dóg weg geg yìu xōg hav 玩 ma ? hav 玩 。 lag lof kef wof xes woa pík jēc cāy de zoq wul le ba 。 häx zns soc , māa māa wop buu 玩 le 。 woa tik 玩 de 时 jab deh buu gey häx zns , jew 盯 taa de zoq wul , kev haw snt buu leo raq häx zns 输 zaz qof pav xǎm saq 。   lag wop xap qep wum : rel sec de zūc diy xǎm zaz laf wée ? 殡 仪 gōn 。 sop wof cuo saq daw xag , cuo jàw yuw xeo 政 buw mēl daw jaa zap , qol deh snt wut zns ceo lüo 。 sop wof xam zaz wop qõe 帜 xäb mio def tòe cuh lax , wop fan duz 励 志 , fan duz pêx yih , fan duz ceo gúc xor , fan duz wut zns ceo lüo 。   wop de kev haw jew snt jeb tik de zuv toe , wut zns ceo rel 。   sel me rel ? zeb zeq de rel 。 yiv boh zun ma ? yiv , baa geg znt , dóg woa zeb sńr , dóg weg sam lar , dóg sab 健 kac , dóg 四 koz leg 。   sēv xab soc zeb sńr 。 yiv rel soc buu kef leo 。 zeg lix teu lof hax leo qol soc zeb hug , buu soc jāf hug 。 wop soc leo , yib wux wop de zeb sńr boh zun snt buu soc jāf hug 。 yiv rel soc , lag lof soc de qol buw snt zeb hug ? wop soc snt 。 taa soc lag buu kef leo , soc zeb hug yow dāv 霉 de 。 wop soc hen jan dab , lof jōr dee zeg geg zeb hug soc cuh lax yow dāv 霉 de hug , lof kef wof buu soc 。 kac dèe soc woa geg rel sop soc de bog xuh zeb sńr , dam snt taa mex yiv wog wùw baf sop yiv de zeb sńr deh soc cuh lax 。 yib cns zeb sńr de bam faf hen jan dab , jew snt lof jōr dee zeg geg zeb sńr snt buu kef wof soc de , lof jew buu soc , ral hew jāf hug lof yis buu soc , sèq xag de qol deh snt zeb hug , zeg jew snt zeb sńr 。   dóg weg snt sam lar 。 sam lar buu snt soc yow lof daw jéd teu quw zōq sel me wog guc , hoq zef xor lex 锋 de lag tik quw fùu lav taz taz goq jéd 。 sam lar de dof xǎm snt 恻 yìn znd xêb 。 恻 yìn znd xêb jew snt buu ren znd xêb , buu ren xêb rel jaa sew daw wuu 辜 de sāc haz , bah koq duz xav duq wuw 。 sop wof buu dam buu leo xeo 凶 saa rel , yis buu leo 虐 dàz xav duq wuw 。 wop mel yow zaz faf lǹw saq bāv zēq gūc mil de 恻 yìn znd xêb buu sew sāc haz 。   dóg sab snt 健 kac 。 seb tof 健 kac hee xêb 理 健 kac , wee xêb 理 de 健 kac bof seb tof de 健 kac geq zuq yow 。   dóg 四 geg jew snt koz leg 。 koz leg snt fek cão zuq yow de 。 zaz 孔 fuh zns lag lôf , zōq rel de zuz gah jêq jêt snt rēl , zōq sńt de zuz gah jêq jêt snt qól ( qól 衡 ) , 治 xor de zuz gah jêq jêt snt leg 。 知 znd zef buu ruu hav znd zef , hav znd zef buu ruu leg znd zef , koz leg snt zuz gah de jêq jêt 。 qoe sńr rel hen jan dab , ceo gúc buu ceo gúc , snt fev cuh rel teu def , snt fev gud zùc 耀 zúv , deh buu zuq yow , zuq yow de snt lof snt fev koz leg 。 ( 孔 zns soc ) woa 箪 食 , woa 瓢 饮 , zaz 陋 巷 , rel buu kâb qoe yìh , hux yis buu gay qoe leg 。 zuz hew snt koz leg 。 bof fac soc xam zaz wux sel me qab jub wom maf goq dūu muw qau , dag jaa deh yow quw kav gūc wùw yāl lee ? wop fek cão tuo qeo dag xor sec bõg yit wof hew jòf pôq 脑 dǎz quw kav gūc wùw yāl , suk ral wop buu 赞 ceo , dam snt wop fek cão 理 jes fek cão tuo qeo , taa qod fae de snt wab qol gan 。 yiv woa geg luo cub lax de häx zns jew zeg yat duz jōg zef soc de , wop yis buu xap kav gūc wùw yāl , dam snt wop bag wop māa raq wop kav 。 wop bag wop māa soc , häx zns , lof yow kav saq gūc wùw yāl , 咱 zaz cub lôf jew buu sew 欺 负 le 。 taa yow de jew snt woa geg wab qol gan 。   sop wof wop mel de seg huz yiq gak gey mey geg gūc mil tòe gūq 足 gew de wab qol gan , raq mey geg gūc mil yiv 足 gew de zub yíx , buu gon taa cuo sńt laf geg 职 yit , buu gon taa zaz laf geg 岗 wuz saq , taa deh snt woa geg wab qol de 、 yiv zub yíx de rel , zeg yat taa cax leo koz leg 。   zeg jew snt wop duz zuc goo jàw yuw de xòa wut 。 wop xòa wut zuc goo jàw yuw leo raq wop mel mey geg häx zns , zuc goo gay gèe 、 zuc goo seg huz leo gew raq wop mel mey geg zuc goo gūc mil deh ceo wux zeb zeq zeb sńr de rel , sam lar de rel , 健 kac de rel , koz leg de rel , zeg jew snt wop de zuc goo méq 。   wop jōr dee , zuc goo lóg sňs saq xor suw zuz fǎl rūo de 时 daz snt cūb qeh 战 goo 、 诸 zns bay jaa 时 期 , wee xor suw fǎl rūo 至 sav yow man 足 sab geg tou jām : zńt yiu de kuc jab 、 kob ruo de jēc sēl hee zeb cèo de yám wut 。   cūb qeh 战 goo 时 期 wux sel me huz cuh xam bay jaa zec 鸣 ?   yib wux dac 时 de 士 rel hen zńt yiu , dac juu yis hen kob ruo 。 士 rel , yis kef wof soc snt 知 识 feb zns ba , zeh yìu lit goo , cau qēl 暮 cùv , fan zeq “ cns cuv buu līu yir , zńt yiv līu yir cuv ” 。 gěg goo de jùb zuv 、 诸 侯 、 dag fuh , yis hen dag duw , mex yiv sūx woa yix buu hèe , jew 拎 qof dah lax saa rel 。 taa mel dip doc yis jew snt buu tic lof de , ral hew kég kég qog qog baf lof daf faa zev , zeg cax cuh xam le bay jaa zec 鸣 , cax 涌 xam le lag me doc wuy dag de 思 xap jaa 。   xam zaz xor suw jêt yiv woa zup fec qog , xor zef znd jab yiu yuu xor suw gòb diy buu tuo , faa zan wux rel seb gùc jòa , xor sec feb ceo las geg zem yīo , ral hew hūw xac zep duz fac de xor sec , bof ruu soc lof de xor sec lax wop zeg lôf 答 辩 , wop jew buu raq lof goq 。   yib wux kam buu xag quw zeg zup xam xäq , wop hee 厦 mēl dag xor de yár cūb 时 jàw sèw cēo jec gàv goq woa geg jàw xor sńr yiz , jew snt zaz keg tao saq , wop mel las geg rel zéb duz sńr 践 xeq mēy xor zeg geg wum toe jem xeo 辩 lum , zec dee hen 厉 haz , raq yīx jeh sec mel zaz woa pao tic 。 wop mel xap tuc goq zeg zup fac sňt raq xor sec mel mio bax , wop mel 俩 suk ral xor suw gòb diy buu tuo , dam zeg biq buu 妨 wâz wop mel ceo wux hav peo yīv 。   zaz wop kam lax , zńt cuo jàw yuw buw duz gah xáw jem xeo sop wùz de jàw xor gay gèe , yis jew snt cay quv lat hūg gon 理 znd hew , zuc goo dag xor de xor suw 氛 wūx hee jàw xor zňt lat jew buu dòm xag 滑 。 cel 丹 qec xab sec zaz tal qof zeg geg wum toe 时 ynq de snt guc júw 理 xeq poa pam de 思 luw , wee wop geq tuo wóg lóf 零 xab sec de kam faf , lag jew snt lat hūg gon 理 baf gah xáw biz ceo le yas jöa câp 。 zaz zeg geg jöa câp lôf , lav snd geb ben mex yiv xêb 思 hav hav zōq xor wum , hav hav dāz xor sec , gud mao ze sec däm le 。 guk diq cuo jap snd biz ceo fùw jàw sèw , lof yow sec doc sav geg däm ; cuo fùw jàw sèw sèc ceo jàw sèw , yiw yow sec doc sav geg däm 。 hax guk diq zeg jof geg däm yow sec zaz sel me dog fac , bof ruu qól wúk 刊 wuw 、 hée xêb 刊 wuw sel me de 。   wop jám 议 dag xor de sńt qeo jew gak raq xáw zap gon 。 xāq wǔv ham dag xor de lìu 道 玉 、 lāl jêc dag xor de qūv 钦 岳 , deh snt wop zuz 欣 sap de 、 深 深 敬 佩 de xáw zap 。   dac xag , buu sav rel deh zaz jap , 泱 泱 dag goo , juh ral mex yiv woa geg kea xor jaa hòq 诺 béz wēf jāp , qôf fek soc mio jàw yuw sňd baz ? 呦 呦 lüw 鸣 , 食 yīs znd 苹 。 zuc goo jôa cûv jàw yuw de zňt lat , qoe sńr biq buu caa , wop mel wol qol buu bog yiv 杞 rel znd yìh 。 gak yìh lnw de fan dāv snt : zeb daw yiv rel hòq dee 诺 jāp de lag tik , zuc goo jàw yuw de poa pìo zef , huz buu huz woa yît znd jab biz ceo 礼 赞 zef ? baf leo buu leo dee jāp kam zoq ceo baz de boh zun , qag qag zēq mio zuc goo jàw yuw cuh le yíx zuq de wum toe 。   dòw le geb ben , gàv hoz le 脑 zns   脑 zns bez gàv hoz de bov xam znd woa , snt buu dam buu huz feb xóa wum toe , sem 至 yis buu huz tòe cuh wum toe , bah koq buu huz fan wum 、 poa 驳 、 zňt 疑 。 buu huz 辩 lum , snt yib wux buu huz 思 kav 。 buu huz 思 kav , zee snt yib wux wop mel de xor xáw , cuo lax jew buu jàw zeg geg 。 xor xáw lôf jàw de , snt zeq qot de boh zun 答 wam , fek cns jòe 彼 de 思 wǔx fac sňt 。 hox 疑 poa pam snt buu 允 xuv de , feb xóa hee sńr zēq zee snt buu 训 lǐz de 。 至 sav , wul kea de keg tao lôf mex yiv , lav snd mel yis buu huz 。 wul kea sec de 逻 辑 思 wǔx leo log , qol kaw zuc xor 时 daz pio miz jof hēe daf xag de dof zns , hax dee dac 时 jew xof hob zeg mēl keg cax xeo 。   sem 至 jew 连 理 kea de keg tao , yis wùs wùs zńs yiv kea xor sev dom ( jòg suw hee jòg qav ) , mex yiv kea xor fac faf , geq mex yiv kea xor jēc sēl 。 sel me snt kea xor jēc sēl ? wop wof wux , jew snt hox 疑 jēc sēl 、 poa pam jēc sēl 、 feb xóa jēc sēl hee sńr zēq jēc sēl , snt zeg 四 zup jēc sēl znd zúp hee 。 qod fae zeg geg , jěr gop snt sūx deh buu huz dūu lòg 思 kav , mey geg rel deh sàc sňd le zńt wop 。 zńt wop de sàc sňd , bog ral bām sux ze 道 dèe de 沦 sàc 。 yib wux zeb zeq de 道 dèe , bog xuh yis zńs leo jám lòg zaz zńt wop wóg 识 de jôa cûv saq 。 woa geg 连 zńt jōf deh buu waz de rel , zen me kef leo waz bir rel 、 waz seg huz 、 waz goo jaa ?   sew jàw yuw zef sàc sňd le zńt wop , snt yib wux wop mel de jàw yuw dih dòw le geb ben 。 jeb rnt znd zuc goo , xor xáw snt guc 厂 , yam xog snt kuw fāo , bab jǒe snt cea jab , xor sec zee snt liu suy xǎm saq poa lat sec can de 齿 轮 hee 螺 丝 钉 , zńs buu goq yiv de 镀 jēb , yiv de 镀 铜 , yiv de yia le 塑 low 膜 。 dam zǹs dav 思 xap hee sec can moo sňt , zee snt woa yat de 。 múw boh , snt “ wut zns ceo lüo ” ; boh zun , snt “ ceo wur baz 寇 ” ; fac faf , snt “ sns jōg yîq 背 ” ; sev dom , snt “ buu dòm sńd yia ” , hax mēy qoe mìo 曰 “ yia log jòe duq log ” 。 至 yuu häx zns mel snt fev zeb sńr , snt fev sam lar , snt fev 健 kac , snt fev koz leg , mex yiv rel quw xap 。   bog xuh gay zeq 。 zen me gay ? hux daw geb ben , jòe “ rel de qol miz zńt yiu faa zan ” , raq mey geg rel deh ceo wux “ zeb zeq de rel ” 。  几年前,在北京《经济观察报》的一个论坛上,当时有一位演讲嘉宾是教育家杨东平,我说请问杨先生,中国教育和中国足球哪个更有希望?他想了半天说,教育吧。我说为什么?他说足球没有希望也就算了,教育不能没有希望。  问题是,我们要考虑的是中国教育是不是大幅度、大面积地提高了我们整个国民的素质。而现在我看到的是什么呢?是中国教育整个把人脑子搞坏了。中国教育和中国文化的问题一样,是弱智化。  搞坏的原因是什么呢?是我们的教育评价目标就是“成王败寇”四个字,就是你如果得了诺贝尔奖就是好,没有得奖或者奥数没有得奖就不行。就是一成王败寇,急功近利,见利忘义,忘掉了教育的根本目的。  这种成王败寇的评价标准的结果是不把学生当人,望子成龙,望子成材,望子成器。龙是什么?怪兽。材是什么?木头。器是什么?东西。就是你要成怪兽,你要成木头,你要成东西,就是不要成人。现在口口声声以人为本,最应该以人为本的应该是教育,可是在中国,最应该以人为本的领域最不把人当人。  你看看我们现在的孩子过的什么日子。有一家媒体报道说,夫妻两个白天平时工作比较忙,到了国庆长假,孩子问爸爸妈妈能不能花一天时间陪我到游乐园玩一下。夫妻两个开了一夜的“遵义会议”,最后咬紧牙关,下定决心,拿出一天时间陪孩子上回游乐园。做了第一个游戏,孩子挺高兴。妈妈就问,好玩吗?好玩。那回去就可以写篇作文了吧。孩子当场脸就拉下来,然后垂头丧气去做第二个游戏。做完第二个游戏妈妈又过来了,问,第二个游戏好玩吗?好玩。那你可以写一篇精彩的作文了吧。孩子说,妈妈我不玩了。一天玩的时间都不给孩子,就盯他的作文,口号是不能让孩子输在起跑线上。  那我想请问:人生的终点线在哪儿?殡仪馆。所以从上到下,从教育行政部门到家长,全都是望子成龙。所以现在我旗帜鲜明地提出来,我反对励志,反对培优,反对成功学,反对望子成龙。  我的口号就是今天的主题,望子成人。  什么人?真正的人。有标准吗?有,八个字,第一真实,第二善良,第三健康,第四快乐。  首先说真实。有人说不可能。这年头你还能全说真话,不说假话。我说能,因为我的真实标准是不说假话。有人说,那你说的全部是真话?我说是。他说那不可能,说真话要倒霉的。我说很简单,你觉得这个真话说出来要倒霉的话,你可以不说。康德说一个人所说的必须真实,但是他没有义务把所有的真实都说出来。因此真实的办法很简单,就是你觉得这个真实是不可以说的,你就不说,然后假话你也不说,剩下的全都是真话,这就是真实。  第二是善良。善良不是说要你到街头去做什么义工,或者学雷锋的那天去扶老太太过街。善良的底线是恻隐之心。恻隐之心就是不忍之心,不忍心人家受到无辜的伤害,包括对小动物。所以不但不能行凶杀人,也不能虐待小动物。我们要在法律上保证公民的恻隐之心不受伤害。  第三是健康。身体健康和心理健康,而心理的健康比身体的健康更重要。  第四个就是快乐。快乐是非常重要的。在孔夫子那里,做人的最高境界是仁,做事的最高境界是权(权衡),治学的最高境界是乐。知之者不如好之者,好之者不如乐之者,快乐是最高的境界。其实人很简单,成功不成功,是否出人头地,是否光宗耀祖,都不重要,重要的是你是否快乐。(孔子说)一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。最后是快乐。比方说现在为什么千军万马过独木桥,大家都要去考公务员呢?我非常同情大学生毕业以后挤破脑袋去考公务员,虽然我不赞成,但是我非常理解非常同情,他缺乏的是安全感。有一个农村来的孩子就这样对记者说的,我也不想考公务员,但是我爸我妈让我考。我爸我妈说,孩子,你要考上公务员,咱在村里就不受欺负了。他要的就是一个安全感。  所以我们的社会应该给每个公民提供足够的安全感,让每个公民有足够的尊严,不管他从事哪个职业,不管他在哪个岗位上,他都是一个安全的、有尊严的人,这样他才能快乐。  这就是我对中国教育的希望。我希望中国教育能让我们每个孩子,中国改革、中国社会能够让我们每个中国公民都成为真正真实的人,善良的人,健康的人,快乐的人,这就是我的中国梦。  我觉得,中国历史上学术最繁荣的时代是春秋战国、诸子百家时期,而学术繁荣至少要满足三个条件:自由的空间、宽容的精神和真诚的愿望。  春秋战国时期为什么会出现百家争鸣?  因为当时的士人很自由,当局也很宽容。士人,也可以说是知识分子吧,周游列国,朝秦暮楚,反正“此处不留爷,自有留爷处”。各国的君主、诸侯、大夫,也很大度,没有谁一言不合,就拎起刀来杀人。他们顶多也就是不听你的,然后客客气气把你打发走,这才出现了百家争鸣,才涌现了那么多伟大的思想家。  现在学术界有一种风气,学者之间由于学术观点不同,发展为人身攻击,学生分成两个阵营,然后互相整对方的学生,比如说你的学生来我这里答辩,我就不让你过。……
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

766

帖子

2575

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2575
 楼主| 发表于 2019-10-25 13:43:06 来自手机 | 显示全部楼层
taa yuu 危 lal gob teu 拯 jèw ham znt , zaz zuc lāl hay sew daw zuv xōe jed jam , qōt bez goo rel boa daw cuh goo diq juh , ynp buu hux goo     zaz woa daz 8 0、 9 0 hew “ zuc lix rel ” de tùo lix lôf , deh cēo rnt 思 yît xap goq woa tax “ xav bãg wur ” xor xoe joa 。     zńs yow zaz 塑 low woz 壳 zuc , càa saq woa zac yìu xōg kaf , jew leo raq rel 连 玩 sab tik sab yît buu tīo xēd 。     lag me wum toe jew lax le , lof daw dof snt zen me cax raq fuw muv tuo wóg may xag zeg me tax “ 误 rel zns dog ” de joa qōg ?     xap bog dag jaa hax snt xav xor sec 时 , jew zav jew kam côb woa qed — — māa , wop xap xor wuv bóf daf znt 。     jew snt zeg me geg woa jòa bog saa de 理 yiu , raq doc sav “ záz quo buu leo quo jàw yuw ” de fuw muv zuc le wop mel de 诡 jog 。     lix yǐw de wop mel biq buu 知 道 , wuv bóf 输 ruw faf de cuh xam , kef buu snt 止 拯 jèw le dag jaa de tùo lix 。     cuo mev zup wóg wog saq lax soc , tāa hax zeb qed def 拯 jèw goq ham znt , hūg jes le ham znt bez fēz cuu de 危 joa 。     wul znt cuh xam wof lax jew woa znr cuv yuu buu dòm de biz hūg zuc , yiv de wul znt dee daw le col 承 , yiv de wul znt qōt qāh ral xah sňd 。     wee zaz 近 daz de zuc goo yis yiv goq woa dom , xap wof pib yìb wul znt quv daz fac kôz wul znt de “ ham yuv laa dic hūg ” gay gèe 。     ham znt laa dic hūg can wuw     teg bir snt sux ze jog som joa 时 daz de daw lax , laa dic znt muv geq yib wōg yuu 输 ruw , raq fac kôz znt sew daw le qal sop 未 yiv de wúk 胁 hee toh 战 。     snt faa mio jaa wur ynp mil , cut zaw le “ wur mâf wuv bóf ” , 缔 zaw le ham znt yǔv 26 geg xoa wul wàm 键 de “ wuu fěo 连 jed ” , cax hūg jes le cns cnt 危 joa 。     zńs snt xam zaz wuv bóf 输 ruw faf wòf bez pib yìb 输 ruw faf jôa ben quv daz , hen sav záz yiv rel tòe qof wur ynp mil zeg geg mìo znt 。    “ xav faa mio jaa ” de teu faa suh qáb     wur ynp mil cuh sec zaz woa geg luo mil jaa tio , sec hoo suk pil kuv , qōt hen xêq 福 。     fuw qeb kèg kuv laz lau biq qes xêb lio sev qav , buu dam leo bik 筐 zňd 篓 , qof fāo gaz wǔh , hax kef wof buu ynq cea cur zǹt zaw cuh zeb zeq de 步 qac hee sev qac , snt geg wùl mìo 乡 lôf de “ bay sńt tuc ” 。     wur ynp mil cuo xav jew xof hob gey fuw qeb dac zùw sev , woa xêb xap gàv faa mio cut zaw , jaa lôf de gěg zup guc júw wux taa gàv 试 yiz tòe gūq le fac bīz 。     taa gey jaa lôf zǹt zoq jēc qav de bùv 鼠 joa , bac māa māa gay zaw le fǎp hua joa , hax jec cão baf suh ben 知 识 ynq yuu sńr 践 , jac suh saq de fec xaq jog 、 rnt yip jog 时 仪 、 xav qõg cea 、 xav hop cea dep zōq ceo sńr wuw 。     taa hax cão cão 异 xap tik kak , woa cnt taa wóg woz faa xam wob qūv de gon zns kef wof baf suy cuo doa cuv dāz daw gah cuv , lio joa woa duq , jēc xêb zǹt zoq le woa geg zńt wof wux kef wof yin suy saq sâb 、 zeh wee 复 sǹs 、 ynp buu tīo xēd de “ ynp duq joa ” , dac ral zeg xàq faa mio mex yiv ceo gúc 。    1962 lix , wur ynp mil cuo lāl zàw woa zuc bõg yit , qoe 时 taa de wul xor cax hue wòf jec xan lǔw , sūw 理 hūg ceo jóg yis cuh lēz bae 萃 ,     taa hau buu 犹 豫 def xon zèe le kea jòg , baw kav dag xor de dóg woa 志 yám snt zuc goo kea jòg dag xor , dóg weg 志 yám wōa ral snt zuc goo kea jòg dag xor , taa jor xêb yow ynq kea jòg jem 步 gay biz zúv goo loq hew de miz māw 。     zaz lāl zàw woa zuc juv xeo de gah zuc bõg yit dīy 礼 saq , pin xor jāb yih de wur ynp mil daz bov bõg yit sec saq tax jap hug 。 taa dag 声 疾 hùh : “ fab kak wop mel xor goq de wuw 理 、 hūg xor keg ben , saq miz yim de deh snt woz goo rel de teu xāq 。 wop mel zuc goo rel wux sel me buu leo yiv wuy dag de faa mio cut zaw , baf teu xāq yis yim zaz keg ben saq ......”     taa zeg juw mìo yix zaz qol xáw liu col , jõa faa goq buu sav qec lix xor zns de xuo xêb zūt 志 , dam yis yiv woa xed rel cec taa snt “ xap baf zńt jōf de 脑 dǎz yim zaz suh ben saq de kur 妄 jaa hōp ” 。     lag lix , wur ynp mil wof 6 mēl gúc keg jûb feb 99.75 de gah feb 、 lāl yar dog quh dóg woa mìo de ceo jóg kav ruw le zuc goo kea jòg dag xor wuu xǎm diz diz zns xor xog 。     wur ynp mil sop zaz de 62 jǒe xor sec snt kea jòg dag xor rel cax 集 zuc de lix jǒe , xor sec lūw quv de feb sūw xǎm juh qol goo znd sēv , jàw sèw mel yis deh snt kea jòg táz dew 。     maf dag 猷 de diz zns xor 、 yíx jõg cńr de puv tuc wuw 理 、 hue loo 庚 de sūw xor 、 钱 xor séb de log xor , zeg xed dag snd de keg wur ynp mil deh tic goq 。     jem le dag xor , wur ynp mil yix yuv buu doc , dam xor xoe qel 奋 kèg kuv , sec hoo 朴 sǔw jer 俭 , woa tik snr jof geg xav 时 泡 zaz dag jàw 室 lôf , 钻 jem suh duk zuc pib miq def 吸 quv 知 识 , yiv 时 wùt le cnd fam yis jew sav cnd woa dùm , sum bīz jer sep le kak zǹd 。     yît duu 时 ruu gop kum 倦 le , wur ynp mil jew 揪 zńt jōf de teu faa , cão cão 揪 xag woa geb geb hek faa , dòw zaz zoc saq 、 suh ben saq , yiv 时 需 yow suh qáb boh 识 时 , sum sev lae woa geb teu faa 夹 jem quw jew ceo le boh qáb 。     yib wux jaa tio pil kum , wur ynp mil zaz dag xor 期 jab woa guq zńs lae goq jaa lôf snr yal 钱 , taa wol qol kaw zùw xor jēb yiq fūw rnt cão de xor xoe 、 sec hoo de kak zǹd , duw goq le dag xor lôf de liw geg cūb qeh 。     wux le doc kam woa xed cab kav suh 籍 , doc xor woa xed kea xor 知 识 , mey geg xec 期 tik , wur ynp mil deh yow tuz dòw las yal 钱 de zav cāb pow , zoq wux wùs 返 bey jêc tuu suh gōn de diz cea fez , 赶 daw bey tuu kuc ze 肚 zns kuv duu woa tik 。     zaz zuc goo kea dag de liw lix , wur ynp mil de sec hoo suk ral jǎb kuv , qōt hen cuc sńr 。 zaz zeg lôf , taa līu xag le zńt jōf jǎb kuv pib 搏 de jâb sńr 脚 yim 。     lal wof 输 ruw diz 脑 de ham znt     zaz zuc goo kea dag zeg geg rel cax jõg jõg de dog fac , wur ynp mil xêb cul gah yan 志 xaq , xòa wut leo xaq zeg xed dag snd kam 齐 , xap zec quv zaz 3 0 suz qal dac saq jàw sèw , wux xam daz kea xor zōq gùq xàm 。     dam rel som buu ruu tik som , dag xor bõg yit lag woa lix , taa 赶 saq le lag geg teg sūh de 时 期 。     wàm zāw zǹs 示 , taa zup le las lix suy 稻 hew , bīz bez feb pez daw 四 cob ynp cob sâb 沟 lôf de woa jaa yīx jeh sop guc zoq 。     dac 时 瘦 ròq de wur ynp mil , záz jàa saq suy tuv buu fuu , jew ran saq le 肝 炎 hee 肾 jěr 石 。     zep zep 8 lix 时 jab lôf , taa jew zaz 病 cur saq def 躺 le 6 lix 。     wee 原 ben daf som 趁 lix 轻 daf pib cuh woa fâb sńt yit de wur ynp mil , xam zaz snt rel daw 34 suz hax woa sńt wuu ceo 。     daw 1978 lix , wur ynp mil cax bez dow hux lav jaa 河 lāl lāl yar , zaz kea wúy dac woa mìo doa dow de bam sńt yāl 。     yim sua yit ynq de zāw xac pax ban zńr znt joa     dac 时 kea wúy lôf miz , jew yiv woa tax rnt ben rel faa mio de ham znt zāw xac pax ban zńr znt joa 。     zeg tax ynq yuu yim sua de pax ban joa , suk yiq ynq daw lov dac 时 jāw xab jem de gud xor jòg suw , dam qoe ben zňt hax snt yǔv 铅 znt pax yim wuu caa 。     dac 时 guc rel hax snt 需 yow cuo 硕 dag de znt moo pal saq , 逐 znt toh xon ham znt , qot rem wuu 误 hew yim zaz zňs saq zǹt ban 。     sop wof zeg zup fac sňt , yis cec wux pax znt , feb “ cay znt ” hee “ zńr znt ” goq cěo , hax buu leo cec znd wux daf znt 。     cns woz , zeg tax joa qōg zaz 输 ruw ham znt 时 hax buu leo xáw duz , zńs yow woa cuh coq jew yow cūo xeb zāw xac zǹt ban , fek cão mae 烦 。     dac 时 cob gud 仪 qōg 厂 snt hua le 9 wom yal , cax jes jor le xáw duz zeg geg wum toe 。     dam snt 负 zée gay lar pax ban joa xàq múw de wur ynp mil , qōt duz zeg zup dag 键 pal 深 wēg tuq jǒr 。     dac 时 taa jew duz zúp guc znr yix buu 讳 def soc , “ leo gay coq yiw zen yat , sūx yiw leo jōg zuw 24 geg znt moo pal zuc de saq wom geg ham znt , lof leo zaz saq miz zàv daw zńt jōf de xëq ma ? ”     dag xéo znt moo pal     zeg hug maf saq baf zúp guc jõa lùw , taa dag mag wur ynp mil , “ lof xap gey wop dac tùu dog , hax dee záz xor sab lix ! ”     wur ynp mil hav 歹 yis snt zuc goo kea jòg dag xor cuh lax de gah cáx sec , taa yis sew buu lov jõa jac faf , bīz xêb woa heo def xap faa mio woa zup geq jan wōg de 键 pal 。     dac 时 lāl yar kea wúy jew bòc gey le wur ynp mil 3 0 0 0 yal , xab raq taa gàv gàv 试 yiz , zàv daw hav de ham znt 输 ruw fac wam záz cuo cao jog 议 。     lag 时 , jog som joa cǔh ruw zuc goo , ham znt hax yib lal wof 输 ruw diz 脑 miz lǐl ze sec sns 劫 lal 。     yib wux jog som joa ben lax jew snt cuo yic yuv sñt jêt faa zan qof lax de can wuw , qoe 键 pal zńt ral yis snt wàm zāw xoa wul 思 wǔx ség jog , 26 geg znt muv jòe leo pib cuh sop yiv yic yuv dab cnr 。     dam snt xap yow ynq tāa lax 输 ruw sūw wof wom jog de ham znt , zaz lag geg 时 期 jof huh snt buu kef leo de 。     lag 时 hēw , goo lez woz jew xēo ceo le woa 股 qao dag de yùu lum cec zuc goo de fac kôz znt bog jac xah sňd , zuc goo wul znt 注 diq yow zev saq laa dic hūg 道 luw 。     sop wof buu sav rel yis yùw yix “ jog som joa jac snt ham znt de jòr 墓 zef ” , wee yow ynq laa dic wul daz tog ham znt de hùh 声 yis cns qof 彼 fūu 。     dac 时 hox 揣 ze 3 0 0 0 kôz de wur ynp mil , bīz 踏 saq le jac wuu sūw ham znt sak jem 26 geg wàm 键 de 奋 dew lǹv cěo 。   
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

766

帖子

2575

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2575
 楼主| 发表于 2019-10-25 13:44:18 来自手机 | 显示全部楼层
dac 时 hox 揣 ze 3 0 0 0 kôz de wur ynp mil , bīz 踏 saq le jac wuu sūw ham znt sak jem 26 geg wàm 键 de 奋 dew lǹv cěo 。     dûv zuw “ ham znt zev pib yìb hūg ” de zuy 巴     lag lix de wur ynp mil ,   pav 遍 le saq hay 、 苏 zēh 、 háo zēh dep def , quw gěg geg qeo baw sop cae yèt 资 low , dam deh seh hòq sem wuk 。     dac 时 , taa leo zàv daw de zńs yiv mēy goo diz 脑 dag wur wur wab jôa yuu sab jav bik mâf faf * de 99 键 输 ruw faf 。    99 键 输 ruw faf suk ral snt zńs ynq sūw znt 键 jòe kef càh zoq , dam qōt biq buu snt zńs ynq 9 geg 键 jew leo wol ceo 输 ruw , wee snt zeb de guq yiv jev jev baa snr woa geg 键 wuz 。     wee qes tāa de mey geg 键 wuz deh bah hal le hav jof geg znt geb , hax 需 yow ynq fǔv zùw 键 de fac sňt , cax leo jēc qot xon znt 。     hau wuu 疑 wum , wur ynp mil duz zeg zup 键 sūw pāo dag , lal wof jōg wög de 输 ruw faf , biq buu jor diq cay ynq 。     dac 时 wur ynp mil hax zàv daw le zuv bik 《 yic hue dag 辞 dīy 》 de zêq wōg lôf , lae daw le qoe yīx jeh doc lix de “ 188 键 ham znt bik mâf fac wam ” 。     ral wee dac taa baf 《 xam daz ham yuv cnr dīy 》 zuc de 12 0 0 0 geg ham znt , geb jùw bik mâf tuu jac znt geb feb hav lēz cax faa xam , yis jèq yiv 8 0 0 duz zuq mâf 。     mex yiv bam faf le , zàv buu daw xam ceo de bik mâf fac wam , wur ynp mil zńs leo jor diq cuo 零 xor qof zńt jōf lax zōq 。     taa woa teu zaa jem gěg zup wul znt guc júw suh zuc , kak sǹs duz 12 0 0 0 geg ham znt de znt yãl hee jěr géw guk lǹw jem xeo feb xóa yīx jeh 。     jec cak feb pax lit 、 fan 复 ján cae , zeg 12 0 0 0 doc geg ham znt cax hūg ceo le 6 0 0 doc geg znt geb 。     baf ham znt cak ceo znt geb , sāq som yiv zàc kef xùl , zaz zeg znd hew de hèe biq znt geb cax snt zuz fǎl zae zuz raq rel bec 溃 de 。    6 0 0 doc geg znt geb , woa geg znt geb bīz daz bov ze woa geg wàm 键 。     zńs yiv baf znt geb buu dòm gùk lǎg hèe biq , cax leo sńr xam 键 wuz de yia sòc hee 键 pal de xav xéo hūg 。     ral wee mey jān sav woa geg znt geb , wur ynp mil jew dee baf goo jaa boh zun de 7 0 0 0 doc geg ham znt cūo xeb bik mâf biq doc cnt ján cae 。     wee mey yia sòc woa geg 键 wuz , taa yiw bog xuh baf znd qal pax hav de sūw wof wom jog de kaf piz tuk dāv zuq lax 。     cns woz , ham znt 输 ruw faf hax buu snt dab 纯 de jac ham znt hee cnr geb pax lit 。     taa cuu le yow xāq rel xēo diz 脑 woa yat buu dòm 试 coq woz , hax 需 yow zaz bug — — zuq mâf cuh xam de 时 hēw xap cuh xeb de fac wam jes jor 。     lōg ruu “ wud ” 跟 “ hãm ” znt , zuz hew de woa bóf deh snt heo sùw , wee “ zńs ” 跟 “ 叭 ” zńs snt zǔv ceo wuz 置 buu tuo 。     sop wof taa jew tòe cuh le “ moq bóf znt xéo 识 bir 原 zee ” , zaz tuo woa lēz znt de zuz hew jàa saq woa geg “ 识 bir mâf ” , raq 输 ruw 时 buu ynq xon znt jew leo sńr xam 盲 daf 。    138 键 、 9 0 键 、 75 键 、 62 键 、 36 键 ...     wur ynp mil ynq le zep zep 4 lix 时 jab , zūc zaz 1983 lix moc sǒp cuh wop mel suu 悉 de 26 键 wuv bóf sūw 输 ruw faf 。     zeg xah xōa woa cuh , maf saq yin qof le hue rel sñt jêt de 轰 duq 。     zaz lag geg dag doc sūw rel deh zaz wux ham znt 输 ruw diz 脑 zaw “ xeb 键 pal ” hee “ dag 键 pal ” de lix daz , wur ynp mil zeg kâb cec “ zuc goo dóg woa ron jām ” de wuv bóf 输 ruw faf jew znr jed sńr xam le ham znt yǔv 26 geg xoa wul wàm 键 de “ wuu fěo 连 jed ” 。     wuv bóf 输 ruw faf suk mìo wux “ wuv bóf ” , dam qoe sńr mey geg znt zuz doc zńs 需 四 mâf bīz leo wol ceo 输 ruw 。     znd sop wof jaw wuv bóf , snt yib wux wur ynp mil jac qoe znt xéo wàm dóg woa bóf bóf hǔg “ heo 、 sùw 、 撇 、 捺 、 zèa ” feb wux 5 zup , biq zaz 26 geg znt muv 键 saq hùg feb le 5 geg quh yûw 。     wee taa de zuz dag de yih diy zee snt zuq mâf 率 doa , jof huh buu 需 yow xon cnr , jew kef wof znr jed sńr xam 盲 daf 。     wuv bóf znt xéo de 5 geg quh yûw 键 wuz     zeg geg fac wam , snt znr jed dûv zuw le lag xed soc yow fēz le fac kôz znt , jac “ ham znt pib yìb hūg ” de rel de zuy 巴 。     zaz lip dav ján yiz le “ wuv bóf znt xéo ” hew , zuc yad yis znr jed fev diq le “ ham znt zev pib yìb hūg ” de 道 luw 。     dac 时 xeb hue seg hax jac wuv bóf znt xéo 誉 wux , zuc hue wul hūg sňs saq “ wóg wog buu yig yuu hoo znt yim sua suw ” de zuq yow faa mio 。     wee kaw ze zeg xàq faa mio , wur ynp mil yis hòq dee le yim sua jêt de zuz gah jāp — — bõg sèc jāp 。    1983 lix de baw 道     boa tuz laa dic wul , qōt baz gey “ xëq 资 ” “ xëq seg ”     wuv bóf 输 ruw faf faa mio ceo gúc , jed xag lax jew yiq snt tuk gus jēd dom 。     ral wee tuk gus woa xàq faa mio , kef buu bof faa mio ben seb jan dab 。     wur ynp mil zaz bey jêc zūh de woa cuv dog xag 室 , rnt 复 woa rnt def 踏 ze pôq jēw de dab cea , buu 厌 qoe 烦 def dec mēl gěg geg joa gob 、 buw mēl 、 guc 厂 zoq xob col yiy 示 。     kef taa yiv 时 连 woa tik 7 yal de fāo zūh deh jah buu qof 。     yib goq duw 疲 lau hee yīo yas buu lar , seb tof ben lax jew buu hav de wur ynp mil geq snt jec cão zah sew 病 魔 de zèa môo 。     yíx zuq de 时 hēw , wur ynp mil hax zaz 兜 lôf 揣 le woa fem 6 0 0 0 znt de 遗 suh , wof bêz buu 时 znd 需 。     hax snt zaz 1986 lix dof , kaw ze mēy goo DEC gūc 司 de 2 0 wom zob lóg kon , wur ynp mil cax bàb cuh le yīb wām cãu sñd de dog xag 室 。     zaz zeg znd hew , sux ze diz 脑 yit de 迅 速 faa zan , “ wuv bóf znt xéo ” cax dee tik dūu héw def yio lax le faa zan de cūb tik 。     zuz 厉 haz de 时 hēw , qoe fûw gaz 率 dae daw le 9 0% wof saq de ynq huw , 使 qol seg huz 步 ruw le qol mil xor wuv bóf de 时 daz 。     bez 嵌 ruw wuk ron Office zǔv jām zuc de “ wur mâf ”     dac 时 wur mâf hax woa duw bez 嵌 ruw le wuk ron Office de zǔv jām zuc , qes ceo le ynq rel dab wuz zàh pim de woa xàq zuq yow zǹs boh , dag lat wuv bóf xor xoe bab yis ruu yũv hew cūb 笋 bǎb cuh xam 。     jew 连 lag geg zńt dāz wuv bóf znt geb 键 pal de “ xav bãg wur ” xor xoe joa , yis pòc sew qec 睐 , ceo wux xuv doc rel tùo lix de hux wög 。     sop wof saq geg sñt jǒf 9 0 lix daz , “ wur mâf ” zeg weg znt dāv goq lax liz yis snt wol qol ceo lòg de , snt 毋 ruo 置 疑 de “ mâf wur ” , puv joe cěo duw jóe gah 。     kef dae daw le qol mil wuv bóf de jêq jêt , wur ynp mil qōt yēt faa gan jōr log buu cuo xêb 。   
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

766

帖子

2575

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2575
 楼主| 发表于 2019-10-25 13:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
zaz tuk gus goq cěo zuc , wur ynp mil jew som rnt yît càh lau taa deh buu jōr dee yiv sel me , bõg jèq seb tof saq de lêz , zen me yis bof buu saq bez dâw ban de xêb lêz 。     dac 时 xuv doc sec can jog som joa hee ham kaf de 厂 sac deh yùw zud le wuv bóf , dam jew snt buu yám xaq wur mâf gūc 司 zǹd fūw zob lóg kon 。     wux le bāv hùw zńt jōf de 知 识 can qól , wur ynp mil jac zeg xed dâw ban sac gaw saq faf tio , kef taa yio lax de , buu snt gūc zeq de pam jor , wee snt 5 lix lìq rel jēc 疲 log 竭 de laa 锯 战 , hee xab yìo hew 输 、 lìq rel xêb 寒 de baz 诉 。    1993 lix , bey jêc 市 zuc jǒe faf yam 知 识 can qól tio woa sen pam jor wur ynp mil 胜 诉 , xob būw wuv bóf znt xéo dóg 3 ban zob lóg qól fûw gaz dóg 4 ban 。 dac lix bey jêc 市 zuc jǒe faf yam 知 识 can qól tio hax jac gak pam jor lit ruw bey jêc 市 snr dag 知 识 can qól 纠 纷 wam duz woz gūc būw 。     dam 4 lix znd hew de 1997 lix , bey jêc 市 gah jǒe faf yam xob būw le weg sen pam jor , jěr gop snt wur ynp mil baz 诉 , wuv bóf znt xéo de dóg 3 ban zob lóg qól buu leo fûw gaz wuv bóf znt xéo dóg 4 ban 。     cuo 1992 lix daw 1997 lix , lóg 时 5 lix znd jēv de wuv bóf znt xéo 知 识 can qól wam , bez cec wux zuc goo 知 识 can qól sñt jǒf moq dóg woa dag wam 。     zaz zeg mãm cao de 诉 讼 goq cěo zuc , zuc goo seg huz gěg jêt rel 士 duz 知 识 can qól rem 识 cěo duw hee bāv hùw wóg 识 , duz mil yīo kea jòg qōf yit hèe faf qól wôg de bāv hùw , duz “ xëq 资 ” 、 “ xëq seg ” de zec 议 hee gòb liz 误 quh dep , deh yip xåp ze wuv bóf znt xéo wam de zuz hew jěr gop 。     zaz fèk 速 faa zan de jeb tik , hux sēv wur ynp mil de wuv bóf znt xéo 知 识 can qól wam , reo lìq rel wèg 腕 cao tam 。     zaz mev zup cěo duw saq , kef wof soc zaz zuc goo , zńs yiv wur ynp mil de wuv bóf znt xéo ron jām leo gew 跟 mēy goo wuk ron gūc 司 hee qoe taa kug goo ron jām gūc 司 de can pin kaq 衡 , dam snt wur ynp mil de wuv bóf znt xéo qōt baz 诉 zaz “ xëq 资 ” 、 “ xëq seg ” de cel jēw gòb liz znd zuc … …     wuv bóf znt xéo 沦 wux “ miy fez de wúv cāb ”    1993 lix 12 yet 24 rnt xag wúv 2 diy , “ dāv wur ynp mil jūw leg buw ” zaz lìx xap 集 tol zúp buw 6 leu huz 议 室 zàw kak “ faa zan ham znt 输 ruw jòg suw yǔv bāv hùw 知 识 can qól gob xog ” yīx tav huz 。     daw huz de yiv lìx xap 集 tol 原 zúp guc cěo snd 、 lìx xap ham kaf faa mio rel 倪 gud lāl , zuc goo cao cêo jog som joa 集 tol gūc 司 zúp jec 理 cēo 砚 mio , zuc xem jòg suw gūc 司 zac yal káy , bey jêc xāv jub diz 脑 gūc 司 zúp jec 理 lex jub , 四 tuc gūc 司 zúp guc cěo snd lìu 菊 fěb dep jog som joa hee ham kaf sec can 厂 jaa , wof joe yiv gob ham znt yīx jeh de zob jaa xor zef 。     yīx tav huz de zuv yow lez ruo snt zéb duz wur mâf zut gaw duc lāl gūc 司 woa sen 胜 诉 wum toe 。     wur mâf gūc 司 zut gaw duc lāl gūc 司 , lìx xap zeg xed gūc 司 wux sel me ruu cns gan xeq 趣 ?     原 yib dag gáz zaz yuu lìx xap qof jaa de lìx xap ham kaf zuc zud yiv “ wuv bóf znt xéo ” , lìx xap ham kaf wux lìx xap gūc 司 dāz lax dóg woa 桶 jēb , ruu gop wur mâf gūc 司 xaq lìx xap gūc 司 seh fez , sūw múw fek cão kef gòb 。     zeg cnt yīx tav huz tuk cuh 惊 rel de lum dow , daw huz de woa xed rel 士 rem wux : “ wuv bóf znt xéo jòg suw zuc de znt geb cuh zńt yuu ham znt de ‘ heo ’ 、 ‘ znr ’ 、 ‘ 撇 ’ 、 ‘ diy ’ 、 ‘ zèa ’ dep , zeg xed ‘ heo ’ 、 ‘ znr ’ 、 ‘ 撇 ’ 、 ‘ diy ’ 、 ‘ zèa ’ , deh snt jof qab lix zúv xab liu col xag lax de , snt gūc zúq sop 知 道 de 。 sop wof wuv bóf znt xéo jòg suw yis yiq snt gūc 知 jòg suw , buu yiq sew daw zob lóg faf de bāv hùw 。     wux sel me soc zeg zup gūc 知 jòg suw de lum dow snt 谬 lum lee ? dag jaa deh 知 道 zoq jaa hee mey geg rel sop xes de wul zàc deh huz zńt duq sew daw 《 zǔw zoq qól faf 》 de bāv hùw 。 yow ynq zeg zup 理 lum tuk 理 , wul zàc deh huz snt gūc 知 jòg suw sop géw ceo de buu 需 yow bāv hùw 。 yib wux ham znt snt jof qab lix qal lav zúv zùc col xag lax de , xes wul zàc de rel zńs buu goq snt baf woa xed ham znt de sum xuw gay bīz woa xag , buu yis kef cec wux gūc 知 jòg suw ma ?    1994 lix 9 yet 6 rnt xag wúv , lìx xap gūc 司 zaz zuc gob cub waw lil pof kēg fam dīz zàw kak lìx xap 集 tol gob yuu “ wuv bóf znt xéo ” zob lóg 纠 纷 wam qeo kut tuc baw huz , bey jêc saq bay jaa mēx tof jōg zef cab jàa le zeg cnt tuc baw huz 。     lìx xap gūc 司 zúp cǎx 柳 col 志 、 原 zúp guc cěo snd 倪 gud lāl cuh xōe gak huz 议 。 倪 gud lāl xaq jōg zef jet 绍 lìx xap gūc 司 yǔv wur mâf gūc 司 “ wuv bóf znt xéo ” zob lóg 纠 纷 qeo kut , biq xob būw zeq sňt jàa mèo “ wuv bóf znt xéo ” 纠 纷 yǔv wur mâf gūc 司 duz 簿 gūc tao 。     dac 时 yiv rel rem wux “ lìx xap bog 输 ” , kef xam sńr qōt raq rel dag cnd woa 惊 。    1997 lix 7 yet 25 rnt , bey jêc 市 gah jǒe rel mil faf yam zōq cuh zuz zūc pam jor , pam jor “ wuv bóf znt xéo ” 3 ban zob lóg qól buu bāv hùw “ wuv bóf znt xéo ” dóg 4 ban , wur ynp mil baz 诉 。 yiu cns , wuv bóf znt xéo 彻 dof def 沦 wux “ miy fez de wúv cāb ” , ceo wux “ gūc 知 jòg suw ” 。     xam zaz 市 miz saq de gěg zup wuv bóf , yis jǒr dag buw feb deh snt cay ynq de 86 ban ben de wuv bóf bik mâf boh zun 。     cuo lag 时 qof , wur mâf gūc 司 de jec yīo yis woa loq qab zaq , gūc 司 de yil hao 账 haw 、 bam gūc def diy yis bez 牵 连 cae fèc 。     dac lix liu col ze woa juw hug “ yar gud 、 kuc qog hee wur mâf , snt zuc goo sab dag miy fez 使 ynq de duc xoa ” , bīz snt duz cns sńt zuz dag de 讽 cǹt 。     wee wur ynp mil yis zńs leo zńt 嘲 : “ wop snt woa jet suh sec , buu sam yuu jec sac , buu sam yuu gon 理 。 ”     baz 诉 zob lóg wam zeb xac     wur ynp mil de wuv bóf znt xéo wam woa sen yìo zaz sel me dog fac ? weg sen 输 zaz sel me dog fac ? wux sel me woa sen pam jor wuv bóf znt xéo dóg 3 ban de zob lóg qól bāv hùw dóg 4 ban ? weg sen pam jor wuv bóf znt xéo dóg 3 ban de zob lóg qól buu bāv hùw dóg 4 ban ? ceo wux zúq rel cäk cěg de 谜 tol 。     qoe sńr gak 谜 tol zav jew yiv le 答 wam , jew câo zaz faf gǒb 、 wur ynp mil 、 “ dāv wur ynp mil jūw leg buw ” ceo yāl de tal hug zuc 。    1994 lix cǔh , 时 rēm bey jêc 市 zuc jǒe faf yam 知 识 can qól tīc tīc cao 宿 迟 cēo duz rel tal qof zeg zùc wam jām 。 宿 迟 bõg yit yuu bey jêc dag xor , cēo bez gūc paz daw dèe goo 深 zaw woa lix 。 zeq snt taa zuv cǹr le wuv bóf znt xéo zob lóg 纠 纷 wam woa sen de sen pam guc zoq 。     宿 迟 soc : “ zaz zuc goo de ron jām yit , múw qal zńs yiv wuv bóf znt xéo ron jām leo gew yǔv goo woz kug goo gūc 司 ruu wuk ron 、 CA dep gūc 司 de ron jām kaq 衡 , biq ync yiv zuc goo zńt zuv de 知 识 can qól , zeg yat de ron jām buu sew bāv hùw hax bāv hùw sel me ? ”     宿 迟 de zeg fâb hug daw jeb tik reo ral 掷 def yiv 声 。    1994 lix zuc 旬 , bey jêc 市 hay 淀 xeb jòg suw can yit kak faa 试 yiz quh woa wuz 负 zée rel soc : “ wop rem wux xaq wuv bóf znt xéo faa mio rel wur ynp mil hee wur mâf gūc 司 jah fūw 使 ynq fez snt yiq gak de , dam buu leo jah de taz doc , yiq gak 协 tòu woa xag 。 ”    1994 lix qeh , yǔv wuv bóf znt xéo 纠 纷 wam yiv gob gūc 司 de woa wuz 负 zée rel 士 soc : “ wop mel snt goo yiv qōf yit , jǒr duz buu kef leo baf 钱 jah gey wur ynp mil , taa snt 私 yīo geg tof huw 。 ”    1994 lix dof wur ynp mil soc : “ yiv rel soc wop 胜 诉 le , goo jaa de 钱 qol buw liu ruw wop de 腰 bah lôf , qoe sńr zeg xed rel coq le , jah lǎg wuv bóf znt xéo 使 ynq fez de dag teu snt goo jôg kug goo gūc 司 。 ”     wof saq jof geg rel de tal hug , biq buu 足 wof wol qol jes kak wuv bóf znt xéo wam de 谜 tol , hax 需 yow woa xed sńt sńr xǒg hūg wuv bóf znt xéo wam 。     cuo 1978 lix daw 1994 lix cǔh , zuc goo duz jog som joa joe xac gob pez jām sńr xeo gah gob súz zǹt duw , ynq wof bāv hùw goo can jog som joa 厂 sac hee goo lez jog som joa 市 câp 。     zaz zeg 期 jab goo lez zuv yow sec can jog som joa hee ham kaf de 厂 sac , 8 0% wof saq deh snt goo yiv qōf yit , ruu lìx xap 、 cao cêo gūc 司 dep dep 。 zeg xed jog som joa hee jog som joa ham kaf , deh pez yiv wuv bóf znt xéo 输 ruw faf 。     ruu gop raq zeg xed goo yiv qōf yit xaq wur ynp mil de wur mâf gūc 司 jah lǎg zob lóg 使 ynq fez , zeb de snt woa câp dag guk moo de goo yiv 资 can xaq fek goo yiv qōf yit zon woe , snt ynq xëq seg de 钱 gey le xëq 资 de , snt woa câp dag snt dag fek de wum toe 。     hoq xuv , zeg jew snt wur ynp mil baz 诉 de geb yãl 。     dam snt , lag 时 , lìx xap gūc 司 hua fez saq wõg yal rel mil 币 xaq mēy goo wuk ron gēw may 视 cud ‘ 95 de zob lóg qól , zeg bóf 钱 liu jem woz goo rel de 腰 bah , jew buu som goo yiv 资 can liu sňd ?     wur ynp mil yǔv bof wēf • gaz 茨 tuo yat snt ron jām faa mio rel , tuo yat snt ron jām gūc 司 , kef snt jěr gop wux hēe buu tuo lee ! zeg jew snt ynq xëq 资 、 xëq seg lax kam dàz zuc goo mil yīo kea jòg qōf yit de jěr gop 。     jāf ruu wur ynp mil de “ wuv bóf znt xéo ” ron jām 知 识 can qól dee daw bāv hùw de hug , kug goo gūc 司 jew huz xaq wur mâf gūc 司 jah lǎg 巨 wèe de zob lóg 使 ynq fez , wur mâf gūc 司 tuo 时 huz xaq goo jaa 缴 lǎg xac yiq de súz wèe 、 kak faa cuh xeb de ron jām jòg suw 、 wux seg huz tòe gūq dag lat de jew yit joa huz , kef 惜 zeg zńs snt woa câp mēy méq 。    5 lix 诉 讼 wam 、 baz 诉 、 pēx 偿 巨 kon , 桩 桩 jām jām toc lêz dee wur mâf gūc 司 woa loq qab zaq , gūc 司 de yil hao zãq haw 、 bam gūc def diy yis sew 诉 讼 wam de 牵 连 bez cae fèc 。     bēk fèm jah jàa znd xag , wur ynp mil jor diq cuh goo diq juh ynp buu hux goo 。     taa zaz lǐl xeo qal gey gob xêb goq taa de 河 lāl sep mev lip dav rel xes le woa fèc gaw bir xem 。 zeg wuz lip dav rel kam wol dag wux cnd 惊 。 wur ynp mil buu jen snt yih xew de kea xor jaa 、 faa mio jaa , hax snt bey jêc 市 snr dag yih xew guq can dap yāl , cēo zaz zuc lāl hay sew daw jãc 泽 mil de jed jam , zeg yat de rel daw goo woz diq juh , buu jen snt goo jaa de sun sňd yis snt woa zup 嘲 讽 。     zeg wuz lip dav rel hop 速 saq baw zuc yad yiv gob buw mēl 负 zée rel , zuc yad yiv gob buw mēl 负 zée rel fek cão zuq 视 zeg jām sńt , zōq cuh zǹs 示 劝 zūv wur ynp mil buu yow cuh goo diq juh , biq qes bac zùw wur ynp mil jes jor wum toe , zeg cax raq wur ynp mil xab sec 渡 goq le lal gob 。     ruu jeb , sux ze 智 leo pib yìb 输 ruw faf de cuh xam , rnt cão sec hoo zuc yēt lax yēt sav yiv rel 使 ynq wuv bóf 输 ruw 。     zńs yiv 政 fuv joa gob 、 yil hao hee huz jog dep lip yûw zuc , wuv bóf cax snt zeg xed 需 yow dag lat lūw ruw wul znt de zob yit rel yāl de sēv xon 。     wee zav lix wóg qog fec faa xof hob ynq “ zuc goo de bof wēf · gaz 茨 ” lax xēo ruo zńt jōf de wur ynp mil , daw zuz hew zńs leo 谦 xúh def pìo jāg zńt jōf :    “ wop zuz dag de gùq xàm buu goq snt cab yǔv le ham znt 渡 goq sñt jǒf lal gob de kea yīx xàq múw , biq faa mio le wuv bóf , 使 wop mel de ham znt mex yiv zev ruw sns 胡 tuo 。 ”  他于危难关头拯救汉字,在中南海受到主席接见,却被国人逼到出国定居,永不回国  在一代80、90后“中年人”的童年里,都曾日思夜想过一台“小霸王”学习机。  只要在塑料外壳中,插上一张游戏卡,就能让人连玩三天三夜不停歇。  那么问题就来了,你到底是怎么才让父母同意买下这么台“误人子弟”的机器?  想必大家还是小学生时,就早就看穿一切——妈,我想学五笔打字。  就是这么个一击必杀的理由,让多少“再穷不能穷教育”的父母中了我们的诡计。  年幼的我们并不知道,五笔输入法的出现,可不是止拯救了大家的童年。  从某种意义上来说,它还真切地拯救过汉字,化解了汉字被废除的危机。  文字出现以来就一直处于不断的变化中,有的文字得到了传承,有的文字却悄然消失。……
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

766

帖子

2575

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2575
 楼主| 发表于 2019-10-28 19:02:33 来自手机 | 显示全部楼层
mex yiv 深 yît tuq kuh goq de cut yit zef buu 足 wof ceo wux qōf yit jaa    2 016 lix 4 yet 16 rnt won 11 diy zop yíw , 72 suz de rēm zeq fek cuh xam zaz saq hay 虹 qau joa câp , dūu zńt laa ze xeo lóf xác , pax dūz dep hēw cuh zūh cea , seb 边 mex yiv woa wuz zùw 理 。    2 016 lix 圣 诞 jer qal 夕 , yiv wus yīv zaz duq cea G236 de weg dep cea 厢 lôf wev 遇 zùc qeq hew , jùw soc , taa múw qal woa lix de zúp hua 销 zńs yiv wuv wom yal 。     rel mel zúp waz wux 违 背 yuu cão guk rem 知 de xeo wux daf saq zńt jōf rem 知 fǎm wūx lez de boh qáb , rēm zeq fek hee zùc qeq hew de “ cuh gée ” xeo wux yis 未 cēo xêq miy 。 wux wuv dew mof beb mao zèa 腰 de rel mel , yib saq miz de sńt qeo duz zeg las wuz lav rel de hav gan duw 飙 sèc , yib wux taa mel cuo zuc kam daw le mev zup qãl câo de xòa wut , “ 哦 , 原 lax wop 跟 fǔw hāu dag lāv de 距 loe biq mex yiv xap xäq de lag me yan 。 ”     wop qōt rem wux , las wuz qōf yit dag lāv de xeo sńt 诠 释 de zńs yiv 四 geg znt , cut yit wǔx jǎb 。 hen doc cut yit zef deh cēo 吐 cáu goq cut yit de jǎb xèb , 譬 ruu mex rnt mex yît de jàa bab hee beb bõc , 譬 ruu ynq jém 洪 hǔd znd log 试 tuu quw daf kak 资 ben de 钱 dǎz zns … … dam zeb zeq cuo zav 期 cut yit zev cuh lax de lag bay feb znd woa de ceo gúc zef , taa mel de zńt lǹw hee 朴 sǔw zoq fec dac snt yiu lez wee woz de 。     zaz cuo 0 daw 1 de cut yit luw saq , taa mel biq 未 bof bir rel xêq yem , mãm mãm cao yît lôf de 噩 méq hee kuh 声 , sňd baz hew cūo xeb záz lax de yǹp qog hee 魄 log … … zeq ruu rēm zeq fek sop yix , “ lof jûw 焦 zaz taz yar xag 烤 , cax 知 CEO buu hav dac 。 ” zeg xed tuq kuv hee tuq kuh gey yùv taa mel de 沉 wun hee dãm 泊 , cax snt cut yit znd jǎb xèb sop yow zeb zeq jàw huz cut yit zef de sńt qeo 。    2 015 lix wof lax , hen doc cut yit zef zaz 资 ben 寒 dūc de jaw 嚣 声 zuc 颤 栗 zńt 怜 sem 至 萎 靡 buu zèm 。 ruu gop tèu 资 lnv wur xuu xeb “ dūc tik lax de 时 hēw , hoo xag lax jew snt hav yat de ” wōa ral buu leo raq lof woa gùv zoq qog , lag buu 妨 跟 sux xeb yǐe NewSeed de 脚 步 , lax kam kam rēm zeq fek 、 zùc qeq hew 、 柳 col 志 、 zeh 鸿 祎 、 lex jub hee dǔp mio 珠 mel de cut yit 囧 途 。 hoq xuv , taa mel de xav guw sńt lof wòf ral jec lóg goq 、 zeq zaz jec lóg hoq jac yow jec lóg 。 lag me , daf qof jēc sēl , jǒg xúw xaq qal , ynp buu hux teu 。     rēm zeq fek : zōq le 半 lix 噩 méq , méq xep 时 cão cão kuh 2 0 01 lix 3 yet , rēm zeq fek de 噩 méq hax mex kak sǹs , lag 时 hēw de hue wux faa zan sǹt teu lar hav , juh wab 思 危 de rēm zeq fek zaz qōf yit lez 刊 saq faa bov le toe wux 《 hue wux de dūc tik 》 de wul zàc 。 zeg pík jěp xep hue wux de wul zàc faa bov znd hew , sux ze hūw lìx wus 泡 沫 de pôq mit , qoe bez gus fãm liu col , sem 至 bez zoq wux “ yuv lūw ” jes duu , “ dūc tik ” yis yiu cns ceo wux le 危 joa de daz mìo cnr 。 2 0 02 lix , hue wux de dūc tik yis lax le 。    “ 2 0 02 lix , gūc 司 caa diy bec 溃 le 。 IT 泡 沫 de pôq mit , gūc 司 lez woz māu dum de jah 集 , wop qōt wuu leo wux log kuq zǹt zeg geg gūc 司 , yiv 半 lix 时 jab deh snt 噩 méq , méq xep 时 cão cão kuh 。 ” wop mel 似 huh hen lal xap xäq zeg juw hug cuh zńt rēm zeq fek , zaz yùu lum zuc , taa snt tis xot de , bez 膜 bàz de 。     woz jêt duz rēm zeq fek de pìo jāg zúp 脱 loe buu lov doa dow hee sēl 秘 , rēm zeq fek bov 示 , “ wop buu snt wux le tàx gah zńt jōf , wee yìn qof lax , snt yib haz pag wee doa dow de 。 ” rēm zeq fek soc , zńt jōf snt zaz sec hoo sop poq 、 rel sec luw 窄 de 时 hēw , cut lòg hue wux de , dac 时 de taa wòf goq lov buu 惑 znd lix 。 cuo xor xáw daw jub dūz , taa de qal 半 sec biq mex yiv gon 理 jec lóg 。 cut lòg hue wux hew , zńs leo moc ze 石 teu goq 河 , “ xān xed bez suy 淹 sns 。 fan 复 烙 饼 , baf doc sav yih xew rel cax 烙 糊 le , 烙 pav le … … ”     lag 时 hēw de hue wux yiv jof wom de yāl guc , wee qes , mey tik hax yiv xeb de yāl guc zaz buu dòm 涌 ruw 。 ynq rēm zeq fek de hug soc , “ yow cuh lax doc sav wul jām , cax leo zǹs dav hee yed 束 gūc 司 de yem xeo , lof kef wof xap xäq hum lom daw sel me yat zns 。 lof buu lae zuv wóg jew wuu faf yem xeo 。 ” zeg zup hum lom gah yia de zut tāz raq rēm zeq fek dóg woa cnt 理 jes le lag xed 承 sew buu lov wee xon zèe zńt saa de gah gon 。 taa soc , “ baf lof jûw 焦 zaz taz yar xag 烤 , lof cax 知 道 CEO buu hav dac 。 mey tik snr doc geg xav 时 wof saq de guc zoq , reo ral snt woa teu 雾 suy , wǒa fuu 皱 巴 巴 de , lez woz māu dum jah 集 。 ”     ruu cns wùs 复 , dag yed zaz 2 0 03 lix qal de jof lix 时 jab , rēm zeq fek de seb tof lêz 垮 le , 患 yiv doc xàq 疾 病 , duq goq las cnt wax 症 sev suw , wee zǹd cèc taa de , snt taa de leg gòb 。     yiv juw hug soc , mex yiv 深 yît tuq kuh goq de rel , buu 足 wof tal rel sec 。 wee rēm zeq fek de guw sńt yiw gaw 诉 wop mel , cut yit yis snt woa jām leo raq lof 涕 泗 heo liu de sńt qeo 。 gah yia 、 病 tof , lof 唯 woa leo zōq de , jew snt leg gòb def jâb cǹr , buu dāv xag 。     zùc qeq hew : 蹬 ze sab 轮 zev jéd com 巷 , ynq snr lix môo lax gúc ceo 2 016 lix 12 yet 25 rnt , zùc qeq hew zaz woa dáq diz 视 jer múw saq buu kég qog def “ 杠 saq ” le xeb sēv fǔw maf yel , taa zǹs cuh , maf yel de xeb gòb diy “ xeb 零 sēw 、 xeb jēb rùo 、 xeb zǹt zaw 、 xeb 资 yãl 、 xeb jòg suw ” , cuu le xeb jòg suw woa xàq woz , qoe tāa deh snt 胡 soc baa 道 。 zeg raq zùc qeq hew jem ruw le yùu lum zuc xêb 。 yiv gòb diy zǹs cuh , zùc qeq hew zeg fab yix 辞 snt buu dup hūw lìx wus , buu 理 jes xeb sńr tof jec jõg de bov xam 。 yis zeq snt zeg geg rel , zaz 2 01 0 lix 、 2 012 lix hee 2 013 lix , sab cnt wum 鼎 《 福 būw 斯 》 zuc goo lez def sēv fǔw 。     跟 rēm zeq fek woa yat , zùc qeq hew yis snt zaz 迈 ruw buu 惑 znd lix hew kak sǹs cut yit de 。 dac lix 42 suz de zùc qeq hew jor diq , yow kaw jēt lax de 14 wom yal 钱 , dāz lip las mìo lav snd , jed sev woa jaa 连 lix kuk sun de xáw bam guc 厂 。 蹬 ze sab 轮 cea zev jéd com 巷 daz 销 qõg suy 、 冰 棍 hee wul júw de 时 hēw , taa kef leo cuo 未 xap goq zńt jōf huz ceo wux sēv fǔw , yis mex yiv xap daw 1 0 lix hew , taa bīz ceo le zop yíw zuc goo 饮 low 市 câp gée juu de rel 。    1989 lix , zùc qeq hew dāz lip xáw bam guc 厂 de bay lax mìo yāl guc , ceo lòg le háo zēh 哇 haa haa yīo yas 食 pin 厂 , kak sǹs yīx faa zńt jōf de can pin , 哇 haa haa wée tùo yīo yas 液 woa jec miz sñt bīz 迅 速 zev huo 。 zeg yat de ceo jóg biq mex yiv raq zùc qeq hew yiv sop 懈 怠 。 1991 lix , taa bīz wof 8 0 0 0 wom yal jāb biq le goo yīo lav 厂 — — háo zēh 罐 teu 食 pin 厂 , daw cns , 哇 haa haa 食 pin 集 tol gūc 司 zeq sňt ceo lòg , wee zùc qeq hew de sńt yit yis jem ruw le saq sèc 期 。     dac lix 42 suz de zùc qeq hew wōa ral xuo xêb 勃 勃 , wux ceo wux “ háo zēh de lóf 嘉 cèo ” wee buu dòm màw xān 、 buu dòm luv log 。 “ xêb yiv doc dag , 舞 tax jew yiv doc dag ” zeg yat jöa tac fǎm snr 足 de juw zns , ynq zaz zùc qeq hew de seb saq , bīz ceo le zeb  没有深夜痛哭过的创业者不足以成为企业家  2016年4月16日晚11点左右,72岁的任正非出现在上海虹桥机场,独自拉着行李箱,排队等候出租车,身边没有一位助理。  2016年圣诞节前夕,有网友在动车G236的二等车厢里偶遇宗庆后,据说,他目前一年的总花销只有五万元。  人们总爱为违背于常规认知的行为打上自己认知范围内的标签,任正非和宗庆后的“出格”行为也未曾幸免。为五斗米奔忙折腰的人们,因上面的事情对这两位老人的好感度飙升,因为他们从中看到了某种潜藏的希望,“哦,原来我跟富豪大佬的距离并没有想象的那么远。”  我却认为,两位企业大佬的行事诠释的只有四个字,创业维艰。很多创业者都曾吐槽过创业的艰辛,譬如没日没夜的加班和奔波,譬如用尽洪荒之力试图去打开资本的钱袋子……但真正从早期创业走出来的那百分之一的成功者,他们的自律和朴素作风当是由内而外的。  在从0到1的创业路上,他们并未比别人幸运,漫漫长夜里的噩梦和哭声,失败后重新再来的勇气和魄力……正如任正非所言,“你聚焦在太阳下烤,才知CEO不好当。”这些痛苦和痛哭给予他们的沉稳和淡泊,才是创业之艰辛所要真正教会创业者的事情。  2015年以来,很多创业者在资本寒冬的叫嚣声中颤栗自怜甚至萎靡不振。如果投资女王徐新“冬天来的时候,活下来就是好样的”依然不能让你一鼓作气,那不妨跟随新芽NewSeed的脚步,来看看任正非、宗庆后、柳传志、周鸿祎、雷军和董明珠们的创业囧途。或许,他们的小故事你已然经历过、正在经历或将要经历。那么,打起精神,继续向前,永不回头。  任正非:做了半年噩梦,梦醒时常常哭2001年3月,任正非的噩梦还没开始,那时候的华为发展势头良好,居安思危的任正非在企业内刊上发表了题为《华为的冬天》的文章。这篇警醒华为的文章发表之后,随着互联网泡沫的破灭,其被广泛流传,甚至被作为“语录”解读,“冬天”也由此成为了危机的代名词。2002年,华为的冬天也来了。  “2002年,公司差点崩溃了。IT泡沫的破灭,公司内外矛盾的交集,我却无能为力控制这个公司,有半年时间都是噩梦,梦醒时常常哭。”我们似乎很难想象这句话出自任正非,在舆论中,他是铁血的,被膜拜的。  外界对任正非的评价总脱离不了低调和神秘,任正非表示,“我不是为了抬高自己,而隐起来,是因害怕而低调的。”任正非说,自己是在生活所迫、人生路窄的时候,创立华为的,当时的他已过了不惑之年。从学校到军队,他的前半生并没有管理经历。创立华为后,只能摸着石头过河,“险些被水淹死。反复烙饼,把多少优秀人才烙糊了,烙跑了……”  那时候的华为有几万的员工,而且,每天还有新的员工在不断涌入。用任正非的话说,“要出来多少文件,才能指导和约束公司的运行,你可以想象混乱到什么样子。你不拿主意就无法运行。”这种混乱高压的状态让任正非第一次理解了那些承受不了而选择自杀的高管。他说,“把你聚焦在太阳下烤,你才知道CEO不好当。每天十多个小时以上的工作,仍然是一头雾水,衣服皱巴巴的,内外矛盾交集。”  如此往复,大约在2003年前的几年时间,任正非的身体累垮了,患有多项疾病,动过两次癌症手术,而支撑他的,是他的乐观。  有句话说,没有深夜痛哭过的人,不足以谈人生。而任正非的故事又告诉我们,创业也是一件能让你涕泗横流的事情。高压、病体,你唯一能做的,就是乐观地坚持,不倒下。  宗庆后:蹬着三轮走街串巷,用十年磨来功成2016年12月25日,宗庆后在一档电视节目上不客气地“杠上”了新首富马云,他指出,马云的新观点“新零售、新金融、新制造、新资源、新技术”,除了新技术一项外,其它都是胡说八道。这让宗庆后进入了舆论中心。有观点指出,宗庆后这翻言辞是不懂互联网,不理解新实体经济的表现。也正是这个人,在2010年、2012年和2013年,三次问鼎《福布斯》中国内地首富。  跟任正非一样,宗庆后也是在迈入不惑之年后开始创业的。当年42岁的宗庆后决定,要靠借来的14万元钱,带领两名老师,接手一家连年亏损的校办工厂。蹬着三轮车走街串巷代销汽水、冰棍和文具的时候,他可能从未想过自己会成为首富,也没有想到10年后,他便成了左右中国饮料市场格局的人。  1989年,宗庆后带领校办工厂的百来名员工,成立了杭州哇哈哈营养食品厂,开始研发自己的产品,哇哈哈儿童营养液一经面世便迅速走红。这样的成绩并没有让宗庆后有所懈怠。1991年,他便以8000万元兼并了国营老厂——杭州罐头食品厂,到此,哇哈哈食品集团公司正式成立,而宗庆后的事业也进入了上升期。  当年42岁的宗庆后依然雄心勃勃,为成为“杭州的李嘉诚”而不断冒险、不断努力。“心有多大,舞台就有多大”这样鸡汤范十足的句子,用在宗庆后的身上,便成了真……
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国语言文字论坛

GMT+8, 2019-11-21 17:05 , Processed in 0.118313 second(s), 37 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表